تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلان‌شهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلان‌شهرهای ایران به وجود می‌آورد. صنعت  و بازار گردشگری به دلیل قابلیت‌های انکارناپذیرش در ایجاد شغل، بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه، توجه بسیاری از مسئولان شهری در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. گردشگری پایدار، با اتکا بر مفهوم توسعه‌ی پایدار، می‌خواهد صنعت  و بازار گردشگری در عین سوددهی اقتصادی، کم‌ترین تأثیر را بر جامعه میزبان و محیط زیست داشته باشد. یکی از انواع مهم و رو به رشد گردشگری عبارت از گردشگری ورزشی است. امروزه گردشگری ورزشی به عنوان یک صنعت  و بازار سفید در بین کشورهای توسعه یافته به یکی از استراتژی‌های مهم جهت افزایش اشتغال، درآمد، توسعه زیر ساخت‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. شهر مشهد به عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران هم از لحاظ شاخص‌های توسعه اقتصادی و هم از لحاظ جذب گردشگر جزو شهرهای توسعه یافته است. اما وضعیت این شهر از لحاظ برخی شاخص‌های توسعه پایدار چندان مطلوب نیست؛ بیکاری، فقر، اعتیاد، سرقت و بهره‌کشی جنسی از پررنگ‌ترین معضلات اجتماعی شهر به ‌شمار می‌روند. حاشیه‌نشینی و نبود اشتغال، سبب افزایش فقر و در نتیجه اعتیاد و سرقت در این شهر شده‌ است. از طرف دیگر این شهر دارای پتانسیل­های گسترده­ای برای توسعه گردشگری ورزشی است. با این وجود تاکنون تحقیقی که به بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد بپردازد انجام نشده و از طرفی توسعه پایدار در دستور کار مدیریت شهر و کل کشور قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری مشهد است. سؤال اصلی مقاله  این است که توسعه گردشگری ورزشی در شهر مشهد چگونه می‌تواند توسعه پایدار شهری را برای ساکنان به ارمغان بیاورد؟ مطالعه حاضر از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی- پیمایشی است. برای جمع‌آوری داده­ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی پرسشنامه تهیه و داده­ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری شده است. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی استفاده و به جامعه آماری تعمیم داده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و جهانگردی، دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت ورزشی، دانشجویان ارشد و دکترای گردشگری و نیز مدیران آژانس­های برگزار کننده تورهای مسافرتی و تورگردانان و راهنماهای گردشگران شهر مشهد است. برای تعیین حجم نمونه آماری از روش نمونه‌گیری کوکران استفاده شد. بر اساس این روش ۳۷۱ نفر به عنوان نمونه آماری مشخص شد. سنجش پایایی پرسشنامه با بهره‌مندی از روش آلفای کرونباخ انجام شد که مقدار آن برابر ۱۷۸/0 به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS طبقه بندی شده و با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر معنی‌داری شاخص‌ها مشخص و تحلیل‌های مورد نظر صورت گرفته است. نتایج مقاله  نشان می‌دهد که توسعه گردشگری ورزشی در شهر مشهد توسعه اقتصادی پایدار شهر، پایداری اجتماعی شهر و نیز پایداری کالبدی زیست‌محیطی شهر تأثیرات مثبتی بر خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Sport Tourism Model for Sustainable Urban Development (Case Study of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Sabikeh Sadat Hosseini Nasab 1
