مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

فضاهای شهری از دیر باز تاکنون بستر کالبدی تعاملات اجتماعی مردم بوده است هر چند ویژگی های کمی و کیفی فضاهای شهری طی زمان و در اثر عوامل گوناگون چندی تغییر کرده است اما همواره شهروندان و سایر استفاده کنندگان از شهر به چنین فضاهایی نیازمند بوده اند.فضای شهری در مفهومی عام ،ارتباط متقابل میان روابط و رفتار هاست.هدف پژوهش مطالعه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری در مناطق 1 و 6 شهر اصفهان می باشد. ، روش تحقیق کمی از نوع توصیفی تحلیلی وجامعه آماری کلیه شهروندان بالای 15 سال دو منطقه در سال 96 می باشد از تعداد کل جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران 375نمونه برآورد گردید. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و آزمونT و آزمون های استنباطی ( پیرسون و اسپیرمن و ...) تجزیه و تحلیل شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که میزان کیفیت فضای شهری در منطقه 1 و 6 برابر نیست و با توجه به میانگین دو منطقه می توان گفت کیفیت فضای شهری در منطقه 1 مطلوب تر از منطقه 6 است . کیفیت فضای شهری در محله ها به ترتیب محله بید آبادی با میانگین 72.29 مطلوبترین، علی قلی آقا با میانگین 65.88 از منطقه 1 و دروازه شیراز با میانگین 63.72 و مرداویج با میانگین 61.12 از منطقه 6 بوده است. میزان امنیت فضای شهری در گروه جنس مذکر و مونث برابر است وهرچه سطح تحصیلات بیشتر باشد میزان رضایت از مبلمان شهری کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of the of Quality of Urban Public Spaces (Case Study of District 1 and 6 of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • farnoush khorasani zadeh 1
  • hamid saberi 2
  • mehdi momeni 3
  • mirnajaf mousavi 4
1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najafabad,, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Geography , Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran
4 Professor of Geography , Department of Geography, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Urban spaces have long since been the cornerstone of social interaction of people. Although the quantitative and qualitative features of urban spaces have changed over time and due to different factors, citizens and other users of the city have always needed such spaces. In a general sense, urban is the interconnection between relationships and behaviors.The aim of this study is comparative study of the desirability of quality urban spaces in areas 1 and 6 of Isfahan. The quantitative research method is a descriptive-analytic and statistical population of all citizens over the age of 15 years in two regions in the year 96. The total number of population according to the Cochran formula was estimated 375 samples,The results of the research were analyzed using SPSS software, T-test and inferential tests (Pearson & Spearman, etc.). The results of the assumptions test showed that the quality of urban space in the region is not 1 and 6, and with Considering the average of two regions, it can be said that the quality of urban space in area 1 is more than area 6. The quality of urban space in the neighborhoods was, respectively, Beid Abadi neighborhood with average 72.29, Ali Gholi Agha with an average of 65.88 from Zone 1 and Shiraz gate with an average of 63.72 and Mardavige with an average of 61.12 from Zone 6. Urban space security is equal in males and females, and the higher the level of education, the less satisfied urban furniture satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : space
  • the quality of urban space
  • isfahan 1 and 6 areas
براندفری، هیلدر ( 1383 )، طراحی شهری به سوی کی شکل پایدارتر شهری، ترجمه حسین بحرینی،انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
بازوندی ، فرشاد ؛شهبازی ، مهرداد ،(1393 )، نقشسرزندگیدرایجادتصویرذهنیشهروندانومیزانبهرهگیریازفضایشهری،دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر » / سال اول/ شماره /1  بهار و تابستان
بحرینی، حسین؛ طبیبیان، منوچهر ( 1377 )، مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری. مجله محیط شناسی ، دوره بیست و چهارم، شماره بیست و کیم.
