بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ‌ها و اقوام مختلف

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

با توجه به این که گردشگری اساساً مبتنی بر حرکت از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است که ساکنان آن (مقصد) از نظر فرهنگی و قومیتی با گردشگران خارجی (مبدأ) یکسان نیستند و بنابراین ممکن است برخوردها و نزاع‌هایی که جنبه حقوقی داشته باشند در این تلاقی به وقوع بپیوندد سؤال اصلی مقاله این است که ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در منابع و متون حقوقی ایران کدام‌اند؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد. همچنین اجرای دقیق مقررات به اضافه‌ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون‌گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه‌ی توسعه‌ی پایدار گردشگری– با مشاهده‌ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می‌تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می‌تواند باعث ارائه‌ی تکنیک‌ها و مدل‌های جدید در فرآیند توسعه‌ی پایدار توریسم ایران گردد. علاوه بر این هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردآوری‌ شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the guarantee of safeguarding the rights of tourists in different geographic areas of the country depending on the different cultures and ethnic groups

نویسندگان [English]

  • Mahshad Bahrami 1
  • Mohammad Mehdi Rahimi 2
1 Graduated Master of jurisprudence and criminal law, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The main question of the article is that what is the guarantee of criminal law enforcement of tourist’s rights in Iranian sources and legal texts? The results of this article show that there is still a definite definition of foreign tourist rights (as a citizen in the international community) Not included in the Code of Conduct and the thought of the tourist's citizenship rights is not explained. Also, Islamic thought, despite its depth and richness, is not so compatible with the current circumstances and needs some kind of revision in the context of native culture.Also, the strict implementation of regulations, in addition to changing the view and changing the perception of lawmakers in the tourism sector Towards a sustainable tourism development package-By observing the dynamic trend in the adoption and development of tourism laws and regulations in the world, Not only can it evolve the legal rules of tourism in the Islamic Republic of Iran can also provide new techniques and models in the process of sustainable development of Iranian tourism. Furthermore though tourism rights in Iran have been collected under the laws and regulations of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization But according to the research, the criteria are defective which need to be reviewed and reformed. Finally, The method of this research is descriptive-analytic.The data collection method is also a library and the use of scientific-research papers. The tool is a snapshot information gathering tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penalties Guarantee
  • Tourist Rights
  • Ethnicity
  • Culture
احمدلو، حبیب­(­1381­)، بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
احمدی طامه، محمدرضا­(1387­)، رویکردی نظری به رابطه دولت سرزمینی مدرن و قوم‌گرایی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، تهران: دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
احمدی، حمید­(1384­)، مجموعه مقالات درآمدی بر هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ­، فرهنگ و هویت ایرانی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
اردبـیلی، محمدعلی (١٣٨٦)، حقوق جزای عمومی‌، ج ١، چـاپ‌ هـفدهم‌، تـهران: نشر میزان.
ارفع نیا، بهشید(1395)، حقوق بین الملل خصوصی: تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، تهران: انتشارات بهتاب – دی.
اسدزاده، علی و خلیلی، عاطفه (1394)، حقوق در گردشگری با توجه به رویکرد جامعه بین الملل و همبستگی ملل، دومین همایش ملی گردشگری سرمایه ملی و چشم‌انداز آینده، تهران
اکوانی، سیدحمدالله­(­1387)، گرایش به هویت ملی و قومی در عرب‌های خوزستان فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره 36
اکبری، پیمان و محمد نظری(1395)، گردشگری شیعی-اسلامی راهکاری در توسعه بیداری اسلامی بین دول مسلمان، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، سال دوم - شماره 1/1
آموسی، مجنون­(­1384­)، بررسی احساس تعلق به هویت ملی و قومی در بین جوانان پیرانشهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
امیدیان، مرتضی­(1384)، مقایسه وضعیت هویت‌یابی دانش آموزان پیش‌دانشگاهی در گروه‌های قومی استان خوزستان، فصلنامه مطالعات ملی، سال 4، شماره 7
اوزکریملی، اوموت­(­1383­)، نظریه‌های ناسیونالیسم، ترجمه مصطفی امیری، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
بهرام پور، حبیب­(1391)، حـقوق و تـکالیف بـیگانگان‌ در‌ ایران‌، برگرفته از سایت iranianlaw.blogfa.com//http:
جـعفری‌ صـمیمی، احمد و خبره شیما (١٣٩٢). اثر گردشگری بر توسعه انـسانی، مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه‌ گردشگری‌، سال ٢، شماره ٧: ٢٤-١١.
خالقی، عـلی (١٣٩٢)، جـستارهایی در حـقوق جزا بین‌الملل، تهران: شهر دانش.
سلیمانی، حمید رضا(1383)، گردش و گردشگری در اسلام، فصلنامه گلستان قرآن، شماره 201
شریعتی، روح‌الله(1384)، مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 7
شریعتی، روح‌الله، حقوق و وظایف غـیرمسلمانان در جامعه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌، اول‌، 1381.
صانعی‌، پرویز (١٣٨٢)، حقوق جـزای عـمومی، تهران: طرح نو.
عمو شاهی، اکبر(1378)، حقوق جهانگردان، فصلنامه وکالت، شماره 1
فـدوی، سلیمان (بی‌تا)‌­، بررسی‌ استملاک‌ اتباع بیگانه در ایران، کانون شماره ٣٩، ص ٢٢
کریمیان، علی و محسن روستایی(1373)، سیاحت و جهانگردی در سیمای اسناد، فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 13 و 14
الماسی، نجاد علی(۱۳۸۸)، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
نیکنام، کامبیز(1393)، مقایسه دو مفهوم گردشگر و زائر، فصلنامه منظر، شماره 29
وظیفه آزاد، هاجر(1395)، مقایسه ی ایفای تعهد در حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3
یوسفی پور، غلامرضا(1378)، نگاهی به صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی آن، فصلنامه تازه‌ های اقتصاد، شماره 85