  • Seyed Mostafa Tayebi Sani 2
  • Bagher morsal 3
1 PhD student in sport management, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran.
2 Department of Physical Education, Faculty of Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahroud, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Tourism, as one of the most important sustainable development industries, creates cultural, social and economic opportunities for metropolises and the mother cities of the world, including Iranian metropolises. The tourism industry and market has attracted the attention of many city officials around the world due to its undeniable capabilities in creating jobs, improving infrastructure and attracting capital. Sustainable tourism, relying on the concept of sustainable development, wants the tourism industry and market to have the least impact on the host society and the environment while being economically profitable. One of the important and growing types of tourism is sports tourism. Today, sports tourism as an industry and white market among developed countries has become one of the important strategies to increase employment, income, infrastructure development, and improve the economic and political situation. As one of the metropolises of Iran, Mashhad is one of the most developed cities in terms of economic development indicators and tourist attraction. But the situation of this city is not very favorable in terms of some indicators of sustainable development; Unemployment, poverty, addiction, theft and sexual exploitation are among the most prominent social problems of the city. Marginalization and lack of employment has caused the increase in poverty and as a result addiction and theft in this city. On the other hand, this city has wide potentials for the development of sports tourism. However, no research has been done to investigate the role of sports tourism in the sustainable development of the city of Mashhad, and on the other hand, sustainable development has been placed on the agenda of the management of the city and the entire country. The main goal of the current research is to develop a strategic model of sports tourism in line with the sustainable development of Mashhad. The main question of the article is how the development of sports tourism in the city of Mashhad can bring sustainable urban development to the residents? The current study is exploratory and based on descriptive-survey method. To collect data and information, two library and field methods have been used. In the field method, a questionnaire has been prepared and the desired data and information have been collected. Due to the survey nature of the research, random sampling method has been used and extended to the statistical population. The statistical population of the research includes professors of sports management and tourism, senior and doctoral students of sports management, senior and doctoral students of tourism, as well as managers of agencies organizing travel tours and tour guides and tourist guides in Mashhad. Cochran's sampling method was used to determine the statistical sample size. Based on this method, 371 people were identified as a statistical sample. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha method, and its value was 0.178. The obtained information has been classified through SPSS software and using the non-parametric chi-square test, the significance of the indicators has been determined and the desired analyzes have been carried out. The results of the article show that the development of sports tourism in the city of Mashhad will have positive effects on the sustainable economic development of the city, the social sustainability of the city, and the physical and environmental sustainability of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport tourism
  • Sustainable development
  • Sustainable economy
  • Social sustainability
  • Physical environmental sustainability
امیرنژاد، سعید­(1388)، تبیین استراتژی توریسم ورزشی کشور، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.
هنرور، افشار­(1388)، طراحی الگوی صنعت و بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی
فتح الهی، امید­(1386­)، بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و ترکیه. مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کیش
اردستانی، محسن(1387)، مبانی گردشگری(توریسم) شهری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
اصفهانی، نوشین­(1387)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت و بازار جهانگردی ورزشی ایران و ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک، مقاله  دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
بریمانی، مهدی و عبدالرزاق کعبی نژادیان­(1393)، انرژی­های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران، دو فصلنامه علمی- تخصصی انرژی­های تجدیدپذیر و تو، شماره اول،21-26.
پاپلی یزدی، محمد حسین، مهدی سقایی(1386)، گردشگری(توریسم)(ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.
رجبی، آزیتا و سرتیپی، زهرا (1390)، بررسی نقش توریسم مذهبی در تغییرات کالبدی شهر ری (ناحیه 2 شهر ری). فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس: دوره 3، شماره 9؛ از صفحه 185 تا صفحه 202.
رحیم پور، علی(۱۳۸۴)، توریسم مذهبی، جزوه درسی کارشناسی ارشد.
رحیم پور، علی(۱۳۸۴)، جغرافیای اوقات فراغت، جزوه درسی کارشناسی ارشد.
رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، سیده زهرا و هرندی، عطاءاله(1392)، بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلان شهر مشهد)، مدیریت بازرگانی
رضوانی، علی اصغر (1382)، جغرافیا و صنعت و بازار توریسم، تهران، انتشارات دانشکده پیام نور.
رضوانی، محمدرضا­(1387)، توسعه گردشگری(توریسم) شهری با رویکرد گردشگری(توریسم) پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمود (1379)، برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، ترجمه جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان
سنایی، مهدی (1386)، عملکرد و نقش گردشگری(توریسم) در توسعه پایدار نواحی شهری، پایان نامه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
علیزاده، ک. (1382)، اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی بخش طرقبه شهرستان مشهد، مجله پژوهش های جغرافیایی، دوره 35، ش 1، ص 1- 23.
