کلیدواژه‌ها = نابرابری
سنجش و ارزیابی نابرابری های کیفیت زندگی در نفت شهرها (مطالعه موردی: شهر ابادان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 173-188

فتح الله پارسایی؛ صادق بشارتی فر؛ سیف اله پیرایش


تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 266-253

حسین موسی زاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسام خاتمی؛ امید تبریزی


تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 109-122

امید مبارکی؛ امید زینالپور؛ مهدی عبداله زاده