دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، شهریور 1398 
برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 625-640

ثمانه تیمور نژاد؛ علی سایه میری؛ حشمت الله عسگری؛ علی مهدوی؛ علیرضا اقبالی