کلیدواژه‌ها = گیونی
ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 598-624

امیرحسین حلبیان؛ محمدمهدی تقی زاده؛ ساناز شفیعی