تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناخت پتانسیل منطقه مورد مطالعه از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و کاربری هر پهنه محیطی را در مطابقت با قابلیت آن مورد توجه قرار می دهد. برنامه‎ریزی و استفاده مستمر تفرجی و طبیعت گردی از مناطق جنگلی، مستلزم شناخت دقیق عوامل محیطی، ارزیابی قابلیت و توان طبیعی منطقه با توجه به ارزش های اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و ملاحظات زیست‎محیطی است . عدم تطابق کاربری بهینه و کاربری موجود، عامل اصلی تخریب در این مناطق است. کاربری گردشگری در محیط بسته و باز توسط گردشگران دنبال می شود. ارزیابی مکان مناسب برای آن دسته از گردشگران که در محیط ها بسته به سرگرمی می پردازند تابع مدل اکولوژیکی توسعه شهری است. در محیط های باز، گردشگران به سرگرمی ها متعددی رو می آورند که تمامی این گونه تفریحات تحت عنوان تفرج و یا گشت و گذار مطرح می شوند .در مطالعه حاضر شناسایی وضع موجود ، انتخاب مدل ، ارزیابی قابلیت ها و تعیین واحد های محیطی، توان اکولوژیکی و کاربری ها توسط سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS و انتخاب بهترین گزینه توسط روش فرایند Analytical Hierarchy process با نرم افزار Expert Choice v11.0 پرداخته شده است.نتیجه بررسی ها نشان می دهد منطقه مورد مطالعه ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری مخصوصاً تفرج باز دارد که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی کافی و وافی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and recreational capability of Namin city (Case study of Fandaklu Promenade)

نویسندگان [English]

  • Rahmat Imani 1
  • Davood Hassanabadi 2
  • reza borna 3
چکیده [English]

Understanding the potential of the study area prevents waste of resources and considers the use of any environmental zone in accordance with its capability. Planning and continuous recreation and nature conservation of forest areas requires accurate understanding of environmental factors, assessment of the natural capability and ability of the region with regard to socio-economic, cultural and environmental considerations. The lack of user-optimized user interface is a major cause of destruction in these areas. Tourism is used by tourists in closed and open environments. The assessment of the appropriate location for those tourists who are interested in hobby environments depends on the ecological model of urban development. In open environments, tourists come to various entertainments, all of which are called recreation or sightseeing. In the present study, identifying the status quo, selecting a model, evaluating capabilities, and determining environmental units, power Ecological and user uses by GIS and selection of the best option by Analytical Hierarchy Process with Expert Choice v11.0. The findings of the study indicate that the study area has high capacity for tourism development, especially open-air outdoors that require Management and planning is sufficient and sufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outback
  • Analytical Hierarchy Process
  • Ecotourism
  • Climate
  • Namin City
Asgharpur. Mohammad Javad, 2008, Multivariate Decision Making, Sixth Edition, Tehran University Press, Pages 220-191 and 318-298.
Imani. Rahmat .1387, Investigating the Factors Influencing the Misalignment of Hashtjin Khalkhal with Environmental Planning Approach, Master's thesis of Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Ardebil.
Ghodsi Pour. Seyed Hassan, 2009, Analytical Hierarchy Process (AHP), Seventh Edition, Amir Kabir University of Technology.
Makhdoom Majid, 2008, The Basis of the Land Expansion, Ninth Edition, Tehran University.
Pious worker. Akbar and Ghaffari Gilan. Atta, 1385, Geographic Information System and Multivariate Decision Analysis, Tehran, Iran.
Fattahi, M. 2004 Comparison of accuracy and accuracy of ecological power assessment method with existing status of use of land, areas of galak and Qarbar Qom, report of research project, Soil and Water Conservation Research Center, p. 85-30.
Combining traditional paired comparisons and voting methods. The organizational development of the police, 1393, 130-117.
Army, E.D., C.K. Gail, K.H. Oscr, M.G. Gohn, A.W. Karen and C.M. Christopher. 2005. Coastal mudflat accretion under energetic condition, Louisiana chenier-plain coast, USA. Marine Geology, 214:27-47.
Denis, J. Reed. 2002. Sea- level rise and coastal marsh sustainability: geological and ecological factors in the Mississipi delta plain. Geomprphology, 48:233-243.
Gharakhlou, M., H.R. Pourkhabbaz, M.J. Amiri, H. Faraji Sabokbar, 2009. Ecological Capability Evaluation of Qazvin Region for Determining Urban Development Potential Points Using Geographic Information System. Journal of Urban - Regional Studies and Research. Issue2. 51-68. (In Persain)
Gul A.M, Orucu K & Oznur K, 2006, An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Golchuk Nature Park. Journal of Environmental Management.
Saaty T.L, 2008, Decision making with the analytic hierarchy process, International journal of services sciences, Vol. 1, No. 1, 83.
G.Huber and R.Mc Daneel, The Decision Making Paradigm of ORGANIZATION Design, Management Science, Vol.32, 1986