تحلیل توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی: بافت ‏مرکزی شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شبکه ‏دسترسی پیرامون بلند مرتبه‌ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تأثیر فشار ‏ترافیکی قرار دارند. لذا هماهنگی، برنامه ریزی و مکانیابی ساختمانهای مرتفع با شبکه حمل و نقل شهری از ‏ضروریات برنامه ریزی شهری و شهرسازی می باشد. در نتیجه بر اساس ضرورت موضوع، پژوهش حاضر با ‏رویکرد توسعه‌ای–کاربردی و ترکیبی از روش‌های تحقیق (توصیفی/تحلیلی و میدانی) به بررسی موضوع در ‏بافت مرکزی شهر ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزارهای ‏Visio2016‎، ‏Grafer19‎، ‏ArcGIS10.4‎، ‏SPSS23‎‏ و دیگر برنامه های مورد نیاز و تکنیک های ‏TOPSIS‏ و رگرسیون سلسله مراتی (‏HMR‏) استفاده گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق در انتخاب روش ‏رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی (‏HMR‏) روش گام به گام (‏Stepwise)‎‏) انتخاب شد که نتایج حاصل ‏از اعمال این روش با درصد اطمینان بیش از ۹۵ درصد تعیین گردید‎.‎‏ و ضرایب ‏HMR‏ صرفاً جهت بررسی ‏همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع نتایج یافته‌ها، ضعف دسترسی و ساختار ‏نامناسب شبکه حمل و نقل شهری، همچنین موقعیت فضایی کاربری‌ها و تراکم ساختمانی بیش از حد در ‏بافت قدیم(مرکزی) شهر، نارسایی در سامانه حمل و نقل عمومی، نامنسجم بودن تردد عابر پیاده و وسایل ‏نقلیه را در ساختار شهری ایلام بیان نموده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of distribution of structure's densityinfluenced by effective factors ‎urban transport factors; Case study: central urban pattern of Ilam city ‎

نویسندگان [English]

  • ramezan karami 1
  • moslem rostami 2
1 PhD student of urban development, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Hence, the access network around the high ‎seas is always under the influence of traffic jams, due to the volume of travel demand ‎by their inhabitants. Therefore, coordination, planning and location of high-rise ‎buildings with urban transportation network is one of the necessities of urban planning ‎and urban planning. Consequently, based on the necessity of the subject, the present ‎study has examined the issue in the central context of the city of Ilam using a ‎developmental approach and a combination of research methods (descriptive / ‎analytical and field studies). It should be noted that for analysis of the findings, the ‎software Visio2016, Grafer19, ArcGIS10.4, SPSS23 and other required programs and ‎techniques of TOPSIS and the Marathi Dynamics regression (HMR) have been used. ‎Based on the results of the research, a hierarchical multivariate regression (HMR) ‎method was selected based on stepwise method. The results of this method were ‎determined with a confidence level of more than 95%. HMR coefficients are used only ‎to examine the correlation of variables. In sum, the results of the findings indicate that ‎the accessibility and inappropriate structure of the urban transport network, as well as ‎the spatial position of the users and the excessive building density in the city's old ‎‎(central) fabric, the failure of the public transportation system, the inconsistency of ‎pedestrian traffic, and Vehicles in the Ilam city structure. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure's density
  • Transportation
  • Generation and travel attraction
  • Central urban pattern of ‎Ilam
  • Model and technique‎
افشار سیستانی، ایرج (1372)، ایلام و تمدن دیرینه آن، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول
- پورمحمدی، محمد رضا، قربانی، رسول(۱۳۸۲)، ابعاد و راهبردهای متراکم سازی در فضاهای شهری، مجله مدرس، دوره ۷، شماره ۲، دانشگاه تربیت مدرس.
- جمالی، فیروز، حسین‌زاده دلیر، کریم، حاتمی، ایرج(1391)، تغیرات ساختارهای اقتصادی و بنیان‌های جدید برنامه‌ریزی فضایی شهری و منطقه‌ای کلانشهرها مورد شناسی کلانشهر تبریز، مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 5.
- رحیمی مقدم، جواد(1387)، توسعه پایدار شهری- نمونه موردی شهر ایلام، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی- پژوهشی، سال پنجم، شماره 17.
- زریونی، محمدرضا(۱۳۷۴)، میزان سفرسازی بناها، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
- سالنامه آماری ایلام (1395)، مرکز آمار ایران.
- شوای، فرانسوا(۱۳۷۵)، شهرسازی، واقعیات و تخیلات؛ ترجمه، حبیبی، سید محسن، انتشارات سمت.
- صدوقیان زاده، مینوش(۱۳۷۵)، بلند مرتبه سازی و فضاهای شهری، تهران، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور.
- عزیزی، محمد مهدی(۱۳۸۲)، تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-  فرهودی، رحمت ا...، محمدی، علیرضا(۱۳۸۰)، تأثیر احداث ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربری‌های شهری، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۴۱ ، انتشارات دانشگاه تهران.
- فکوهی، ناصر(1383)، انسان شناسی شهری، انتشارات نی، تهران.
 -قزلباش، سمیه (1387)، ناهنجاری های کالبدی در مناطق اسکان غیر رسمی شهرها و تاثیر آن بر مقوع ناهنجاری های اجتماعی (مورد مطالعه: منطقه اسکان غیر رسمی بی سیم در شهر زنجان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما محسن کلانتری، دانشگاه زنجان.
- کریمی نیا، جلال(۱۳۸۱)، بررسی نقش مداخلات دولت در شکل گیری تراکم ساختمانی و تدوین مکانیزمهای اجرایی آن، مطالعه موردی مناطق سراج و بریجستون در شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی.
- لیتمن، تاد، 2003؛ Landuse Impact and Transport، ترجمه؛ ایمان قلندریان گل خطمی، مجله سپهر، دوره بیست و سوم، شماره هشتاد و نهم.
- مرکز آمار ایران(1390)، سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن استان ایلام.
- مرتضوی، سجاد(1367)، تحلیلی فضایی کاربری اراضی بهداشتی- درمانی در محلات شهر ایلام، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
- مهندسین مشاور معمار و شهرساز بعد تکنیک(1384)، گزارش توجیهی درمورد افق طرح جامع شهرایلام، سازمان مسکن و شهرسازی استان.
- Burton , E.2000.The compact citi, Just or Just compact,A preliminary analysis, urban studies