دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، خرداد 1398 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو