بررسی پیامد های بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی, اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

چکیده

چکیده:
افغانستان که یکی از همسایگان شرقی ایران است همواره صحنه جنگ و بی ثباتی، درگیری ها و خشونت های فرقه ای بوده است. این پژوهش بدنبال تبیین و تشریح تأثیرات تحولات داخلی و بی ثباتی های موجود در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور افغانستان بر امنیت جامعه ایرانی به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان از سال 1357 تاکنون است هدف اصلی پژوهش بررسی و تحلیل پیامدهای بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی- امنیتی- اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان می باشد: فرضیه اصلی که در این پژوهش پیگیری شده است که عبارت از: ده بحران و بی ثباتی در افغانستان موجب افزایش ترددهای غیرمجاز، گسترش قاچاق، اقدامات ضد امنیتی و ... در استان سیستان و بلوچستان شده است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای دنبال شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاورت جغرافیائی ایران با افغانستان طی سه دهه اخیر، باعث افزایش خشونت ها و تروریست های فرقه ای؛ به منطقه سیستان و بلوچستان و تهدیدات امنیتی ناشی از آن برای ایران بوده است. وقوع حوادثی همچون آدم ربائی، انفجارهای تروریستی، کشتار غیر_-- و همینطور نیروهای نظامی و انتظامی صحت این ادعا را اثبات می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study On Instability In Consistency On Afghanistan ,On Political,Social And Cultural Problem In Sistan and Baluchestan

نویسنده [English]

  • maryam pouya
چکیده [English]

Afghanistan, one of the eastern neighbors of Iran, has always been a scene of war and instability, clashes and sectarian violence. This research seeks to explain the effects of internal changes and instability in the political, social and cultural structure of Afghanistan on the security of Iranian society, especially in the Sistan and Baluchistan region since 1357. The main objective of the study is to examine and analyze the consequences of instability in Afghanistan on political, security, social, and cultural issues in Sistan and Baluchistan province.
The main hypothesis that has been pursued in this research, namely: 10 crises and instability in Afghanistan, has increased the number of unauthorized travels, smuggling, anti-security measures in Sistan and Baluchistan province. The research method is descriptive-analytic followed by library studies. The research findings show that the geographic proximity of Iran to Afghanistan over the past three decades has led to increased violence and sectarian terrorism in Sistan and Baluchistan and its security threats to Iran. The occurrence of accidents such as kidnapping, terrorist explosions, killing, as well as military and security forces, prove this claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Sistan and Baluchestan
  • Instability
  • political
  • Social
آشوری، داریوش (1366)، دانشنامه سیاسی، چاپ دوم تهران:انتشارات مروارید.
ایوبی، حجت الله (1377)، شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی، تهران، فصلنامه مطالعات راهبروی، پیش شماره اول .
افراخته، حسن (1385)، مشکلات نواحی توسعه و شهرهای مرزی، نمونه موردی زاهدان، تهران، دانشگاه تربیت معلم .
اصغریان، حسین (1388)، تاثیر خارجی نیروهای آمریکا در افغانستان بر ناامنی‌های قومی درسیستان و بلوچستان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد کرج: دانشگاه آزاد اسلامی .
اخباری، محمد و نامی، محمد حسن (1388)، جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران، تهران انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .
ابراهیمی، مریم (1388). تحولات سیاسی و اجتماعی سیستان و بلوچستان 1320تا 1332 شمشی؛ تهران: انتشارات بخارا.
اسماعیلی، بشیر و رضائی، قاسم (1389). تاملی بر روند گذار افغانستان به دموکراسی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی وبین المللی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، سال دوم، شماره 5 .
امینی، علی رضا (1389). بررسی عوامل تنش زا در مرزهای شرق کشور جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی .
اسنایدر، کریگ.ای (1380). ساختارهای امنیت منطقه‌ای، برگردان، محمود عسگری، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش21. پاییز.
بنائی، رضا(1377). آشنائی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، جلد 4، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
بیلیس، جان و اسمیت(1383). جهانی شدن و سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
پاپلی یزدی، محمد حسین (1372). افغانستان جنگ و سیاست، اثرات سیاسی حضور پناهندگان افغانی در خراسان، مشهد:آستان قدس رضوی .
پور احمدی (حسین (1384). اقتصاد سیاسی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، تهران:فصلنامه سیاسی – اجتماعی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 7، پاییز و زمستان .
توکلی، احد (1372). روابط سیاسی ایران و افغانستان، تهران، انتشارات: مهر .
تری، تریف و همکاران (1383). نظریه‌های امنیتی، ترجمه علی رضا طیب و جعفر بزرگی، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ نیا، محمد رضا (1381). جغرافیای سیاسی ایران، تهران: انتشارات سمت.
حق جو میر آقا (1380)، افغانستان و مداخلات خارجی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجلسی.
حق پناه، جعفر (1377). قاچاق مواد مخدر، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 23.
حیدری، مسعود (1389). مجموعه مقالات مرز و امنیت، زاهدان، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی .
جمال، سعید (1391). منابع تنش زا در روابط ایران و افغانستان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.
درویش امیر حسین و ایرج اسماعیلی (1384) قاچاق کالا و ارز، نابسامانی اقتصادی و یا جرم، قم:مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی.
دهمرده، معصومه (1390). در بررسی و تحلیل چالش های سیاسی امنیتی مرزهای سیستان و بلوچستان، پایان
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.
ربیعی، علی (1383). مطالعات امنیت ملی (نظریه امنیت ملی در جهان سوم، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
رضائی، قاسم (1387). دانستنی های مرزی، گاهنامه مرزبان، سال اول، شماره 1.
زرقانی، سید هادی (1385). عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان، مجله علوم جغرافیایی، شماره نخست، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی.
سلطان احمدی، شاهرخ (1391). مجموعه مقالات همایش شهر های مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
علی آبادی، علیرضا (1382). افغانستان، تهران: وزارت امور خارجه .
غلامی، علیرضا (1389). تامین نظم و امنیت پایدار در شهر های مرزی، زاهدان: دفتر تحقیقات کاربردی ناجا، معاونت آموزشی .
فصیحی، حبیب الله (1391). مجموعه مقالات همایش ملی شهر های مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان .
قویدل، مهدی (1383). نگاه اسرائل به افغانستان پس از یازده سپتامبر، کتاب آسیا (ویژه افغانستان پس ازطالبان) تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر.