توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گردشگرى سلامت از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگرى در جهان است و به صورت یکی از صنایع جذّاب در زمینه های اقتصادی، اشتغال زایی، معرفی فرهنگ ها و حتی ایجاد منافع سیاسی بـرای کشـورها مطرح است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری سلامت در شهر مشهد و شناسایی نقاط ضعف گردشگری سلامت در فرآیند جذب و ارائة خدمات پزشکی و گردشگری سلامت به بیماران کشورهای خارجی تدوین شـده است، لذا تجزیه و تحلیل موانع توسعه گردشگری سلامت در مشهد، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به مرحله اجرا درآمده است. این روش جزو روش های تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. روش مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان می باشد. پانل خبرگان متشکل از خبرگان حوزه گردشگری سلامت و دست اندرکاران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت امور خارجه و مدیران مراکز تفریحی و اقامتی، بیمارستانهای رضوی، قائم، مهر و امام رضا علیه السلام می باشد. یافته ها نشان داد که تحریم های دنباله دار اقتصادی و سیاسی، تعدد مراکز سیاست گذاری و عدم تعامل میان آنها، محدودیت های فرهنگی و مذهبی برای گردشگران خارجی، عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری در بخش گردشگری و عدم تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از تأثیرگذارترین موانع توسعه گردشگری به حساب می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Mashhad's health system through the interpretation model (ISM)

نویسندگان [English]

  • ahmad baghi 1
  • hossein vazifeh doost 2
  • vahid reza mirabi 2
1 business adminesteration، management، shirvan،iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Health tourism is one of the most important sectors of the tourism industry in the world It is one of the attractive industries in the fields of economics, job creation, the introduction of cultures and even the creation of political interests for countries. Therefore, the present study aims to investigate the health status of the city of Mashhad And identifying the weaknesses of health tourism in the process of attracting and providing medical services and health tourism to foreign patients has been developed. Therefore, the analysis of barriers to health tourism development in Mashhad has been implemented using Interpretative Structural Modeling Technique (ISM). This method is one of the methods of system analysis that examines the interactions between elements of the system. The method of interpretive structural modeling is based on expert opinion. The panel of experts consists of experts in the field of health tourism and organizations of the Cultural Heritage and Tourism Organization, the Ministry of Foreign Affairs and managers of recreational and residential centers, Razavi hospitals, Ghaem, Mehr and Imam Reza. The findings showed that "economic and political comet sanctions, " The number of policy centers and their lack of interaction "," cultural and religious restrictions for foreign tourists "," lack of government support for investment in the tourism sector "and" lack of encouragement of private sector for investment " Are among the most influential obstacles to tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • Interpretative structural modeling
  • Mashhad metropolis
احمدی، لیلا، روح الله، طاهری، اصغر، شامی. (۱۳۹۲). چالش ها و راهکارهای توسعه توریسم سلاهت در ایران، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.
تقوایی، مسعود، گودرزی، مجید. (1395). تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی (مطالعة موردی: کلانشهر شیراز). فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7(24)، 1-22.
تقی زاده، زهرا، غلامرضا نوری و زیبا شیرانی. (۱۳۹۰)، نقش ایران در گردشگری درمانی جهان اسلام با تأکید بر طبیعت درمانی:کارکردها، چالشها و راهکارها، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت .
جباری، علی رضا. (1387). طراحی الگوی گردشگری پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایان نامه دکتری.
حسینی، سید رضا و سید محمد مهدی مظفری. (۱۳۹۵). آینده پژوهی، راهکاری برای ارتقای صنعت گردشگری در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.
حقیقی کفاش، مهدی، ضیایی، محمود، جعفری، قاسم. (1385). اولویت‌بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 4(11.12)، 23-40.
خوارزمی امیر علی‌، رهنما محمد رحیم، جوان جعفر، شکوهی محمد اجزا. (1395). عوامل موثر بر ارتقای گردشگری سلامت؛ مقایسه دیدگاه گردشگران خارجی و مدیران داخلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۸ (۳):.۴۰۵-۴۱۶.
رجبی، آزیتا، ستاری، محمدحسین، نوربخش، سیدمحمدامین. (۱۳۹۳). بررسی جایگاه شورای شهر در مدیریت مطلوب شهری (مورد مطالعه: نورآباد لرستان)، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد.
 
