تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

تحلیل فضایی جرائم با رویکرد کانون‌های جرم خیز به صورت راهکاری مؤثر برکنترل پیشگیری از جرائم شهری است. لزوم اطلاع و شناخت دقیق از مکان‌ها جرم خیز و زمانهای مسله دار و مشخص نمودن زمان پیک وقوع برخی از جرائم می‌تواند یاری رسان نیروهای امنیتی در سازماندهی مناسب و استفاده بهینه از حداقل نیرو با حداکثر کارکرد را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با سیاست گذاری‌ها نسبت به کانون‌های جرم خیز شهرها با استفاده از تحلیل فضایی و تأثیر آن در پیشگیری از انواع جرائم شهری می‌پردازد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، کمی و کیفی است ومطالعه موردی آن شهربابلسر می‌باشد، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای، میدانی و توصیفی و تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Gis است. تطبیق محدوده‌های متراکم جمعیت و محل قرارگیری کانون‌های جرم خیز در سطح شهربلسر، نشان داد که بین عامل تراکم جمعیت و وقوع بزهکاری و شکل گیری کانون تمرکز جرائم در شهربابلسر ارتباط و همسویی قابل توجهی وجود دارد. در ارتباط محدوده بلوار ساحلی و پارکینگ صفر تا پنچ و محدوده شهرک جوادیه و امامزاده ابراهیم به عنوان محدوده‌های پرازدحام و متراکم شهر که دارای امکان کنترل می‌باشد مهم‌ترین کانون‌های جرم خیز شهر بابلسر شکل گرفته است. این مناطق بخصوص در محدوده جنوبی و شرقی دارای مشکلات جدی از جمله عدم تعادل ساختاری در زمینه‌هایی چون کوچکی قطعات اراضی و ابعاد کم منازل، کیفیت پایین مصالح و عدم وجود شبکه معابر استاندارد و غیر فنی بودن اکثر ساخت و سازها و کمبود تسهیلات زیر بنایی و همچنین بالا بودن و غیر بومی بودن تعداد جمعیت ساکن در آن می‌باشد که موجب ناپایداری زندگی شهری در این محدوده‌ها شده است(مصداق این قضیه در رابطه با منطقه شرقی بیشتر می‌باشد، به این دلیل که منطقه غربی شهر از ساختار کالبدی مناسب‌تر و همچنین توجه بیشتر به لحاظ کنترل اجتماعی و وجود نیرو برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of urban crime and policy-making toward crime hot spots of cities using spatial analysis

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Abbasi Asafjir
Associate Prof. Dept. of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Abstract
The crime spatial analysis with the approach of the crime in the face of the crime - ridden is an effective approach to control urban crimes prevention. The necessity of accurate knowledge and understanding the crime - ridden places and highlighting the peak period of some crimes can be helpful in organizing the security forces and the optimum use of minimal force with a maximum function. Present study surveyed urban crimes with the policies towards the hot spots of cities Using spatial analysis and its impact on the prevention of urban crime. The research method has an applicable procedure in quantitative and qualitative aspects and its case study is Babolsar city, data collection in this study is librarian, field and analytical and Gis software was used for data analysis. The range of matching for dense population and location of the crime - ridden in Babolsar city’s level, showed that there is considerable alignment among the population density factor and Crime and the formation of the crimes focus in Babolsar city. On the boulevard range and parking lot “zero to five “ and the range of Javadieh Town and Imamzadeh Ibrahim were known as crowded limits and dense city, which has possibility of control and they are considered as the main crime - ridden focus in babolsar city. These areas, particularly in southern and eastern parts has serious problems, including the structural imbalances in such areas as small pieces of lands, small homes, the low quality of materials and the lack of road network and non - standard construction and lack of infrastructure facilities, as well as the high number of non - native and resident population which destabilize urban life in these districts. This is more visible in eastern region due to the fact that the city's western region has more suitable and also more attentions paid to the social control, and force existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: crime prevention
  • urban crime
  • the crime - ridden hot spots
  • spatial analysis system
  • Babolsar city
اکبری، ‌لیلا (1380). بررسی‌ شیوه‌های‌ پیشگیری‌ از بزهکاری‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ در قواعد و اسناد بین‌المللی، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسی‌، دانشکده‌ حقوق دانشگاه‌ تهران.
ادیبی­سعیدنژاد، فاطمه و عظیمی، آزاده (1390)، تبیین امنیت در محیط­های شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی شهر بابلسر، فصلنامه آمایش محیط، شماره پانزدهم.
بی نا (1380)، طرح پیشگیری از جرم، تهران معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، اداره کل مطالعات طرح پیشگیری؛ ص 84.
حیدر زاده، زهرا (1392). دستیابی به امنیت پایدار شهری در محلات ناامن با رویکرد cpted (نمونه موردی: محله جوادیه شهر بجنورد)، همایش ملی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار (مشهد)، ص 3-2.
رحمت محمد رضا (1388). دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران «مدیریت پیشگیری از جرم در بستر طراحی شهری»، باید و نبایدها.
شکویی، حسین (1372)، جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی.
شکویی، حسین (1375)، دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
صالحی محمد (1387). ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن ـ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
طوسی عزیز (1376). جرائم و شهرنشینی، ماهنامه دادرس،2 شماره، ص 93.
علیزاده عباس (1391). طراحی و اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرائم در تهران.
کلانتری، محسن (1380)، بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهرتهران، پایان نامه دکتری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کلانتری، محسن؛ توکلی، مهدی (1386)، شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم خیز شهری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس نیروی انتظامی، سال دوم، چاپ دوم، ص 4.
کی نیا، مهدی (1374)، مبانی جرم شناسی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، جلد دوم، ص 116.
گسن، ریموند (1374)، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، تهران: انتشارات مجد.
Taylor, R,b. (1998) crime and small scale places: What we kanow, what we can-
Prevent, (1997). and what else we need to know crime and place: plenary papers of the
Felson, M. clarke, R.V(1998). Oppourtunity makes the thiet practival thery for crime prevention. Police Research series paper98. Home office