دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 467-864 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)

صفحه 465-478

فرنوش خراسانی زاده؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ میرنجف موسوی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)

صفحه 613-637

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق

صفحه 779-793

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سعید بیات دان


تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان

صفحه 863-874

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

صفحه 940-956

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصراله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ بهمن رمضانی گورابی