اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد (

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری واحد علوم و تحقیقات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 دانش اموخته رشته معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هویت یک سرزمین به واسطه مولفه ‌های فرهنگی، آداب و رسوم، عادات و هنر یک قوم در مکان جغرافیایی خاص شکل می گیرد. فضاهای شهر علاوه بر جایگاه کلیدی‌ در ساخت کالبدی شهر به واسطه فضای ادراکی و نمادین آن حامل میراث تاریخی و فرهنگی جامعه و انتقال‌دهنده ارزش‌های مشترک جمعی فرهنگ‌های محلی، هویت و مدنیت شهری است. لذا در محیط های شهری و فضاهای عمومی مسائل و عوامل های موثری در هویت شهری تاثیر می گذارد. اولویت سنجی این مسایل در شهرها می تواند تصمیمات بهتری در جهت هم پوشانی همه مولفه ها و اولویت باشد. هدف این پژوهش بررسی فضاهای شهری و تاثیر ان بر هویت شهرها با استفاده از مدلهای چند معیار (ANP) در شهر بروجرد پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف آمار و اطلاعات مولفه های مورد مطالعه از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. نتایج نشان می ‌دهد که مولفه دسترسی فیزیکی و بصری در جایگاه اول، عناصر و تعاملات اجتماعی در جایگاه دوم، خوانایی و معنایی در جایگاه سوم واقع شده اند و این مولفه ها جز مهمترین و اثرگذارترین در هویت شهری بروجرد هستند و نقش سازنده ای در هویت محدوده مورد مطالعه دارند. ایجاد مجموعه‌های اقامتی، تفریحی و فرهنگی در مجاورت بناهای تاریخی به بازآفرینی این فضاها کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective prioritization of urban spaces in urban identity using multi-criteria models ( Case Study: Borujerd City)

نویسندگان [English]

  • خذشناف sobhani 1
  • Maryam Beyranvandzadeh 2
  • m sh 3
  • d m 4
2 accer
3 de
4 d
چکیده [English]

The identity of a territory by cultural, Customs, A folk art habits and geographic location Special formed. In addition to the key role of city spaces Due to the physical construction of perceptual space And it carries symbolic historical and cultural heritage society And transmitting collective shared values of local cultures, Identity and urban civilization. Therefore, in the urban environment and public spaces issues And factors affecting the urban identity affects. This survey priority issues in cities can make better decisions in the direction of the overlap of all components and priority. The aim of this study was to investigate urban spaces And its impact on urban identity using multi-criteria models (ANP) In the city of borujerd has been paid. To achieve this component of the study data Through questionnaires were collected. The research method is descriptive and analytical Is aimed at. The results show that components of physical access And intuitive in the first place, the elements and social interaction In second place, legibility and meaning. In third place were located And these components except the And effective in urban identity Borujerd And play a constructive role in the identity of their study area. Create collections for residential, recreational and cultural In the vicinity of historical monuments helps to recreate these spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban identity
  • Borujerd
  • sustainable development
  • analysis network process
بهزادفر، م. 1386. هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر.
پاکزاد، ج. 1375. هویت و این همانی با فضا، صفه، شماره 21 و 22.
حبیب، ف. و همکاران 1387. پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره 3.
زنگنه چگنی، ی . 1381. عوامل تأثیرگذار بر توسعه فیزیکی و ساخت اجتماعی فضایی شهر سبزوار، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
سالاری سردری، ف. 1389.ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اکبر کیانی، دانشگاه زابل.
شورت.ج. ر 1381. نظم شهری، ترجمه اسماعیل چاووشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، تهران.
عظیمی، ن. 1381. پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری، نشرنیکا، چاپ اول.
فرجامی، م . 1383. ابعاد هویت شهری، جلد اول، مجموعه مقالات همایش مسایل شهرسازی، ساخت کالبدی شهر.
فروتن، پ . 1387. شهرباهویت، پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ایران
فرید، ی. 1384. جغرافیا و شهرشناسی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تبریز.
فکوهی، ن. 1383. انسان شناسی شهری، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
کیانی، ا.، سالاری سردری، ف. و افراسیابی­راد، م. 1389. بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت­های تاریخی (مطالعه موردی: شهر گور- فیروزآباد)، مجله فضای جغرافیایی، سال دهم شماره30.
مرکز آمار ایران، 1395 نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن، 1395.
موثقی، ر. آیرملو، س .1385. عناصر هویت فرهنگی در شهر، مرجع مهندسی عمران، اولین همایش بین المللی برتر، همدان، سازمان عمران و شهرداری های همدان.
میر مقتدایی، م. 1383. معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها، نشریه هنرهای زیبا، شماره 10.
نوفل، ع.، کلبادی، پ. و پورجعفر، م. 1388. بررسی و ارزیابی شاخص­های موثر در هویت شهری (نمونه موردی محله جلفا در شهر اصفهان)، فصلنامه آرمانشهر، شماره 3، ص 57-69.
Bauman, Z. 1996. From Pilgrim to Tourist or a Short Story of Identify, in Stuart Hall and Paul du Gay(eds) Questions of Cultural Identity, London: Sage
De la paz, G. 2008. Citizenship Identity and Social Inequality.
Deschamps, J. and Devos Th. 1998. regarding the relationship between social identity and personal identity, In Stephen Worchel: Francisco J. Morales؛ Dario Paez؛ Jean-Claude Decamps (eds) Social identity: International Perspectives, London: Sage.
Isin, Engin F. and Patricia K. Wood .1999. Citizenship and Identity, London: sage.
Schwarzmantel, J. 2003. Citizenship and Identity: Towards a new republic, Rutledge.