برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.

4 استاد دانشکده اقتصاد ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

چکیده

برنامه‌ریزی منطقه‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربر می‌گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه‌ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می‌باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه‌ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional planning and economic equilibrium in light of the general order of contracts

نویسندگان [English]

  • Ali rostamifar 1
  • Ghasem Mohammadi 2
  • Nejad Ali Almasi 3
  • yadallah dadgar 4
1 PhD student in Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Regional planning covers a wide range of topics. Economic development and political structure are closely intertwined. One of the major obstacles in the national development process is disrupting regional balance and balance. Therefore, the first step in regional planning is to identify the status of areas in relation to each other in terms of development and the cause of inequalities. In fact, the subject of regional planning, under the influence of legal, political, economic and social requirements of the country, is constantly changing and sometimes as a tool for investment in underdeveloped areas, as a tool for concentrating investment in the regions. Predictable, a time for regionalization of sectoral plans, and a time for comprehensive regional planning and the like. Increasing centralized structure and partial approach to planning, ambiguity in legal and regulatory position and the executive guarantee of regional planning, lack of confidence in planning and lack of planning culture at different levels of economic management of the country, lack of necessary and desirable contexts Public and private participation and the like are among the major obstacles to the development of regional planning in Iran and economic imbalances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional planning
  • economic equilibrium
  • economic development
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1397، ص 22
حسن عبدالرحمن، محمد، مشروعیه المحل فی التشریعات العربیه، دار النهضه العربیه، القاهره 1998، ص 30
دادگر، یدالله، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، چاپ دوم، سال 1390، ص 26.
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج1، نظریه التزام بوجه عام، مصادر التزام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ب ُ، ص 170
صفایی، دکتر سید حسین، نظریه جهت در قراردادها، مقاله 6 شماره 0، زمستان 1386، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد علی عبده، دور الشکل فی العقود ( دراسة مقارنة )، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 2014، ص 123 و همچنین ص 2.
محمد یحیی عبدالرحمن المحاسنه. مفهوم المحل و السبب فی العقد، انتشارات دارانهضه العربیه، القاهره ف 1986، ص 21-20
Cabrillac, Droit des Obligations, 4ed Dalloz, Paris, 2000, n° 81, p. 55. - J. Flour, J. L. Aubert, E. Saveaux , op. cit, n° 245, p. 209
Flour, J. L. Aubert, E. Saveaux, Droit Civil, Les Obligations, 1. L’acte Juridique, 13 ed dalloz, paris, 2008, n° 245, p. 209
Kaplow L,Shavell S,Fairness Versus Walfar, Cambridge,Massachusetts,Harvard University press,2002,p21
Kaplow L,Shavell S,Whay the legal System is Less efficient than the income tax in redistributing income,Legal Study 23,1994,p. 667.
Kennedy,D, Distrbutive and Patemalist Motives in Contract and Tort Law,With Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power, (1982) 41 Maryland Law Review,
Study Group on Social Justic in European Private Law , Social Justic in European Contract Law: a Manifesto, European Law Journal, Volume 10 No. 6,November 2004, p. 667.