تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی آب و هواشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ایران

3 دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار مرکزمطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک، مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای بررسی تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان، دمای روزانه ایستگاه‌های منتخب در یک دوره آماری 30 ساله (2015-1986) برای ماه های (ژولای، آگوست و سپتامبر) استخراج شد. ایستگاهها بر اساس عرض جغرافیایی مرتب شدند و با استفاده از نمره z فراوانی رخداد ماهانه و سالانه امواج گرم شناسایی گردید. داده های ناهنجاری های (دما، ارتفاع ژئوپتانسیل و نم ویژه) از مرکز ملی جو و اقیانوس شناسی امریکا به آدرس https://www.esrl.noaa.gov/psd دریافت و نمودار ناهنجاری های هر سه ماه در دوره آماری برای ترازهای1000-500 هکتوپاسکال ترسیم گردید.نتایج نشان داد که نابهنجاری در نم ویژه هوا در تراز های مختلف جوی نیز بیانگر روند مثبت در نم ویژه جو در یک دهه اخیر می باشد. با وجود افزایش دما در دهه های اخیر ولی نم ویژه جو نیز همچنان روند مثبت و صعودی را نشان می دهد. این پدیده به منزله تغییر در الگوهای گردشی جو می باشد. چرا که الگوهای جریان به گونه ای در تابستان شکل میگیرند که رطوبت دریاهای جنوبی را بر روی منطقه انتقال داده و سبب افزایش نم ویژه جو می شوند. این شرایط سبب خواهد شد بتدریج از آسایش زیستی منطقه کاسته شده و بدلیل افزایش نم هوا تحمل گرماهای تابستانه برای ساکنین سخت تر شده و شرایط زیستی نامطبوع تری برای ساکنین فراهم کند. چرا که افزایش دمای هوا از یک طرف و افزایش نم هوا از طرف دیگر شرایط زیستی را برای ساکنین استان دشوار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anomalies Analysis and Changes in the Dynamic Structure of Summer Patterns in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • jamalizadeh Nahid 1
  • Zohoriyan Pordel Manizheh 2
  • hassan lashkari 3
  • alireza shakiba 4
  • zeinab mohammadi 5
1 PhD student Climatology of Geography & Geomorphology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor. of Geography & Geomorphology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 phd synoptic climatology, center for Reginoal/spatial researchers, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, analysis of anomalies and changes in the dynamic structure of synoptic patterns Summer Khuzestan province, The daily temperature of selected stations was extracted for a period of 30 years (1986-2015) for months (July, August, and September). Stations were sorted according to latitude and using the z score, the frequency of the monthly and annual occurrence of waves was identified. Data anomalies (temperature, humidity heights, and special) of the National Center for Atmospheric and Oceanic America to address anomalies https://www.esrl.noaa.gov/psd receive and charts every three months in the period for Traz•hay1000- 500 hp. The results showed that the abnormalities of different atmospheric levels also indicate a positive trend in the special atmosphere of the past decade. Despite the rising temperature in recent decades, the special weather barrier still shows a positive and upward trend. This phenomenon is a change in the atmospheric circulation patterns. Because patterns of flow are formed in the summer, which transports the moisture of the southern seas to the area and causes a rise in the atmosphere of the atmosphere. These conditions will slowly reduce the ecological comfort of the area and, due to the increase in the air, the summer heat will be hardened for residents and will create more unpleasant living conditions for the inhabitants. Because the increase in the temperature of the air on the one hand and the increase in air on the other hand, it is difficult for the residents of the province to live in a living condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomaly
  • Dynamic Structure
  • Contemporary
  • Summer
  • Khuzestan
احمدآبادی، علی، و محمد احمدی.1384. "بررسی و شناخت الگوهای سینوپتیک تقویت امواج گرمایی روی ایران". مجموعه مقالات کنفرانس پزشکی، همدان. 115 -122.
اعتمادیان، الهه، و رضا دوستان. 1396. "تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران". نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی". شماره 1: 32 – 17.
براتی، غلامرضا، و شفیع موسوی .1384. "جابجایی مکانی موجهای زمستانی گرما در ایران". مجله جغرافیا و توسعه. شماره 5: 52-41.
برنا، رضا، و حسین هاشمیان .1393. "شناسایی و تحلیل امواج گرمایی تابستان 1391استان خوزستان". اولین همایش ملی( بهداشت  محیط، سلامت و محیط زیست پایدار).
