برنامه‌ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری پدیده ای است که دارای ابعاد و انواع مختلف است و می توان گفت که کل سیستم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی یک کشور را درگیر و همراه می‌کند. با توجه به این مسئله است که نگرش سیستمی نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری اهمیت فزاینده ای می یابد. هدف این مقاله بررسی ضرورت برنامه ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران با تأکید بر کلان‌شهر تهران است. سؤال اصلی مقاله این است که دلایل ضرورت برنامه‌ریزی و نگرش سسیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران چیست؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم این است که نگاه حاکمیتی نسبت به پدیده ها اصولاً بایستی سیستمی باشد و گردشگری علاوه بر این ضرورت دارای ضرورتی درونی نیز است که از ذات این پدیده ناشی می‌شود. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که گردشگری و توسعه پایدار در ایران نیازمند مدیریت و برنامه ریزی به ویژه در زمینه ارتقای امنیت هستند و این دو در گروه داشتن نگرش سیستمی از سوی حاکمیت است. شواهد کلان‌شهرهای ایران و به ویژه شهر تهران گویای جدایی و جزیره گونگی حوزه های امنیت و توسعه پایدار گردشگری و نگرش غیر سیستمی در این حوزه هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

planning And the systemic attitude of sovereignty Towards security and sustainable development of tourism In metropolises in Iran: a case study of Tehran metropolis

نویسندگان [English]

  • Komail Darvishi 1
  • heidar lotfi 2
  • Mohammad Hassan Nami 3
1 Ph. D. in Political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography and Tourism, Garmsar, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Associate Professor of Political Geography, Farabi University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism is a phenomenon that has different dimensions and types and the entire political, cultural, social and economic system of a country is involved. Given that a systemic attitude towards the security and sustainable development of tourism is becoming increasingly important. The purpose of this article is to examine the necessity of planning and systemic attitude of the government towards the security and sustainable development of tourism in metropolises of Iran with an emphasis on the metropolis of Tehran. The main question of the article is that the reasons for the planning and attitude of the system of governance regarding the security and sustainable development of tourism in the metropolis of the Iranian cities? The hypothesis we are trying to investigate and analyze is to answer this question the sovereignty of phenomena should, in principle, be a system and tourism, in addition to necessity, also has an inner necessity which is due to the nature of this phenomenon. This article is an analytical descriptive where will try using library resources as well as scientific and research papers to analyze and explain the subject. The results of this article also show that tourism and sustainable development in Iran require management and planning, especially in the field of security promotion and the two in the group have a systemic attitude from the government. Metropolitan evidence of Iranian cities, and in particular Tehran, suggests the separation and insularity of the areas of security and sustainable development of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Attitude
  • Security
  • Sustainable Development of Tourism
  • Metropolises of Iran
  • Metropolis of Tehran
ابراهیم زاده، اسماعیل(1389)، نظریه سیستم ها: چارچوبی برای تحلیل، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم - شماره 4
اکبرزاده ابراهیمی، محمد حسن (1386)، رشد گردشگری محلی توسعه گردشگری شهری، مجله شهرداریها، شماره 78، قابل دسترس در www. shahrsazi-mhud. ir.
انوری، مینا و نساج، مینا (1378)، گردشگری شهری و آثار آن بر سیمای شهر و فضای شهری، قابل دسترس در www. archnoise. com.
پاپلی یزدی محمد حسین، سقایی، مهدی (1389)، گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
دیناری، احمد (1389)، گردشگری شهری در ایران و جهان، چاپ دوم، مشهد: انتشارات واژگان خرد.
سقایی، مهدی (1388)، گردشگری شهری، قابل دسترس در http://Tourismanalysis. blogspot. com.
شورت، جان رنه (1381)، نظم شهری، ترجمه اسماعیل چاووشی، تهران: انتشارت دانشگاه تربیت معلم تهران.
کازس ژرژ، پوتییه فرانسوا (1382)، جهانگردی شهری، ترجمه صلاح الدین محلاتی، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
کوپر کریس، جان فلچر، دیوید گیلبرت و استفان ون هیل (1380)، اصول و مبانی جهانگردی، ترجمه اکبر غمخوار، چاپ اول، تهران: انتشارات فرآماد.
قلعه‌ای، محمد حسین (1387)، نقش گردشگری در توسعه شهرها، قابل دسترس در http://goganim. blogfa. com.
محلاتی، صلاح الدین (1381)، جهانگردی پایدار شهری، مجله شهرداریها، شماره 46.
موحد، علی (1386)، گردشگری شهری، چاپ اول، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
هاشمی، نژادعلی (1386)، "تأملی بر فرآیندهای توسعه گردشگری شهری"، روزنامه جهان صنعت به تاریخ 03/02/86.
انصاری رنانی، قاسم(1381)، نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش، فصلنامه مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، شماره 33 و 34
بختیاریان، مریم و مجید اکبری (1393)، تأملاتی بر سه موج متفاوت از نظریه سیستم‌های اجتماعی، فصلنامه جستارهای فلسفی، شماره 25
بیزار گیتی، مسعود(1370)، درآمدی بر ارتباط تئوری سیستم ها با هنر، فصلنامه چیستا، شماره 78
جاسبی، عبدالله(1369)، نقدی بر نظریه‌ی عمومی سیستمها، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال دوم - شماره 4
رضائیان، علی و علی عبدالهی نیسیانی­(1395)، بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 25
روث، ویلیام(1383)، نگرشی سیستمی به ریشه‌ها و آینده تئوری مدیریت، با معرفی مهدی جمشیدیان، فصلنامه توسعه مدیریت، شماره 60
سلیمی سبحان، محمدرضا(1393)، امنیت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 8
سلیمی سبحان، محمدرضا(1393)، امنیت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 8
سوینج وود، آلن(1380)، تحلیل فرهنگی و نظریه سیستمها؛ مفهوم فرهنگ مشترک: از دورکیم تا پارسونز، فصلنامه ارغنون، ترجمه محمد رضایی، شماره 18
شاه محمدی، محیا(1389)، اصول برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، فصلنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 36
شفیعی، محمود(1384)، نظریه کنش ارتباطی (جهان زیست و سیستم) و نقد اجتماعی- سیاسی، فصلنامه دانش سیاسی، شماره 2
صادقی مال امیری، منصور و سید رضا خوشزاد(1389)، تأثیر تئوری های عقلایی، طبیعی سیستمی سازمان بر خلاقیت، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره 2
صادقی مال امیری، منصور(1394)، تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره چهارم - شماره 4
صیدایی، سید اسکندر و زهرا هدایتی مقدم(1389)، نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)، شماره 8
عابدی، علی اصغر(1373)، نظریه سیستم ها و مبانی نگرش سیستمی بر مسائل مالیاتی، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 7
غفاری نسب، اسفندیار و محمد تقی ایمان(1392)، مبانی فلسفی نظریه سیستم های پیچیده، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 76
فرجی راد، عبد الرضا و سیده ژاله سید نصیری(1389)، رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 25
قدمی، مصطفی(1390)، ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری نمونه مورد مطالعه کلان‌شهر مشهد، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه‌ای)، شماره 9
متقی، سمیرا و محمد صادقی و مراد دلالت(1395)، نقش امنیت در توسعه گردشگری بین المللی؛ (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره سوم - شماره 1
http://www. amar. Org
http://www. maphill. com
ScienceDirect. com
International Journal of Environmental Health Engineering
The Guardian
Alchetron