نقش وب سایت ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی فرصتی را برای سرمایه گذاران حوزه ی گردشگری و کسب و کارهای مرتبط فراهم کرده است تا بتوانند با استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن ها به تبلیغ و توسعه کسب و کار خود و در نهایت این صنعت بپردازند. با توجه به اهمیت گردشگری پایدار برای توسعه؛ و تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، هدف از این پژوهش بررسی نقش وب‌سایت‌های گردشگری در توسعه هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری پایدار است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران در تهران تشکیل داده اند، که با توجه به اینکه حجم جامعه قابل تخمین نبوده و در فصل های مختلف سال متفاوت است، از نمونه گیری در دسترس استفاده شده و با مراجعه به جاذبه های گردشگری تهران تعداد 300 نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند. روایی پرسشنامه به تایید متخصصان و اساتید رسانه و گردشگری رسیده است و با توجه به آلفای کرونباخ 85/0 پرسشنامه از پایایی برخوردار است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بین میزان استفاده از وب سایت های گردشگری و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری پایدار همبستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Web Sites in the Development of Sustainable Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Mohamadpour 1
  • Javad Bagherzadeh 2
چکیده [English]

Abstract
The advancement of technology and cyberspace has provided the opportunity for investors in the field of tourism and related businesses to be able to advertise and develop their business and ultimately the industry through websites and applications. Considering the importance of sustainable tourism for the development and realization of its economic, social and environmental goals, the purpose of this research is to investigate the role of tourism websites in the development of economic, social and environmental dimensions of tourism. Research method is survey. The statistical population of this study was tourists in Tehran. Considering that the size of the community is not estimated and varies in different seasons, by referring to the tourist attractions of Tehran, 300 people were selected as the sample size. The validity of the questionnaire has been confirmed by media and tourism experts and professors. Cronbach's alpha has a reliability of 0.85. The results of the tests indicate that there is a relationship between the amount of use of tourism websites and the economic, social and environmental dimensions of tourism sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism websites
  • Sustainable tourism
  • Social dimension
  • Economic dimension
  • Environmental dimension
ابراهیمی، عبدالحمید، قادری، اسماعیل، قایدرحمتی، صفر و اکبری، رضا، بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین المللی شهر اصفهان. جغرافیا و توسعه، 1389؛ 8 (پیاپی 17)، صص 156-139.
اکبری، محسن. معتمد، حسن. هوشمند، میلاد(1394). برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 10، صص 69-41.
پاپلی یزدی، محمد حسن. سقایی، مهدی.(1393). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انشارات سمت، چاپ نهم.
جهانگیری، فرناز.(1389). بررسی تطبیقی سایت های گردشگری ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 28
دژکوهی، سکینه. طیبی، صدراله. قرخلو، مهدی.(1391). مطالعه و بررسی تاثیرات بازاریابی مجازی در توسعه گردشگری خلیج فارس. همایش ملی خلیج فارس.
دانشوری، احمد، (1392). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه­ای، سال دوم، شماره هفتم، صص70-53.
ضرابی، اصغر.صدیف اسلامی پریخانی.(1389). سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعة گردشگری، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 75، 52-37.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا. مهدوی، داود. پورطاهری، مهدی.(1390). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تاکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، نشریه مطالعات گردشگری، شماره 14، صص 39-1
علیپور، عباس و همکاران(1394).مدیریت پایدار گردشگری(مطالعه موردی شهر بجنورد)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 14، صص 135-115.
کاظمی، مهدی.(1386). مدیریت گردشگری، تهران، انشارات سمت، چاپ دوم.
کامپنهود، چانی(2014)؛ صنعت توریسم و توسعة پایدار نمادی از مدیریت پویا، ترجمه حسین رضایی؛ مجلة محیط شناسی، شمارة 21 و 22.
مدنی، امیر محسن، (1387)» نقش دانشگاه‌ها در گسترش فرهنگ گردشگری«، ماهنامه بین المللی جهانگردی و هتلداری، اردیبهشت87.
مدهوشی، مهرداد.نادرناصرپور.(1382). ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢، صص58-25.
مهرآرا، اسداله و همکاران.(1396).بررسی نفش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار، ماهنامه علمی تخصصی شباک، شماره ده.
میریعقوب زاده، میرحسن. محبی، رجبعلی.(1385). معرفی مدل مثلثی توسعه پایدار؛ ارتباط عوامل اقتصادی و اجتماعی با عامل اکولوژیکی و چالشهای فراروی آنها، همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه‌های جنوبی دریای خزر، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
Lin, Y. S., & Huang, J. Y. (2006). Internet blogs as a tourism marketing medium: A case study. Journal of Business Research59(10-11), 1201-1205.
Park, Y. A., & Gretzel, U. (2007). Success factors for destination marketing web sites: A qualitative meta-analysis. Journal of travel research46(1), 46-63.
Sahli, A. B., & Legohérel, P. (2016). The tourism Web acceptance model: A study of intention to book tourism products online. Journal of Vacation Marketing22(2), 179-194.
Tierney, P. (2000). Internet-based evaluation of tourism web site effectiveness: Methodological issues and survey results. Journal of Travel Research39(2), 212-219.