تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان منطبق با آمیخته بازاریابی 7 پی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

چکیده

بازاریابی ابزار رونق گردشگری ورزشی در مناطق مختلف است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق، تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان بر اساس آمیخته بازاریابی 7‌پی بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به شیوه پیمایشی و با رویکرد جامع انجام شده است. 211 نفر از مدیران سازمان های ورزشی و گردشگری، مدیران دفاتر جهانگردی، راهنمایان گردشگری و خبرگان دانشگاهی در حوزه های مدیریت ورزشی و گردشگری که با شیوه غیر تصادفی در دسترس نمونه گیری شدند، به عنوان نمونه این تحقیق انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی روا و پایا (0.792= α) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معناداری بین عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی در استان بر اساس اولویت وجود دارد. عنصر قیمت بالاترین اولویت و عنصر افراد پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. سایر عناصر ترکیب بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارتند از: محصول/ خدمت، فرآیند/ برنامه ریزی، شواهد فیزیکی، ترویج/ ترفیع و مکان/ توزیع. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که جهت رونق گردشگری ورزشی در استان گلستان باید به مفهوم توسعه پایدار در این صنعت توجه نمود و بدون شک توسعه جامع و پایدار این صنعت منبعث از رویکردی سیستمی و متناسب با کلیه عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Golestan Sport Tourism Analysis Based on 7 P's Marketing Mix

نویسندگان [English]