بحرینی ،سید حسین (1385) ،فرایند طراحی شهری ،تهران ،دانشگاه تهران
تیموری ، اصغر ؛ اصغری زمانی ، اکبر، (1394 ) ارزیابی ابعاد کالبدی فضایی کیفیت محیطِ شهری در بافت میانی - شهرهای میانه اندام )مطالعه موردی: شهر زنجان(فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال پنجم، شماره 20 ، زمستان ، صص 176-163
حبیبی ،سید محسن (1379)، فضای شهری و حیات مدنی ،هنرهای زییا ،شماده هفتم
حبیبی ، کیومرث؛  نسترن ، مهین ؛ محمدی ، مهرداد  ( 1395 ) ، سنجش و ارزیابی سرزندگی فضاهای عمومی شهری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی جوانان موردشناسی: خیابان نظر شرقی شهر اصفهان ، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای ، سال ششم، شماره 19 ،ص  180-161
حائری ، محمدرضا . (1388 ). نقش فضا درمعماری ایران . دفتر پژوهش های فرهنگی
راست بین ، ساجد ؛  جعفری ، یاسر ؛  دارم ، یاسمن ؛  معززی مهر طهران ، محمد مهدی، (1391 )رابطه همبستگی بین کیفیت های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی،مجله باغ نظر ، شماره 21
رهنمایی ، محمدتقی .( 1390 ) گردشگری شهری . تهران : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
رفیعیان، مجتبی؛ علی ، عسگری ( 1381 )، سالمندان و ضرورت آمایش فضاهای شهر ی، همایش بین المللی
سالمندان، دانشکده بهزیستی و توانبخشی.
رفیعیان، مجتبی و همکاران ، ( 1387 ) سنجش ارزش های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری شهرسازی، جلد 19 ، شماره 6
سیفایی، مهسا ( 1384 )، مطلوبیت سنجی استفاده از فضاهای عمومی با تاکید بر برنامه ریزی مشارکت ی، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
شیخی ، حجت ؛  رضایی ، محمد رضا ( 1396 ) ،ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار و پاسخدهی اجتماعی نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر ایلام) ، نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری، سال هشتم، شماره بیست و نهم، تابستان ، صص 98-83
لینچ، کوین ( 1376 )، تئوری شکل خوب شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
16صدری ،حسین( 1385 )،بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه دموکراسی ،اولین همایش بین المللی شهر تبریز ،طرح برتر،سازمان عمران شهرداری همدان
عاصمی فاخر ،نادر (1382 )،  نکته ای در مورد فرم و عملکرد فضای شهری شهر ،سال پنجم ،شماره هشتم
هدمن ،ریچارد ،آندرویانسوسکی ( 1370 )،مبانی طراحی شهری ،ترجمه راضیه رضا زاده و مصطفی عباس زادگان ،تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران
 Hourihan,Kevin ,)  1984 (  Context –Dependent Models of Residential Satisfaction ,Environment And  Behavior ,Vol.16,No.3, 1
Casanovas.M.(2001). Public Art  its integration in the  Urban Environment  .Urban  Regeneretion .A Challenge For   Public Art Univrsity  of Barcelona 2001
Fleury-Bahi, Ghozlane et al. (2008).“Processes of Place Identification andEsidentialSatisfaction”,Environment and ،Behavior, Vol .XX, No.X. Available at:http://online.sagepub.com
Sariya Srichuae a, (2015), Vilas Nitivattananon a, Ranjith Perera, Aging society in Bangkok and the factors affecting mobility of elderly in urban public spaces and transportation facilities , IATSS Research, In Press, Corrected Proof, Available online 30 December
Tetsuya Tsurumi, Shunsuke Managi,( 2015)Environmental value of green spaces in Japan: An application of the life satisfaction approachEcological Economics,science direct journals Volume 120, December, Pages 1-12
Juan Chen, Deborah S.( 2015) Davis, Kaming Wu, Haijing Dai ,Life satisfaction in urbanizing China: The effect of city size and pathways to urban residenc,Original Research Article,science direct journalsCities, Volume 49, December, Pages 88-97
Jalaladdini -Siavash and Oktay, Derya ( 2012 ) Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis BayConti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011, Procedia - Social and Behavioral Sciences 35 664 – 674
Ismail. I. S, Shamsuddin. Sh & Bashri, S.A. (2008), an Evaluation of ResidentsPerception of IdentityPutrajaya NewTown, Jurnal Alam Bina, Jilid 13; No. 4
Andini RadisyaPratiwia,n, ShichenZhaob, XiaoyanMia, (2015)Quantifying the relationship between visitor satisfaction and perceived accessibility to pedestrian spaces on festival days,Frontiers of Architectural Research ,Volume 4, Issue 4, December, Pages 285–295
Jihyun,kim , (2018 ), journal of urban design ,published online on tandfonline.com