تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت‌های تفریحی- ورزشی فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، شاهرود، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی فعالیت‌های تفریحی ورزشی فراغتی، درگیری فراغتی، عادات فراغتی شهروندان شهر مشهد و تاثیر آن بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها در ایام تعطیل بود. روش تحقیق تحلیلی و همبستگی است. جامعة آماری، زنان و مردان بالای 18 سال ساکن در شهر مشهد (102/423/2 نفر) بود. 600 نفر به طور تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. نرخ بازگشت پرسش‌نامه 79/0 بود. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مشارکت در فعالیت‌های تفریحی - ورزشی فراغتی، پرسش‌نامه درگیری فراغتی، پرسش‌نامه عادت فراغتی، پرسش‌نامه انگیزه گردشگری در ایام تعطیل و پرسش‌نامه رفتار گردشگری در ایام تعطیل استفاده شد. از آمار توصیفی، کلموگروف- اسمیرنف، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. تحلیل‌ها در نرم‌افزار spss22 و liserel8.8 انجام شد.
درگیری فراغتی در فعالیت‌های تفریحی ورزشی بر عادت فراغتی شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت. عادت فراغتی در فعالیت‌های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت. درگیری فراغتی در فعالیت‌های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت. عادت فراغتی در فعالیت‌های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت. درگیری فراغتی در فعالیت‌های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت. انگیزه گردشگری بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

impact of recreational leisure activities involvement on tourism behavior and motivation of Mashhad's people

نویسندگان [English]

  • ali barbar 1
  • bagher morsal 1
  • ali fahiminegad 2
  • seyedmostafa tayebisani 1
1 Department of physical education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Department of physical education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate recreational leisure activities, leisure involvement, leisure habits of citizens in Mashhad, and their relationship with them, as well as their tourism behavior and motivation during the holidays. The research method is analytic. The society included all women and men over 18 years of age living in Mashhad (2 423.102). 600 individuals were selected randomly as multi-stage cluster sampling. The return rate of the questionnaire was 0.79. Data were collected by questionnaires of participation in recreational activities - leisure sport, leisure involvement questionnaire, leisure habit, leisure tourism motivation questionnaire and holiday tourism questionnaire. Confirmatory factor analysis was used to measure the structural validity and Cronbach's alpha was used for its reliability. Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov, Pearson Correlation and Structural Equation Test were used. The analyzes were performed on spss22 and liserel8.8 software.
Leisure involvement in recreational activities of sport had a significant effect on the leisure habits. The leisure habits in recreational activities did not have a significant effect on the tourism motivation. Leisure involvement in recreational activities has a significant effect on the tourism motivation. The leisure habit of recreational activities has a significant effect on tourism behavior. Leisure involvement in recreational activities did not have a significant effect on tourism behavior. Tourism motivation did not have a significant effect on tourism behavior of citizens of Mashhad during the holiday period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure involvement
  • leisure habits
  • tourism motivation
  • tourism behavior
مرسل، باقر(1387). توصیف نحوه گذران اوقات فراغت نابیانایان تهران با تأکید بر فعالیت های ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
مرسل، باقر.(1393). مدیریت و رنامه‌ریزی مشارکت مردم تهران در تفریخات ورزشی فضای باز، با توجه به انگیزه‌ها، موانع، رضایت فراغتی و رضایت از زندگی. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نادریان جهرمی.(1388).مبانی جامعه شناسی ورزشی. نشربامداد. تهران.
Bieger, T., & Laesser, C. (2004). Information sources for travel decisions: Toward a source process model. Journal of Travel Research, 42(4), 357 – 371
Brendan M. Baird, Richard E. Lucas, and M. Brent Donnellan.(2011). Life Satisfaction Across the Lifespan: Findings from Two Nationally Representative Panel Studies. Soc Indic Res. 2010 November; 99(2): 183–203.
Brey, E. T., & Lehto, X. Y. (2007). The relationship between daily and vacation activities. Annals of Tourism Research, 34(1), 160-180.
Chen, M. F., & Huang, C. H. (2013). The impacts of the food traceability system and consumer involvement on consumers’ purchase intentions toward fast foods. Food Control, 33(2), 313-319.
Chang, Seohee.(2009). Relationship between active leisure and active vacations. Doctoral thesis. University of Florida.
Foresty Commission Wales. (2009). Welsh outdoor recreation survey 2008.
Gagliardi C, Spazzafumo L, Papa R, Marcellini F.(2012). Changes in leisure styles and satisfaction of older people: a five years follow-up. Int J Aging Hum Dev.;75(3):185-215.
Henderson, Karla A, and Parr, Mary.(2005). Parks and physical activity. Park & recreation, 40(8), p.20.
Henderson, K. A. (2005 a). Physical activity by choice. Journal of Physical Education Recreation & Dance, 76(6), 4-5.
Huston, A. Garrett.(2011). Perceptions of outdoor recreation professionals toward placement in natural environment: A Q-Method inquiry. Masters of science thesis. Minnesota State University.
Lee, W. I., Chiu, Y. T., Liu, C. C., & Chen, C. Y. (2011). Assessing the effects of consumer involvement and service quality in a self‐service setting. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21(5), 504-515.
Patricia L. Winter., Woo C. Jeong.,Geoffrey C. Godey.(2004). Outdoor Recreation Among Asian-Americans: A Case Study of San Francisco Bay Area Residents. Journal of Park and Recreation Administration. Volume 22, pp114-136.
Plummer, Rayan.(2009).outdoor recreation: an introduction. Routledge.UK.
Scottish natural heritage.(2010). Scottish recreation survey.