فراهانی، شهلا (1386)، پنج زیارتگاه برای جذب یک میلیارد مسلمان، ماهنامه ی صاعقه، شماره ی 6.
کاظمی، مهدی(1382)، تأثیرات فرهنگی جهانگردی بر جوامع، فصلنامه جهانگردی، شماره 1، تهران، ص 50 – 39.
مهدوی، مسعود­(1386)، جغرافیای شهری ایران، انتشارات سمت، تهران.
مهیا، محمد نور­(1395)، بررسی رابطه اماکن ورزشی سبز و توسعه پایدار شهری. پایان‌نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
نادی، محمدعلی و صادقی ده‌چشمه، مهرداد­(1390)، مدیریت گردشگری(توریسم) و اثرات فرهنگی اجتماعی آن بر جوامع، نخستین همایش بین المللی مدیریت گردشگری(توریسم) و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، صص. 15-1.
نوری‌شادمهانی، ر. (1390)، تاریخ فرهنگ ایران، تهران: مهکامه.
همایون، محمدهادی (1391)، جهانگردی؛ ارتباطی میان فرهنگی: مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسلامی. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). تهران؛ چاپ دوم.
همایون، محمدهادی(۱۳۸۴)، جهانگردی در ارتباط میان فرهنگی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
یادگاری، رضا­(1379)، خچیره افاده‌ای در طالقان، انتشارات گفتمان، تهران.
Horobin Helen, Long Jonathan(2008), Sustainable tourism: the role of the small firm, International Journal of Contemporary Hospitality Management; Volume: 8 Issue: 5; pp: 15-19
Gursoy, D. Jurowski, C. & Uysal, M. (2002) "Resident Attitudes: A Structural Modelling Approach." Annals of Tourism Research, 29(1): 79–105.
Gunn, C. (1994) Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. Washington: Taylor & Francis.
Hanafiah, M. H. Jamaluddin, M. R. & Zulkifly M. I. (2013) "Local Community Attitude and Support towards Tourism Development in Tioman Island." Social and Behaviral Science, 105: 792- 800.
Inskeep, E. (1991) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
Jackson, M. S. & Inbakaran, R. J. (2006) "Evaluating Residents’ Attitudes and Intentions to Act towards Tourism Development in Regional Victoria, Australia." International Journal of Tourism Research, 8: 355–366.
Joppe, M. (1996) "Sustainable Community tourism Development Revisited." Tourism management, 17(7): 475-479.
Lee, A. A. & O'neil, L. J. (2004) Framework for Sustainability: A Conceptual Model of a Complex System, Engineer Research and Development Center (ERDC): Vicksburg, Mississippi, USA.
Milne, S. (1998) "Tourism and Sustainable Development: the Global-Local Nexus." in Sustainable Tourism: A Global Perspective, Hall, M. & Lew, A. (Eds). New York: Longman. 35-48.
Murphy, P. (1985). Tourism: A Community Approach. London: Routledge.
Ryan, C. (2002) "Equity, Management, Power Sharing and Sustainability – Issues of the ‘New Tourism." Tourism Management, 23: 17–26.
Saayman, M. (2009) "A Strategic Management Plan for the Sustainable Development of Geotourism in South Africa." Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at the Potchefstroom Campus of the North-West University. Africa.
Sharpley, R. (2014) "Host Perception of Tourism, A Review of the Research." Tourism Management, 42: 37-49.
WTO. (2013) Manila Declaration on World Tourism. Madrid: World Tourism Organization, Annals of Tourism Research.
Brian Archer, Chris Cooper, Lisa Ruhanen, (2005), The positive and negative impacts of tourism, Global Tourism (Third Edition), 2005, Pages 79-102.
Butler Richard; Hall, C. Michael & Jenkins Jhon(1980), Tourism and recreation in rural case study in Santa Marta; Annals of tourism research; Vol 7, (1).
Margaret Deery, Leo Jago, Liz Fredline, (2011), Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda, Tourism Management, vol. 33, PP.64-73.
https://cafebazaar.ir
http://www.maphill.com
https://mashhad.airport.ir
http://saten.ir/