بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران: مطالعه موردی قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

مناطق گردشگری از‌ دیرباز‌ هدف وقوع جریم و انواع خشونت بوده و بـررسی اثـرات منفی وقوع جرم‌ بر‌ اقتصاد مقاصد گردشگری و نـیز‌ تقاضا‌ برای‌ ورود‌ گردشگر اغلب‌ مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله عبارت از بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران با تأکید بر قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی است. سؤال اصلی مقاله این است که انواع جرائم کیفری گردشگران ورودی به ایران با تأکید بر مرزهای شرقی کدام‌اند؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که توسعه گردشگری در‌ هر‌ کشور اغلب پیامدهای مثبتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، توسعه زیرساخت‌ها‌، ایجـاد‌ اشتغال در بخش‌های عمرانی‌ و خدماتی‌ و توسعه اماکن‌ گردشگری‌ را‌ در پی دارد اما در عین‌ حال‌ می‌تواند تـبعاتی منفی مانند قاچاق مواد مخدر از مرزها را در پی داشته باشد. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می‌باشد. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal investigation of types of crime of inbound tourists to Iran: Case Study of drug trafficking from eastern borders

نویسندگان [English]

  • Abbas Roudi 1
  • Fatemeh Ahmadi 2
1 Graduated from the Master of jurisprudence and criminal law, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Assistant Professor of Law, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Tourism destinations have long been the target of crime and all types of violence Investigating the negative effects of crime on the economy of tourism destinations, as well as the demand for entry of tourists, is often considered by researchers.The main purpose of this article is The Criminal Investigation of Types of Crime of Tourists Entering Iran with an emphasis on Narcotics Trafficking from Eastern Borders. The main question of this article is that what types of criminal offenses are the tourists entering Iran with an emphasis on the eastern borders? The results of this article show that Tourism development in each country often has positive consequences, such as improving the business environment, developing infrastructure, creating employment in the development and services sectors, and developing tourism sites. But it can also have negative consequences, such as drug trafficking from the borders. The methodology of this research is descriptive-analytic in terms of the subject and goals and the method of collecting information and through reviewing the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents on the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal law
  • tourist offenses
  • drug trafficking
  • eastern borders
جرج پی، فلچر (1384­)، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سـید مهـدی سید زاده ثـانی، چاپ اول، تهران: نشر آستان قدس رضوی
حاجی‌زاده، مهدی؛ حاجی‌زاده، عبدالحسین و آقاجانی، موسی­(1392)، گردشگری و حقوق گردشگری، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران، همدان
غریبه، علی­(1390)، حق گردشگری و حقوق عمومی گردشگران خارجی، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، دوره 11، شماره 31.
کیان مهر، محمود (1372)، نگرشی به صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود، شماره 1، دوره 3.
گی، چاک، وای و سوال، ادوارد و فایو (1377)، جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش فرهنگی، چاپ اول.
میر محمدعلی تجریشی، پریسا­(1394­)، نگاهی به حقوق گردشگری با تأکید بر حقوق بشر، کنفرانس سالانه رویکردهای نوین در علوم انسانی.