  • Shahab Hasibi 1
  • Vahid Shojaei 2
1 PhD student in sports management, Sari branch, Islamic Azad University of Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Sari Branch, Islamic Azad University of Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the strategic combination of sports tourism marketing in Golestan province with a 7 P's approach.The present research is descriptive-analytic in a survey method with a comprehensive approach. 211 managers of sport and tourism organizations, managers of tourism offices, tourism guides and academic experts in the fields of sport and tourism management, as a sample of this research, were convenience non-randomly selected, completed a researcher-made questionnaire composed of 57 valid questions (α=0.792) voluntarily. Using one-sample t-test, the sub-scales related to each of the seven elements of sports tourism marketing in the province were calculated. Also findings from Friedman test showed that the elements of sports tourism marketing mix in this province based on priority were different significantly. The element of price is the highest priority (Mean Rank Price = 4.86) and the process or planning is the lowest priority (Mean Rank People = 3.42). Other elements of the sport tourism marketing mix of the province are in order of priority: product or service, process or planning, physical evidence, promotion and place or distribution. The overall conclusion of this research showed that the comprehensive and sustainable development of this industry is the result of a systematic approach and appropriate to all elements of the sports tourism marketing mix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Analysis
  • 7 P's Marketing Mix
  • Sports Tourism Marketing
  • Golestan
آچاک، آرمین، حمیدی، ناصر، بابایی همتی، روشن(1393). توسعه اقتصاد گردشگری مبتنی بر الگوی آمیخته بازاریابی: مطالعه موردی: شهرستان قزوین، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 6، بهار 1393؛ صص 54-37.
اصفهانی، نوشین، گودرزی، محمود، اسدی، حسن، سجادی، سید نصرالله، اسمیت، استیفن.(2008). تحلیل عوامل موثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران. مدیریت ورزشی (حرکت): دوره 1، شماره 1؛ صص: 175 - 195 .
سرفرازی، مهرزاد؛ معمارزاده، غلامرضا (1389). رابطه متقابل گردشگری الکترونیک و گردشگری سیار؛ فصلنامه تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامزمستان 1389 - شماره 65 (52 صفحه - از 9 تا 60)
شجاعی، وحید، تجاری، فرشاد، سلیمانی تپه سری، بهاره، دوستی، مرتضی(1391). برنامه ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران، فضای جغرافیایی، دوره 12؛ شماره 39؛ صص: 173- 194.
صردی ماهکان، علیرضا (1380)، بررسی نقش بازاریابی در صنعت گردشگری شهرستان مقدس مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
مراسلی، عزیز(1374). تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی در ایران، مجید صباغ کرمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
مهدی زاده، عباس ، طالب پور، مهدی، فتحی، مهرداد.(2014) بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT؛ پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره (2), شماره (4)، صفحات 23- 36.
ناصری، سید مسعود(1375). شناسایی موانع موثر بر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست، داور ونوس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
Abbasi, A., Moeinfard, M., Khabiri, M., & Shooshinasab, P. (2014). Marketing mix in Iran sport tourism industry. International Journal of Sport Studies, 4(11), 1336-44.
Al Muala, A., & Al Qurneh, M. (2012). Assessing the relationship between marketing mix and loyalty through tourists satisfaction in Jordan curative tourism. American Academic & Scholarly Research Journal, 4(2), 1.
Amin Bidokhti, A., & Nazari, M. (2009). [A survey of the role of marketing in tourist industry (Persian)]. Journal of Business Management,8(32), 49-68.
Badri, SA., hesam, M., & cheraghi, C. (2013). [An analysis of the factors impacting rural tourism marketing in a metropolitan rural area from the viewpoints of experts case study: northern part of the Tehran Metropolis (Persian)]. Journal of Tourism Planning and Development, 2(7), 82-105.
Barghi, H., & Kazemi, Z. (2013). [Assessing and prioritizing components of marketing mix (7P) in developing rural tourism (A case study of Amol and Babol) (Persian)]. Geography and Environmental Planning, 24(3), 141-52.
Braz, J.I. (2002). “Sport for all moves people around the globe: New perspective for tourism”. Journal of Asiana Sport For All, Vol. 1, pp. 47-52.
Chalip L. (1992). “The construction and use of polysemic structures: Olympic lessons for sport marketing”. Journal of Sport Management, 6, pp. 87–98.
Cho, Kwang-Min (2001). “Developing Taekwondo as a tourist commodity”. IJASS, 13(2), 53-62.
Crompton, J.L. (1979). “Motivations for pleasure vacation”. Annals of Tourism Research, 6 4, pp. 408–424.
Ghare Bigloo, H., Shadi Dizaji, B. (2012). To assess effect of internet marketing on tourism performance. (Travel agencies in East Azarbaijan province), Quarterly Tourism Space, No 1, First Year.
Gratton, Chris; Ian Henry (2001). Sport in the city: The role of sport in economic and social regeneration. Routledge, Florence, KY, USA.
Heydari Chianeh, R. (2011). Fundamentals of Planning in Tourism Industry, Tehran, SAMT Publication.
Hosseini Golkuh, SA., & Habibi, R. (2015). [The effect of the multicomponent marketing (p4) on increasing tourist attraction (A case study: Masooleh Historical City) (Persian)]. Geograohical Journal of Tourism Space, 4(15), 105-25.
Kamau, F., Waweru, F. K., Lewa, P., & Misiko, A. J. (2015). The effects of the marketing mix on choice of tourist accommodation by domestic tourists in Kenya. International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, 2(2), 25-34.
Kannan, S. (2009). Tourism marketing: A service marketing perspective. Munich Personal RePEc Archive, 14031.
Kim, N.; L. Chalip (2004). “Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest and constraints”, Tourism Management, 25, pp. 695–707.
Kontis, A.-P., & Lagos, D. (2015). Factor framework for the evaluation of multichannel marketing mixes in 5* city hotels. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175, 408–14. doi: 10.1016/j.sbspro. 2015.01.1217.
Kozak, M. (2002). “Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations”. Tourism Management, 23, pp. 221–232.
Martínez, R. M., Galván, M. O., & Lafuente, A. M. G. (2014). Public policies and tourism marketing: An analysis of the competitiveness on tourism in morelia, Mexico and Alcala de Henares, Spain. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 146–52. doi: 10.1016/j. sbspro.2014.07.028.
Pourkhalili, H., & ostadi, H. (2007). [Examine the marketing mix in the tourism industry of Isfahan (Persian)]. Isfahan University Journal (Humanities), 26(5), 19-34.
Report International World Tourism Organization (UNWTO), available at http//www.unwto.org, 2009.
Saei, A., Naeeinchi, M., Rezaei, M. (2010). The relationship between advertising and cultural tourist's attracting in Iran (A case study: the foreign cultural tourists in Isfahan), social sciences theses.
Sarfarazi, M. Memarzade, Gh. R. (2011). Interactional Relationship between Electronic Tourism and Mobile Tourism, Pajhuheshname,
Turco, D.M.; H. Eisenhardt (1998). “Exploring the sport-tourism connection”. ICHPER. SD Journal, 34(2), 25-27.
Williams, A. (2006), Tourism Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18( 96), 482-491.
Yamaguchi, Y. (2002). “Sport tourism, sport volunteer and sport for all”. Journal of Asian Sport For All, Vol. 1, pp. 29-36.