بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد داشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تأمین مسکن و بهبود کیفیت زندگی شهری اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه یکی از مباحث مهم در مطالعات شهری می‌باشد. خروجی این مطالعات می‌تواند اطلاعات مفیدی برای برنامه‌ریزان به همراه داشته باشد. آگاهی برنامه‌ریزان شهری در مورد چگونگی تأثیرگذاری تصمیماتشان بر رضایت اقشار ضعیف جامعه از زندگی شهری مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص‌های ذهنی (ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری) و یا با استفاده از شاخص‌های عینی (حاصل از داده‌های ثانویه) و به ندرت استفاده از هر دو نوع شاخص‌ها اندازه‌گیری می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت فضای زندگی ساکنین سایت کمالوند مسکن مهر شهر خرم آباد شهر نسبت به فضای زندگی آنان با استفاده از روش میدانی است. رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی– تحلیلی می‌باشد. ابتدا با استفاده از روش‌های تحلیلی و اسنادی به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌ای و پیمایش میدانی (پرسشنامه) اقدام شده است. در این تحقیق برای ارزیابی و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده و از میان 31 متغیر مربوط به کیفیت زندگی، 18 گویه استخراج شده که از طریق آزمون KMO تأیید شدند. شاخص‌های انتخابی با روش تحلیل عاملی به 5 عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعاً 291/59 درصد واریانس را در بر می­گیرد. در بین 5 عامل فوق، عامل زیست محیطی، اجتماعی و نهادی با توزیع 438/27 درصد واریانس تاثیرگذارترین عامل در پژوهش بودند. بر اساس نتایج به دست آمده میزان رضایتمندی ساکنان در حد متوسط (با میانه نظری 2.37) می‌باشد که بیانگر عدم رضایتمندی ساکنان از وضعیت زندگی در این سایت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and evaluation of housing policies of vulnerable groups in obtaining residents' satisfaction (case of Khorramabad city)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Heidari Moghadam 1
  • Keramat Ziyari 2
  • Hussein Hataminezhad 3
  • Ahmad Pourahmad 4
1 Ph.D. student of Geography & Urban Planning, Campus of Alborz, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Dept. of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor, Dept. of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Providing housing and improving the quality of urban life of poor and vulnerable communities is one of the important issues in urban studies. The outcomes of these studies can provide useful information for planners. The urban planners' awareness of how their decisions influence the satisfaction of poor sections of the community from urban life will have many benefits. The quality of urban life is usually measured through the mental indices (assessing citizens 'perceptions and citizens' satisfaction with urban living) or using objective indicators (derived from secondary data) and rarely using both types of indicators. The purpose of the present study was to study the quality of living space of the residents of the Kemalvand Meshkan city of Khorramabad city in relation to their living space using the field method. The governing approach is descriptive-analytic research. First, using analytical and documentary methods, data and information were collected through library studies and field survey (questionnaire). In this research, Factor Factor Technique was used to assess and analyze information. Out of 31 variables related to quality of life, 18 items were extracted from KMO. Selected indices were reduced by factor analysis method to five factors, which consisted of 591.291% of the variance. Among the five factors, the environmental, social and institutional factors were 27.84% of the variance in the research. Based on the results, residents' satisfaction is moderate (with a theoretical average of 2.37), which indicates that the residents are not satisfied with the living conditions of the site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quality of mental space
  • quality of life
  • quality of life indicators
  • city
آیت اللهی، رضا، شجاع، سعیده، شجاع، فرشته. (1391). سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی در شهرهای ایرانی-اسلامی نمونه موردی: شهر یزد، همایش ملی معماری و شهر سازی ایرانی-اسلامی.
براتی، ناصر، یزدان پناه، محمدرضا. (1390). بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری مطالعه موردی: شهر جدید پردیس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول.
خادم الحسینی، احمد، منصوریان، حسین، ستاری، محمدحسین، ستاری. (1389). سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره سوم.
خواجه شاهکوهی، علیرضا، مهدوی، شهرام. (1391). ارزیابی و تحلیل شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی در شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها.
رفیعیان، مجتبی، مولودی، جمشید، پورطاهری. (1389). سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 15، شماره 3.
غیاثوند، الهام. (1388). تأثیر سرمایه‌های اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان محلات شهری، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 35.
فرجی ملائی، امین، عظیمی، زیاری، کرامت اله. (1389). تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال اول، شماره دوم.
قربانی، رسول، تیموری، راضیه. (1389). تحلیلی بر نقش پارک‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: پارک‌های شهری تبریز، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 72.
کریمی، جلال، هلامحلاتی نایینی، کورش، احمد نژاد، الهام. (1390). ارزیابی جامعه شاهین شهر اصفهان: به منظور برنامه‌های عملیاتی ارتقای سلامت در سال 1387"مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 8، شماره 1.
کوکبی، افشین. (1386). معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، نشریه هویت شهر، سال اول، شماره 1.
لطفی، صدیقه، منوچهری، ایوب. (1390). تأثیر ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله‌ای در کیفیت زندگی شهری، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره 45.
نوابخش، مهرداد. (1391). کیفیت زندگی شهری و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره سوم.
وارثی، حمیدرضا، عامل بافنده، مهدی، محمدزاده، محمد. (1389). بررسی و تحلیل مولفه‌های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر گلبهار)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال اول، شماره دوم.
وظیفه دوست، حسین، مهدی امینی. (1388). بررسی میزان اهمیت شاخص‌های کیفیت زندگی شهری تهران از دیدگاه مدیران و متخصصان مدیریت شهری‌، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال اول، شماره سوم.
 Lee,Y,J. (2008).Subjective quality of life measurement in taipei.Building and Environment, 43(7).
Amanda,W:Vemuri,A and Costanza, R. (2006) The role of human, social, built and natural capital in explaining life satisfaction at the country level: Toward a National well-Bing index(NWI),Ecological Economics 58(2006)119-133.
, Vol.29 Diwan,R(2000),Relational Wealth and Quality of life,Journal of socio-Economics
Liu,B. (1976), Quality of life indicators in U.S metropolitan areas:A statistical analysis, New York:Rutledge.
Ashton, John, (2000), Healthy ceities, Conceptand vision, University of Liverpool, Liverpool, UK
Foo, T.S. (2000). "Subjective assessment of Urban Quality of Life in Singapore" Habitat International, v. 24, n. 1, pp. 31-49.
Epley, Donald R. and Mohan Menon. (2008). "A Method of Assembling cross-sectional Indicators into a community's Quality of Life" Social Indicators Research, pp. 281-296.
Milbrath, L.W. (1978). "Indicators of Environmental Quality" in Indicators of Environmental quality and Quality of Life. UNICCO Reports and Papers in the social Sciences, n. 38, Paris: UNESCO
Harpham, Trudy & et al(2006), Healthy city projects in developing countries: The first evaluation.
Baldwin, S., C. Godfrey, & C. Propper (2005). Quality of life: Perspectives and Policies, New York
Pal, A. K., Kumar, U. C., 2005, Quality of Life Concept for the Evaluation of Societal Development of Rural Community in West Bangal, India, Rural Development, Volume xv, no 2.