اخـباری‌، مـحمد و سید عـلی عبادی‌نژاد و محمد صـاحبدل­(1386)، مجموعه مقالات هـمایش مـلی ژئوپولیتیک و مرز، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
اردبـیلی، محمدعلی (١٣٨٦)، حقوق جزای عمومی‌، ج ١، چـاپ‌ هـفدهم‌، تـهران: نشر میزان.
اسدزاده، علی و خلیلی، عاطفه (1394)، حقوق در گردشگری با توجه به رویکرد جامعه بین الملل و همبستگی ملل، دومین همایش ملی گردشگری سرمایه ملی و چشم انداز آینده، تهران
اسعدی‌، حسن‌ (١٣٨٨)، مـواد مخدر و روان‌ گردان‌ در حقوق جنایی ملی و بین‌المللی. چـاپ اول، تهران: نشر میزان.
پیکا، ژرژ (1370)، جرمشناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی
جـعفری‌ صـمیمی، احمد و خبره شیما (١٣٩٢). اثر گردشگری بر توسعه انـسانی، مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه‌ گردشگری‌، سال ٢، شماره ٧: ٢٤-١١.
جعفری لاهیجانی، خدیجه­(1390)، محدودیت‌های حقوق‌ خصوصی‌ اتباع بیگانه در حقوق ایران. پایان‌نامه کـارشناسی ارشـد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌، دانشگاه‌ مازندران‌، ١٣٩٠.
حبی بزاده، محمدجعفر و اسـماعیل رحیمی نـژاد­(1387)، مجازات‌های نامتناسـب: مجازات‌های مغایر باکرامت انسـانی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 11
حسینی، سید محمد (1383­)­، سیاست جنایی در اسلام و در جمهـوری اسـلامی ایـران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
خالقی، عـلی (١٣٩٢)، جـستارهایی در حـقوق جزا بین‌الملل، تهران: شهر دانش.
خدابخش، رضا و زمانی، جواد (1395­)، درآمدی بر حقوق گردشگری، دومین همایش ملی گردشگری سرمایه ملی و چشم‌انداز آینده، تهران.
دبیرخانه‌ شورای‌ اجتماعی استان سیستان و بلوچستان­(1379)، صورت‌بندی مسایل اجتماعی اسـتانسیستان و بـلوچستان. زاهدان‌: استانداری‌ استان سیستان و بلوچستان.
دلماس مارتی، میری (1381)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علـی حسـینی نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: نشر میزان
راودراد‌، اعظم و حاجی محمدی، علی (١٣٨٩)، تـفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مازی‌ بر‌ پایه‌ی نظریه روایت، تحقیقات فرهنگ، شماره ١٠: ٨٢- ٦١.
رحمدل، منصور (١٣٨٢)، حقوق کیفری‌ مواد‌ مخدر‌، جلد اول، تهران: نشر میثاق عـدالت.
رفیع نیا (1384)، حقوق بین‌الملل خـصوصی یک، تـهران، انـتشارات آگاه، سال ١٣٨٤.
زراعت‌پیشه، نجف (1383‌)، نظری‌ اجمالی‌ بر جغرافیای سیاسی نـظامی افـغانستان، نشریه مرکز مطالعات جغرافیای نظامی، شـماره 1.
زراعـت‌پیشه­، نجف (1383)، نـظری امـالی بـر جغرافیای سیاسی نظامی پاکـستان. نشریه مرکز مطالعات جغرافیای نظامی، پیش‌شماره‌ 5.
ساریخانی، عادل و کرمی گلباغی، داوود­(١٣٨٩)، تأثیر‌ جـهل‌ حـکمی بـر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه، مطالعات حقوقی، شماره ٣: ٨٢‌-٥٧‌.
سـاکی، محمدرضا­(١٣٩١)، جرایم مواد مخدر از دیدگاه علوم جنایی و حقوق ‌‌کیفری‌، چاپ اول، تهران: نشر راه نوین.
سـرانجام، یـعقوب (1374)، کـشت جـایگزین مـواد مخدر در افغانستان: از رؤیـا تـا واقعیت‌. تهران‌: وزارت‌ علوم تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هاشمی‌ خان‌ عباسی، سید علی و احمدی، سـید مـهدی (١٣٩٤)، بـررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع‌ مجازات‌، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی‌، سال‌ بازدهم، شـماره‌ ٣٩‌: ١٥٠‌-١٣٥.
هـاشمی، عـلی (1383)، نگاه نو اقدام نو در مبارزه با مواد‌ مخدر‌(جلد 1). تهران: دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
عمو شاهی، اکبر(1378)، حقوق جهانگردان، فصلنامه وکالت، شماره 1
زرقانی، سید هادی(1385)، عوامل مؤثر در امنیت مرزی با تأکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان، فصلنامه علوم جغرافیایی، شماره 1
عباسی، محمدرضا و منوچهر مکی و شهره کاظمیان­(1391)، چالش‌ها و راهکارها در صنعت گردشگری ایران، بررسی­های بازرگانی، شماره 53.