برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

5 استادیار دانشگاه پیام نور آبادان، آبادان، ایران

چکیده

در این مطالعه ارزش تفرجی پارک ملت شهر ایلام و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه‌گیری شده است. نمونه‌گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان از پارک ملت ایلام و در مقطع زمانی فصل بهار 1397 صورت گرفته است. به منظور تعیین حجم نمونه پیش‌آزمون طراحی و توسط بازدید کنندگان تکمیل شد و سپس با استفاده از فرمول کوکران، 245 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لوجیت استفاده کرده و براساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد 9/86 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ملت شهر ایلام هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفرجی این پارک 8925 ریال برای هر بازدید برآورد شده است. میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار 5 نفره معادل 45000 ریال بوده است. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای مبلغ ورودیه پیشنهادی، درآمد ماهیانه افراد، تعداد دفعات بازدید از پارک در سال، تعداد ساعت در هر بازدید، میزان رضایت از محیط و امکانات پارک، امنیت پارک معنادار بوده و بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای استفاده تفرجی از پارک ملت ایلام موثر می‌باشند و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، تعداد افراد خانوار، سرپرست خانوار، بهداشت، میزان دسترسی به آب آشامیدنی، میزان رضایت از وسایل بازی کودکان معنادار نشده است ولی علی‌رغم معنادار نشدن علائم مورد انتظار را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of recreational value of Ilam Mellat Park using conditional valuation method

نویسندگان [English]

  • samaneh tymornegad 1
  • Ali Sayehmiri 2
  • heshmat Askari 3
  • Ali mahdavi 4
  • Alireza Eghbali 5
1 ilam university
2 economic department, ilam university
3 economic department , Ilam university
4 forestry department,ilam university
5 Economic, Economic and Manegment, Payame Noor University, Abadan
چکیده [English]

