دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، اسفند 1398 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیلی بر توسعه فضایی- کالبدی برمبنای اصول شهر زیست پذیر (مطالعه موردی مناطق 6 گانه اسلامشهر)

صفحه 465-476

سیده منور زینی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ ابوالفضل مشکینی


تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک

صفحه 501-529

امین سهرابی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ رضا پیوندی؛ علی همتی


تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد

صفحه 679-693

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد


برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

صفحه 847-863

علی رستمی فر؛ قاسم محمدی؛ نجادعلی الماسی؛ یداله دادگر