بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش مدیریت محلی در توسعه شهری و روستایی و شناخت عوامل موثر برآن این تحقیق سعی دارد تا با بررسی مشارکت اجتماعی و اهمیت آن، رابطه آن را با عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای شهر و روستا، شهرداری- دهیاری) با استفاده از داده های میدانی مورد تحلیل قرار دهد. این تحقیق از نوع آمیخته بوده و در بخش کمی به روش تحقیق پیمایشی انجام پذیرفته است و در بخش کیفی از مصاحبه متمرکز استفاده گردیده است. جامعه آماری در این پژوهش افراد 18 سال به بالا ساکن در شهرها و روستاهای شهرستان دماوند است و بر اساس فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 382 نفر می باشد اطلاعات با فرم پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می گردد. در بخش مصاحبه نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری نسبت به انجام مصاحبه با صاحبنظران و متخصصین(اعضای شوراها) اقدام شد. در نتیجه نهایی تحقیق میتوان عنوان نمود که بین مشارکت اجتماعی و متغیر وابسته تحقیق(عملکرد مدیریت های محلی) همبستگی نسبتاً قوی با ضریب 511/0 است.یعنی با افزایش میزان مشارکت اجتماعی، مییزان عملکرد مدیریت محلی نیز بهبود پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Participation on Local Governance Performance (Islamic Town and Village Councils - Municipal and rural governors) Case Study: Damavand City

نویسندگان [English]

  • Mahdi Darvishi 1
  • Kamal Javanmard 2
  • Zahra Hazrati Someh 2
1 PhD Student of Sociology, Political Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (mahdidarvishi1980@gimail.com)
2 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the importance of the role of local management in urban and rural development and understanding the factors that influence it this research seeks to examine social participation and its importance, analyze its relationship with the performance of local governments (city and village councils, municipal-rural) using field data. This research is a mixed one and has been done in a quantitative way through survey research and in the qualitative part, focused interviews have been used.The population of this study is 18 years old and older people living in Damavand towns and villages according to Cochran's formula, the sample size is 382 data were collected through questionnaire and interview form in this research simple random sampling method is used.Interviews were also conducted with the use of purposeful sampling to theoretically saturate the experts and councilors.In conclusion, it can be concluded that there is a strong correlation between social participation and research dependent variable (performance of local administrations) with a coefficient of 0.511. That is, with the increase in social participation, local management performance improves as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Management
  • Social Capital
  • Municipality
  • rural governors
  • Islamic Council
 آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی،1366، ترجمه محمد باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان
ازکیا ، مصطفی و غلامرضا، غفاری: جامعه شناسی توسعه  ، چاپ سوم، تهران ، نشر نی
ازکیا، مصطفی:روش های کاربردی تحقیق،1382، تهران، انتشارات کیهان
بیکر، ترزال. 1378: نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.
ببی، ارل: روش های تحقیق در علوم اجتماعی 1 و 2،مترجم رضا فاضل،چاپ اول، تهران، انتشارات سمت
تاجبخش، کیان. 1384: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی، توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
دواس، دی ای: پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم: هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران، نشر نی
دفتر پژوهش های فرهنگی:تحقیق پیمایشی،راهنمای عمل، مترجمان: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم ، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه. 1377: روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.
ساروخانی، باقر. 1377: روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
علوی تبار، علیرضا: مشارکت در اداره امور شهرها و بررسی الگوی مشارکت شهروندان،1379،تهران، انتشارات سازمان شهرداری های کشور
فوکویاما، فرانسیس: پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،1379، ترجمه غلامعباس توسلی،تهران جامعه ایرانیان
کورتز، نورمن:آمار در علوم اجتماعی،1384، مترجم: حبیب الله تیموری،چاپ چهارم ، تهران، نشر نی
منصور فر، کریم: روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری، 1387،چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
میلر، دلبرت:راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، 1384، مترجم: هوشنگ نایبی، چاپ دوم ، تهران، نشر نی
نوروزی فر، سید عبد الرحیم، مدیریت سازمان ها: 1380، جلد سوم، مترجم: علی نقی منزوی، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور
منصورفر، کریم. 1372: آمار در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات پیام نور.
ازکیا، مصطفی و فیروزآبادی، سیداحمد 1383: «سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی»، مجلة انجمن جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 4 : 49 – 72.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا1380، «بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، کتاب نامه علوم اجتماعی، شماره 17.
توسلی، غلامعباس و موسوی، مرضیه 1384، «مفهوم سرمایه از نظریات کلاسیک و جدید»      
چلبی، مسعود و مبارکی، محمد 1384: «تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان» ، مجلة انجمن جامعه شناسی ایران، دوره ششم ، شماره 2: 3-44 .
فیروزآبادی، سیداحمد 1384: «بولینگ یک نفره، فروپاشی و احیای مجدد جامعه آمریکایی»، مجلة انجمن جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2: 156 – 164.
فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 26: 1 – 32.
مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 2.
مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4.
اکبری، محمد. (1380): بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر.
شهامت، پیمان. (1386): بررسی سرمایه اجتماعی در شهر کرمان (اعتماد و مشارکت اجتماعی)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
موحد، حامد(1389): بررسیجامعه شناختی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه محله در منطقه 20 شهر تهران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران