ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه پدیده تغییر اقلیم یکی از بحرانی‌ترین موضوعاتی است که ذهن برنامه ریزان و سیاست گذاران را به خود مشغول کرده است. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از ادامه روند تغییر اقلیم، توجه به بحث انرژی است. انرژی‌های فسیلی، موجب افزایش مصرف سوخت و انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها گردیده است. از اینرو این تحقیق با استفاده از شاخص ترجونگ -ماهانی به بررسی تاثیرات اقلیم بر معماری بومی جزیره قشم پرداخته و راهکارهایی جهت ایجاد آسایش از طریق طراحی ساختمان‌های متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن ارائه کرده است. نتایج نشان می‌دهد که ماههای ژانویه و فوریه از روزهای مطبوع و شبهای بسیار خنک و خنک برخوردار است که بهترین ماههای سال می‌باشد و بعد آر آن ماههای مارس و دسامبر مناسب می‌باشند. ماههای ژوئن، ژولای آگوست و سپتامبر نامناسب‌ترین ماههای سال به شمار می‌روند و بسیار گرم و طاقت فرسا است. براساس بررسی‌های انجام شده به روش ماهانی در ماههای ژوئن، ژولای، آگوست و سپتامبر جریان هوا ضروری است چون هوا خیلی گرم بوده و در ماه مارس جریان هوا مطبوع می‌باشد. طبق این روش در جهت نحوه استقرار ساختمانها، باید طول آن در امتداد شرقی-غربی و همچنین دیوارها و سقف‌ها سبک و دارای عایق حرارتی باشد بعلاوه پنجره‌ها بایستی بزرگ در نظر گرفته شده و دیوارها به صورت شمالی و جنوبی بوده و ساختمان از اشعه مستقیم آفتاب حفاظت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating harmonical architecture according to Qeshm Island climate by Terjung- Mahani parameters in Global Warming Age

نویسندگان [English]

  • Ameneh Benshams 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Hooshmand Ataei 3
  • Hamid Saberi 2
1 Department of Geography, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Tourism research center, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
3 Department of Geography, University of Payame Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, climate change is one of the most critical issues that preoccupied the minds of planners and policy makers. One of the most important ways to prevent the continuation of the process of climate change, is attention to the energy debate. Fossil energy increased consumption of fuel and energy for heating and cooling buildings. Hence this study used Terjung- Mahani index to examine the effect of climate on the island vernacular architecture and solutions to create comfort through building design appropriate and consistent with regional climate and thus reduce energy consumption and optimize its consumption to offer. The results show that January and February of air days and nights are very cool and cold months of the year is the best of it after March and December are appropriate. June, July August and September are the most difficult and very warm and overwhelming months of the year. According to the investigations carried out by Mahan in June, July, August and September, the air flow is necessary because the weather is very hot and the air conditioner is in March. According to this method for the distribution of the buildings, the length along the east-west as well as wall and ceiling light would have a thermal insulation. In addition, large windows should be considered in the north and south walls of the building to be protected from the direct rays of the sun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Architecture
  • climate comfort
  • Qeshm
  • Terjung _ Mahani
  • Global Warming
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، (1390)، آمار 20 ساله ایستگاه هواشناسی قشم.
اسماعیلی، رضا. ادب، حامد. حاتمی نژاد، حسین، (1389)، معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی شهر فیض آباد)، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
اسپنانی، عباسعلی، (1386)، قابلیت‌های اقلیم شناختی معماری بومی (مطالعه موردی جزیره کیش)، پیک نور، شماره دوم.
امیدوار، کمال؛ رستم گورانی، ابراهیم؛ بیرانوند زاده، مریم؛ ابراهیمی، سمیه. (1389). بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی: بندرعباس، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان.
خدابخشیان، مقدی و مفیدی شمیرانی، مجید، (1393)، فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران، نشریه هویت شهر، دوره 8 شماره 17.
رستم زاده، یاور و ایلکا، شهاب، (1391)، اقلیم، طبیعت و معماری مسکن: پژوهشی در نحوه ساخت و اجرای مسکن روستایی ترکمن با تاکید بر تام‌های ترکمنی گمیشان، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره 2.
شمس، مجید و خداکرمی، مهناز، (1389)، بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد (مطالعه موردی شهر سنندج)، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 10.
طاوسی، تقی و عبداللهی، آرام، (1389)، ارزیابی شاخص‌های آسایش دمایی و معماری همساز با اقلیم روانسر، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی (دانشگاه تبریز)، شماره 32.
طاوسی، تقی؛ عطایی، هوشمند و کاظمی، آزیتا، (1387)، اقلیم و معماری مدارس نوساز شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 11.
عزیزی، قاسم، (1383)، تغییر اقلیم، قومس، تهران.
کاویانی، محمد رضا، (1372)، " بررسی نقشه زیست اقلیم انسانی ایران" فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 28.
کسمایی، مرتضی، (1385)، اقلیم و معماری، نشر خاک.
کسمایی، مرتضی، (1368)، راهنمای طراحی اقلیمی، انتشارات مرکز.
گرجی مهلبانی، یوسف. موسی پور مقدم، زینب. طاهر خانی، زهرا. جوادیان، شعله. (1390)، بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر معماری و بافت زواره، مسکن و محیط روستا.
ملک حسینی، عباس. ملکی، علیرضا، (1389)، اثرات اقلیم بر معماری سنتی و مدرن شهر اراک، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 11.
ملک حسینی، عباس. درگاهی، محمدمهدی، (1389)، تحلیل ویژگی‌ها و اصول معماری همساز با اقلیم سرد (مطالعه موردی شهر همدان)، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، شماره 4.
نوروزیان ملکی، سعید. حسینی، سید باقر. رضایی، محمود، (1388)، معماری در عصر تغییر اقلیم، مسکن و محیط روستا.
Alfano, F.R.D.A.,Bellia, L., Boerstra, A. Dijken, F,V.,Ianniello,E.,& Lopardo,G.et al. (2010). Indoor environment and energy efficiency in schools-federation of Europe heating and air conditioning association.
Almeida, R.M.S.F., & Freitas,V.P. (2014). Indoor environmental quality of classrooms in southern European climate. Energy & Buildings, 81.
ASHRAE-American Society of heating, Refrigerating and Airconditioning Engineers. (2010). Ansi/ ASHRAE standard55-2010.Thermal Environmental Conditions for human occupancy. ASHRAE, Atlanta.USA.
Barbosa, R., Vicente, R.,& Santos, R. (2015). Climate change and thermal comfort in Southern Europe housing: A case study from Lisbon.Building & Environment,92.
EN15251. (2007). EN 15251: 2007- Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Brussels, Belgium.
Givoni,B., (1976), “ Man, climate and architecture”, applied science publishers,Ltd., London.
ISO - International organization for standardization. (2005). ISO7730- Ergonomics of the Thermal Environment, Analytical Determination and Interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV & PPD Indices and local thermal comfort criteria. Switzerland.
Olesen, B.W.,Corgnati,S.P.,& Raimondo, D. (2011). Evaluation methods for long term indoor environmental quality. Proceedings of the conference indoor, Austin, Texas,USA.
Olgyay, Victor, (1973),” Design with climate, Princeton University”, Press Princeton, New Jersey.
Terjung, W.H.)1968(.World patterns of the Monthly Comfort index. International journal of biometeorology.Vol,12, n,2.
Wargocki, P. (2009).Ventilation, thermal comfort, health and productivity. A handbook of sustainable building design and engineering – an integral approach to energy, health and operational performance,London.