نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ شهر آستارا، ایران

چکیده

«کاربری زمین» معادل فارسی اصطلاح Landuse انگلیسی و به‌معنی استفاده از زمین است و شامل هر گونه استفاده‌ای از زمین می‌باشد. مطالعه و شناخت کاربری زمین، زیربنای تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی کاربری زمین است. عنوان این مقاله «نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش گیلان» می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی و تحلیل می‌باشد، با توجه به حجم جامعۀ آماری بر اساس فرمول کوکران، تعداد 375 پرسشنامه بعنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی تکمیل شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد تغییرکاربری اراضی بیشتر بر روی زمین‌های زراعی بوده و موجب افزایش درآمد اقتصادی، بهبود وضعیت مساکن و معابر و افزایش قیمت زمین در روستاهای مورد مطالعه شده است. پیشنهاد می‌شود که با تشویق و حمایت دولت از بخش کشاورزی و ایجاد کارگاه‌های تولیدی کوچک و تثبیت جمعیت روستایی و حمایت از افزایش تولیدات کشاوزری به رشد اقتصادی و در نهایت توسعه روستایی کمک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic Role and Change of Land Use in Rural Development in Talesh Tolaroud Village

نویسنده [English]

  • Seyedeh Sedigheh Hassani Mehr
Assistant Prof. Dept. of Geography, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
چکیده [English]

Abstract
The term means to use the land and includes any type of land used. Studying and recognizing land use underlies the analysis and planning of land use. The title of this article is < The Economic Role And Change Of Land Use In Rural Development In Talesh Tolaroud Village>.  The type of research is descriptive and analytical. Regarding the statistical population on the basis of Cochran Test the number of 375 questionares was used and completed using random sampling. The result of this research showed that changing land use affected more the cultivated lands and caused increasing economic income, improving the condition of houses and increasing the price of land in the villages. It is suggested that encouraging and supporting of the government from the agricultural sector and establishing small manufacturing workshops and developing the population of the villages and supporting agricultural products to improve economics and finally it helps rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The economic role
  • Change of land use
  • Rural development
  • Talesh Tolaroud Village
اداره جهاد کشاورزی شهرستان تالش، 1395.
استانداری گیلان، دفتر تقسیمات سیاسی، سال 1397.
بررسی نقش کاربردی اراضی در بخش مرکزی آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.
 بی نیاز، جهانبخش، 1393، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، تغییرات کاربری اراضی و نقش آن در اقتصاد روستایی دهستان خطبه سرای تالش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1393، راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی.
پورمحمدی، محمدرضا، 1387، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم.
حسین‌زاده دلیر، کریم، 1382، برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
خاکپور، براتعلی؛ ولایتی، سعدالله؛ کیانژاد، قاسم، 1386، الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل، طی سال‌های 78-1362، دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره 5، شماره 9.
رضویان، محمدتقی، 1387، عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه‌ریزی کاربردی اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63.
زیاری، کرامت‌الله، 1385، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه یزد.
محمدی، محمدی و همکاران، 1391، مجله جغرافیا شماره 35، نیروهای انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی در حاشیه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای آلکله و سی بن شهرستان تنکابن)
مهدی‌زاده، جواد، 1379، برنامه‌ریزی کاربری زمین، تحول در دیدگاه‌ها و روش‌ها، فصلنامه مدیریت شهری (4): 1.
 مطیعی لنگرودی، سید حسن و همکاران، 1391، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی شماره 10، بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربردی اراضی کشاورزی در نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان لیجارکی حسن رود بندر انزلی
مرکز آمار ایران، 1395، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تالش
معاونت برنامه‌ریزی استانداری گیلان، دفتر آمار و اطلاعات، 1397.
نقشه توپوگرافی دهستان طولارود، مقیاس 222222: 1
نیاکانی مقدم، مرضیه، 1394، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی