چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران،ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از شاخصهای اصلی توسعه، رشـد و گسـترش شـهرهای کشـور بخصـوص شهرهای بزرگ آن می-باشد که متعاقب آن با بروز چالشهای زیست محیطی در شهرها و افت زیست­پذیری و کیفیت زندگی، نیل به اهداف توسعه پایدار با مانع اساسی روبرو می­شود. لذا این مساله مطالعه شهر و پویش­های شهرنشینی را بیش­از­­پیش ضروری می سازد.درمیان نهادهای دولتی و غیردولتی که در زمان حاضر در ایران عهده­دار بخشی از امور مربوط به حفظ محیط­زیست شهری می­باشند، نمی­توان به سادگی از نقش شهرداری که بازوی اجرایی مدیریت شهری قلمداد میگردد،­­­­گذشت.آنچه امروزه شهرداریهای کشور را با چالش اساسی روبرو کرده است، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمانهای مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر می­گردد.این نظام دارای تنگناهای عمده­ی قانونی، ساختاری و ارتباطات بین­سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط می­باشد. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداریها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد.روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه­ای می­باشد. باعنایت به بررسی­های بعمل آمده بنظر می­رسد سیستم مدیریت یکپارچه شهری با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی نظام مدیریت شهری غیرمتمرکز و یکپارچه،­ و اصلاح ساختار اداری–­اجرایی امری گریزناپذیر است.این اصلاحات باید بر مدار قانون­گرایی،قانون­محوری و التزام به ایجاد پشتوانه­های قانونی باشد. بعلاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر­گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداریها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی­های جدید با تنظیم برنامه زمان­بندی انتقال یابند.استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای­ مردم ­نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges for the Integrated Urban Management System in Iran, with emphasis on decentralization and sustainable urban development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramadani Qavamabadi 1
  • Amir Yavari 2
  • maryam Ahmadi 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Student, Department of Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main indicators of development is the growth and expansion of the country's cities, especially its big cities, and subsequently, with the emergence of environmental challenges in cities and the decline in livability and quality of life, achieving the goals of sustainable development faces a fundamental obstacle. Therefore, this problem makes the study of the city and urbanization campaigns more necessary than ever. Among the governmental and non-governmental institutions that are currently in charge of protecting the urban environment in Iran, there is no The role of the municipality, which is considered the executive arm of urban management, has simply passed away. What has faced the country's municipalities with a major challenge today is the division of duties and authorities of the urban area in different organizations, which sometimes causes conflicts in coherent management. This system has major legal, structural and inter-organizational communication bottlenecks that require re-reading of relevant legal sources. Therefore, the current research tries to explain the legal relations of the government and municipalities in related legal sources. The method of descriptive-analytical research and the method of collecting information is library. According to the investigations, it seems that the integrated urban management system based on decentralization and participatory management will lead to the integration of urban management and the change of the centralized urban management system to a decentralized and integrated urban management system, and the reform of the administrative structure. Implementation is inevitable. These reforms must be based on legalism, law-oriented and commitment to create legal supports. In addition, in this regard, after examining the political, cultural and economic structure of the country, the contradictions and existing legal gaps should first be identified and resolved, and then by considering the executive capacity of the municipalities and by identifying strategic partners, new enterprises should be established by setting the schedule. The use of global experiences, interaction with research centers and wide cooperation of non-governmental organizations will make this model more successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated urban management
  • decentralization
  • municipalities
  • sustainable city
  • urban rules
امینیان،مهدی؛ امینیان، محسن،"توسعه­پایدار فضای سبز شهری با رویکرد مدیریت­یکپارچه­شهری"،ششمین کنفرانس ملی برنامه­ریزی و مدیریت­شهری با تاکید بر مولفه­های شهراسلامی،مشهد،1393.
بوچانی ، محمدحسین و همکاران ، "تحلیل محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میزان انطباق با شاخص-های حکمروایی شایسته شهری" ، فصلنامه مطالعات شهری ، شماره بیست و دوم ، بهار 1396.
پرهیزکار،اکبر؛ فیروزبخت،علی،"چشم­انداز مدیریت­شهری در ایران با تاکید بر توسعه­پایدارشهری"، فصلنامه جغرافیایی سرزمین،سال ششم ،شماره 32،1390.
پوراحمد، احمد؛ مهدیان بهنمیری،معصومه ؛ مهدی، علی،"تحلیلی بر عوامل عدم تحقق مدیریت­واحد شهری از دیدگاه قوانین موجود"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،شماره دوم،1392.
رضایی زاده، مجمد جواد، حقوق برنامه­ریزی شهری، نشر مجد،تهران،1391.
سعیدی , عباس،دانشنامه مدیریت­شهری و روستایی،،مقاله تمرکزگرایی،تهران،بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی،1387.
عباسی، بیژن، حقوق اداری، نشر دادگستر،تهران،1390.
فتح الله زاده، نگار،ضرورت کمک بلاعوض دولت به شهرداری­ها (مطالعه سیستم کشور فرانسه). مجله اقتصاد شهر، شماره 2،1388.
قالیباف، محمدباقر،"نقش مدیریت­محلی در توسعه کشور.مورد: شهرداری تهران"، اولین همایش ملی تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت،تهران،1394.
کشت­کار،وحید ؛ یزدانیان،احمد؛ صداقتی جهرمی، فاطمه،"بررسی موانع تحقق­پذیری مدیریت­یکپارچه­شهری با تاکید بر تفرق­سیاسی"،دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار،مشهد،1394.
Afrakhteh، Roshanak, Asgarian, Ali، Sakieh، Yousef, Soffianian، Alireza. Evaluating the strategy of integrated urban-rural planning system and analyzing its effects on land surface temperature in a rapidly developing region.Habitat International 56(2016).147e156.
Bulkeley,H.,Betsill, M., Cities and Climate Change:Urban Sustainability and Global Environmental Governance.Routledge, London and New York.)2005(.
Dekker, K. & Kempen, R. Urban governance within the big cities policy, journal of cities, Vole 21.)2004 (41-55.
Frantzeskaki ،Niki،  Kabisch، Nadja، Designing a knowledge co-production operating space for urban environmental governance—Lessons from Rotterdam, Netherlands and Berlin,Germany. Environmental Science & Policy 62(2016)90–98.
Haase, Dagmar, Kabisch, Nadja, Haase, Annegret, Endless urban growth? On the mismatch of population, household and urban land area growth and its effects on the urban debate. PLoS One.)2013(; 8(6): e66531.
Lee ،Taedong ، Painter، Martin. Comprehensive local climate policy:The role of urban governance.Urban Climate 14 (2015) 566–577.
Ioan-Franca،Valeriu, Risteab، Ana-Lucia, Popescub،Constanţa .ntegrated Urban Governance: A New Paradigm of Urban Economy.Procedia Economics and Finance 22 (2015) 699 – 705.
Mapar، Mahsa et al، Sustainability indicators for municipalities of megacities: Integrating health, safety and environmental performance،  Ecological Indicators 83 (2017). 271–291
Metropolis، Integrated Urban Governance › The way forward. Commission 3 ،Manual World Association of the major Metropolises ،Berlin ,)2011.(
Phillis، Yannis A، et al، Urban sustainability assessment and ranking of cities، Computers, Environment and Urban Systems 64 (2017). 254–265.
Pourahmad، Ahmad, Lotfi ،Sedigheh, Omranzadeh، Behzad, Mahdi ،Ali. The Failure of the Integrated Urban Management in Iran: An Analysis from the Perspective of Interactive and Legal Problems between the State and Municipality.International Journal of Management Science)2015(; 2(1): 1-12.
Smedby،Nora،Neij،Lena.Experiences in urban governance for sustainability: the Constructive Dialogue in Swedish municipalities. Journal of Cleaner Production 50 (2013) 148e158.
United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division.  World  Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). (2014).
 United Nations Environment Programme,INTEGRATING THE ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING AND MANAGEMENT. KEY PRINCIPLES AND APPROACHES FOR CITIES IN THE 21ST CENTURY. United Nations Office at Nairobi.)2013. (
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). ANNUAL PROGRESS REPORT 2017. Nairobi GPO KENYA. HS/059/18E. (2018)
Van Dijk, Pieter ،Managing Cites in Development Countries: The Theory and Prctice of Urban Management, Edward Elgar Publishing. (2006).
Zhang, X.Q. Better Cities, Better Economies in: Urban World.2(4) Pacione, (2010) ،Michael, URBAN GEOGRAPHY: A GLOBAL PERSPECTIVE, Routledge. (2006).
27-Zhang a،Lei،Chen b،Jing, Tochen،Rachel M. Shifts in governance modes in urban redevelopment: A case study of Beijing's Jiuxianqiao Area.Cities 53(2016) 61–69.