توحیدی زاده، علی.1392. "تحلیل سینوپتیکی و منشاء یابی موج های گرمایی زمستانبی موج های گرمایی زمستانه غرب در دهه اخیر و ارتباط آن با واچرخندهای جنب حاره." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صالحی، حسن .1392."تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
قویدل رحیمی، یوسف .1390. "شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک موج ابر گرم تابستان 1389." مجله مطالعات جغرافیای مناطق خشک، شماره 3 : 100- 85.
کاری، ساحل .1389. "تحلیل زمانی و مکانی امواج گرماو سرمای شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
لشکری، حسن.(1387). 'تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر 1382 در ایران', پژوهشهای جغرافیای طبیعی, شماره 66،ص 1-18.
لشکری، حسن. (1375). الگوی سینوپتیکی بارش‏های شدید جنوب‏غربی ایران، پایان‏نامة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
لشکری، حسن. و محمدی، زینب. (1394). اثر موقعیت استقرار پُرفشار جنب‏حاره‏ای عربستان بر سامانه‏های بارشی در جنوب و جنوب‏غرب ایران، پژوهش‏های جغرافیای طبیعی، 1: 73ـ90.
لشکری، حسن.؛ متکان، علی.اکبر؛ آزادی، مجید. و محمدی، زینب. (1396). تحلیل همدیدی نقش پُرفشار جنب‏حاره‏ای عربستان و رودباد جنب‏حاره‏ای در خشک‏سالی‏های شدید جنوب و جنوب‏غرب ایران، پژوهش‏های دانش زمین، 8(30): 141ـ163.
محمدی، زینب. (1396). تحلیل همدیدی نقش موقعیت مکانی پُرفشار جنب‏حاره‏ای و رودباد جنب‏حاره‏ای در خشک‏سالی‏ها، ترسالی‏ها، شروع و پایان و طول دورة بارشی جنوب و جنوب‏غرب ایران، رسالة دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
مجرد، فیروز، جعفر معصوم پور، و طیبه رستمی .1394. "تحلیل آماری – همدیدی امواج گرمایی بالای 40 درجه سلسیوس در غرب ایران." جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 13: 58-41.
یزدان پناه، حجت الله، و تیمور علیزاده .1390. "برآورد احتمال وقوع امواج گرمایی با دوره های تداوم مختلف در استان کرمان به کمک زنجیره مارکف". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 3 : 71 – 51.
 Beniston,  M., and  Diaz, H.F. 2004. “The  2003  heat  wave  as  an  example  of summers in  a  greenhouse climate? Observations   and     climate  model Simulations   for   Basel”.  Switzerland,  Global and   Planetary   Change,44: 73-81.
 Colacino, m., and Conte, M.1995. “Heat Waves in the central Mediterranean,A Synoptic climatology.” II Nuovo Cimento C, 18: 295-304.
Croitoru, A.E., Piticar, A., Ciupertea, A F., and Rosca,C, F. 2016. “Changes in heat wave  indices in Romania over the period 1961-2015”. Global and Planetary Change, 146, 109-121.  doi: 10.1016/j.gloplacha.2016.08.016.
Domroes Manfred, El-Tantawi Attia(2005) Recent Temporal and Spatial TemperatureChanges in Egypt. Int. Journal of Climatology, 25
Diaz, J., Cristina, L., and Aurelio, T. 2006. “A Critical comment on heat Wave response plans”. European Journal of publication health,16(6):600.
Jendritzky, G., Koppe, C., and  Pfaff, G .2003.  Die  hitzewelle  2003 inwestund suderopa: in bernhofer, Mensch  Atmosphere: 33-35
Ji-Young, S., Jong-Taek, L.,  Brooke, A., and Michelle L. B. 2012. “The Impact of Heat Waves on Mortality in Seven Major Cities in Korea”. Environ Health Perspect, 120(4): 566–571.
Livezey, R.E., and Tinker, R..1996. “some   meteorological   and climatologycal  and  microclimatologycal  considrations  of  severe U.S  heat wave  of  mid-july  1995.”  Bulletin  of  the  American  meteorological  society,77:2043-2054.
Ppoliti, D., Michelozzi, P., Marino, C., de’Donato, F., Menne, B., and  Katsouyanni, K. 2010. “The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT project”. Environ Health, 9(37): 1-9.
Steadman, R.G.1984. “A universal scale of apparent temperature”, Journal of Climate and Applied Meteorology,23:1674–1687.
Yang, J., Zhang, L.H., Quan, O.C., Zhen, L.G., Ding,Y.,Qin, Z., Shen,J.C., and Chen, P.Y. 2013 . “Impact of Heat Wave in 2005 on Mortality in Guangzhou, Chin.,” Biomedical and Environ Sciences,26(8):647-654.