In this study, the recreational value of Mellat Ilam Park(MIP) and the WTP rate of visitors to this park were determined using a conditional valuation method (CVM) and a double selection questionnaire. Sampling was done randomly from the visitors of (MIP) during the spring of 1397. In order to determine the sample size of the pre-test, the design was completed by the visitors and then, using the Cochran formula, 245 questionnaires were determined. To measure the willingness to pay visitors, the logit model was used and the parameters of this model were estimated based on the maximum likelihood method. The results show that 86.9% of the people surveyed are willing to pay an amount for recreational use from the(MIP). The average willingness to pay visitors for the recreational value of this park is 8925 Rials per visit. The average willingness to pay each household with five people were, equivalent to 45,000 rials. The results show that the variables of: proposed income entrance, monthly income of people, the number of visits to the park per year, the number of hours per visit, the level of satisfaction with the environment and facilities of the (MIP), the security of the park are significant and the likelihood of a willingness to pay for recreational use (MIP)are effective. Age, gender, marital status, education level, number of households, household head, health, access to drinking water, satisfaction rate of children's play equipment is not meaningful, but despite the meaning of the signs Expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam Mellat Park
  • Recreational Value
  • Contingent Valuation
  • willingness to pay
  • Logit Model
امیرنژاد، حمید خلیلیان، صادق وعصاره، محمدحسن، (1385) تعیین ارزش­های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی­سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، شماره 72، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، صفحات 24-5.
امیرنژاد، حمید؛ عطایی سلوط، کمال. (1390)، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست­محیطی، انتشارات آوای مسیح، چاپ اول، ساری، 428 صفحه.
جانپاس، مریم، (1397). برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی بوستان آبشار تهران بااستفاده از روش ارزش­گذاری مشروط. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.
سیدصالحی، سیدعباس؛ حجرگشت، غلامرضا؛ بخشوده، محمد و زینب صدقی مرادی. (1396). ارزش‌گذاری مشروط دوگانه دوبعدی یک پارک درون شهری (مطالعه موردی پارک آزادی شیراز) شماره 19، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، صفحات 596-585.
شعبان‌زاده، پ. بنی اسدی، م. حیاتی، ب. راحلی، ح. (1393)، ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی و تعیین میزان تمایل بازدیدکنندگان به پرداخت هزینه برای بازدید از اماکن گردشگری شهری (مطالعه موردی: باغ گل های شهر اصفهان).
کیانی سلمی، صدیقه (1395). برآورد ارزش تفریحی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت پارک‌های طبیعی شهری به روش ارزشگذاری مشروط (CVM). شماره 26، مطالعات مدیریت شهری، صفحه 42-31.
محمودی، ابوالفضل؛جاودان اصل، محمد میرزا وبهروز حسن پور. (1395). برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 4، صفحات 136-123.
مهدوی، علی؛ اسدفلسفی­زاده، ندا؛ بیگ محمدی، فوزیه و شهلا جهانی، (1396). برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز ایلام به روش ارزش‌گذاری مشروط، نشریه جنگل و فرآورده­های چوب، شماره 2، صفحه 250-241.
یاوری، غلامرضا؛ اسدی بازارده، لیلا (1395). مقایسه روش های ارزش­گذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد. شماره 4، سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، صفحه 126_92.
یخکشی، علی (1353). مقدمه ای بر پارک های ملی و جنگلی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Asafu-Adjaye, J., & Tapsuwan, S. (2008). A contingent valuation study of scuba diving benefits: Case study in Mu Ko Similan Marine National Park, Thailand. Tourism Management, 29(6), 1122-1130.‏
Ashim, G.B. (2000). Green national accounting: Why and How? Environment and Development Economics. 5: 25-48.
Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B & Raskin, R. G. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. nature, 387(6630), 253.‏
Dumenu, W. K. (2013). What are we missing? Economic value of an urban forest in Ghana. Ecosystem Services, 5, 137-142.‏
Guo, Z., X. Xiao, Y. Gan, and Y.Zheng. (2001). Ecosystem functions, services and their values a case study in Xingshan country of China. Ecological Economics. 38: 141-154.
Hadker, N., Sharma, S., David, A., & Muraleedharan, T. R. (1997). Willingness-to-pay for Borivli National Park: evidence from a contingent valuation. Ecological economics, 21(2), 105-122.‏
Halkos, G., & Matsiori, S. (2014). Exploring social attitude and willingness to pay for water resources conservation. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 49, 54-62.‏
Hanman, W. M.(1984); Walfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses, American Journal of Agricultural Economics,71, 332.
Hanemann, M., Loomis, J., & Kanninen, B. (1991). Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation. American journal of agricultural economics, 73(4), 1255-1263.‏
Kamri, T. (2013). Willingness to pay for conservation of natural resources in the Gunung Gading National Park, Sarawak. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 101, 506-515.‏
Lehtonen, E., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M., & Li, C. Z. (2003). Non-market benefits of forest conservation in southern Finland. Environmental Science & Policy, 6(3), 195-204.‏
Lee, C. K., & Han, S. Y. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism management, 23(5), 531-540.‏
Marta-Pedroso, C., Freitas, H., & Domingos, T. (2007). Testing for the survey mode effect on contingent valuation data quality: A case study of web based versus in-person interviews. Ecological economics, 62(3-4), 388-398.‏
Nandagiri, L. (2015). Evaluation of economic value of pilikula lake using travel cost and contingent valuation methods. Aquatic Procedia, 4, 1315-1321.‏
Rathnayake, R. M. W. (2016). Pricing the enjoyment of ‘elephant watching’at the Minneriya National Park in Sri Lanka: An analysis using CVM. Tourism Management Perspectives, 18, 26-33.‏
Resende, F. M., Fernandes, G. W., Andrade, D. C., & Néder, H. D. (2017). Economic valuation of the ecosystem services provided by a protected area in the Brazilian Cerrado: application of the contingent valuation method. Brazilian Journal of Biology, (AHEAD).
Tseng, W.C. and Chen, C.C. (2009). Estimating the wetland rental fee: a case study involving a Taiwan wetland. Applied Economics, 41: 3179–3188.
Venkatachalam, L. (2004). The contingent valuation method: a review. Environmental impact assessment review, 24(1), 89-124.‏
Vaze, P. (1998). System of environment and economic accounting (SEEA). Chapter 13, London: ONS, U.K.
Voke, M., Fairley, I., Willis, M., & Masters, I. (2013). Economic evaluation of the recreational value of the coastal environment in a marine renewables deployment area. Ocean & coastal management, 78, 77-87.‏
Walsh, R. G., Loomis, J. B., & Gillman, R. A. (1984). Valuing option, existence, and bequest demands for wilderness. Land Economics, 60(1), 14-29.‏
 Zhao, J., Liu, Q., Lin, L., Lv, H., & Wang, Y. (2013). Assessing the comprehensive restoration of an urban river: An integrated application of contingent valuation in Shanghai, China. Science of the Total Environment, 458, 517-526.‏