رشیدی، معصومه، رامشت، محمد حسین، خوشحال دستجردی، جواد. (1391). گردشگری سلامت در ایران(با تاکید بر رتبه‌بندی خواص درمانی چشمه‌های منتخب استان اردبیل)، مجله سلامت و بهداشت اردبیل، دوره سوم، شماره اول، 1391، ص49-57.
شعبانی، عاطفه، طالقانی، محمد. (1392). تأثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها (مطالعه موردی: گردشگران سلامت). جغرافیا و مطالعات محیطی، 2(6)، 55-64.
صابری فر، رستم. (1397). تعیین مناطق مناسب زیرساخت های گردشگری سلامت در پیرامون کلان شهر مشهد (نمونه موردی شهر مشهد)، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال پنجم، شماره ی شانزدهم، صفحات 46 – 2.
طباطبایی نسب، سید محمد، نوری، ابوالفضل، امین پور، محمد کاظم، خاکی اردکانی، هادی. (1393). اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکی با استفاده از تکنیکMADMفازی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.
فیروزجائیان، علی اصغر، فیروزجائیان، مجتبی، هاشمی پطرودی، سید حمید، غلامرضا زاده، فاطمه. (1392). کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) در مطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2(6)، 129-159.
قاسمی یالقوز آغاج، اکبر، اسدزاده، احمد، ایمانی خوشخو، محمد حسین، جبار زاده، یونس. (1397). تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه‌ای عوامل ادراکی و رضایت مندی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال هفتم، شماره24، 59-81.
 
کاظمی، مهدی. (1387). مدیریت گردشگری؛ انتشارات سمت، چاپ هفتم، تهران.
گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود، زنگی آبادی، علی. (۱۳۹۳). توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 11(4)، 485-496.
مروتی شریف آبادی، علی، اسدیان اردکانی، فاطمه. (1393). ارایه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپیسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد، مجله مدیریت سلامت، دوره 17، شماره55، 73-88.
منصوریار، ساناز، شجاعی، محمد رضا، ساده، احسان. (1396). ارزیابی روابط درونی بین توانمندسازهای گردشگری پزشکی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM). گردشگری و توسعه، 6(3)، 18-38.
نصیری، امیراشکان، طبیبی، سیدجمال الدین، رئیسی، پوران، جهانی پور، محمدعلی. (1389). طراحی الگوی جهانی شدن خدمات بیمارستانی ایران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. ۱۲ (۱):۸۶-۹۴.
هرندی، عطاءالله، میرزاییان خمسه، پیوند. (1396). تبیین مدل جذب گردشگر سلامت با استفاده از راهبرد تئوری داده بنیاد کلاسیک، مجله گردشگری شهری، دوره 4، شماره 1، صفحه 87-98.
Abubakar, M. ; Basiru, S.; Oluyemi, J.; Abdulateef, R.; Atolagbe, E.; Adejoke, J. & Kadiri, K. (2018). Medical Tourism in Tigeria: Challenges and Remedies to Health Care System Development, International Journal of Development and Management Review (INJODEMAR), Vol. 13 No. 1 June, 2018.
Bookman. M. Z., & Bookman, K.R. (2007). Medical tourism in developing countries.New York: palgrave Macmillan.
Debata, B. R., Patnaik, B., Mahapatra, S. S., & Sree, K., (2015). Interrelations of service quality and service loyalty dimensions in medical tourism, Benchmarking: An International Journal, Vol. 22, No. 1, pp. 18-55.
Gaurav, K., & Mohammad Khan, K. (2013), Impact Of Relationship Marketing And Perceived Service Quality On Customer Loyalty: An Agenda For Inquiry, The International Journal Of Management, Vol. 2, Issue. 3, pp. 46-52.
Kumar, J., & Hussian, K., (2016). Factors Affecting Medical Tourism Destination Selection: A Malaysian Perspective, International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol. 1, no. 1, pp. 1-10.
Lee, S., Kim, E. K., (2017). The Effects of Korean Medical Service Quality and Satisfaction on Revisit Intention of the United Arab Emirates Government Sponsored Patients, Ssian Nursing Research, No. 11, pp. 142-149.
Prihatiningsih, E., Oetomo, H. W., & Sitohang, S. (2016), Influence of relational bonding, trust and satisfaction on customer commitment and loyalty to Bank Jatim, International Journal of Business and Finance Management Research, No. 4, pp. 17-25.
Rajan, V., (2015). Factor Affecting Tourist Destination Loyalty (A Case Study of Munnar, India as a Tourism Destination), International Conference on Business, Economics and Management, pp. 18-21.