تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

از دیرباز محیط‌های متعددی سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و رقابتی بر روند گردشگری در کشورها تأثیرگذار بوده است. چرا که معمولاً گردشگران مقاصدی را به منظور گذران اوقات فراغت خود انتخاب می‌نمایند که علاوه بر وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ا از نظر امکانات و خدمات از مناظق رقیب بالاتر بوده، همگام با فناوری و تکنولوژی روز باشد، از نظر اقتصادی نسبت به مناطق مشابه مقرون به صرفه تر و از نظر سیاسی و حقوقی تقریبا مشابه با کشور مبدا باشد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی است. در این پژوهش برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (شامل فراوانی، انحراف معیار و میانگین )، آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه‌ای، آزمون خی دو، آزمون رتبه‌ای دبلیو کندال و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج توصیفی و استنباطی پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت گردشگران خارجی از محیط‌های تکنولوژیک، رقابتی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس نتایج آزمون رتبه‌ای دبلیو کندال در سطح 99 درصد اطمینان مشخص گردید که سطح کیفی و رضایت گزدشگران خارجی از محیط تکنولوژیک با آماره کندال 2.78 در بالاترین سطح و سطح کیفی و رضایتمندی محیط رقابتی با آماره کندال 1.98 در پایین‌ترین سطح قرار داشته است...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effects of Effective Environment on Satisfaction of Isfahan Tourists

نویسندگان [English]

  • shirin nazarian 1
  • iman chaghajerdiu 2
  • laia jalilian 3
1 Master's student in Geography and Tourism Planning, Department of Geography, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan, Iran
2 Master of Geography and Tourism Planning, Department of Geography, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan, Iran
3 MA in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For many time, the various political, economic, technological and competitive environments have been influential in the development of tourism in the countries. Because usually tourists choose to spend their leisure time, in addition to having historical and cultural attractions in terms of facilities and services, they are more competitive than they are with technology and technology, economically compared to similar areas. More economically and politically and lawfully similar to the country of origin. The purpose of this study was to analyze the effects of influential environments on the satisfaction of tourists in Isfahan. The present research is descriptive-analytic in nature and in terms of purpose, it is a type of applied research and in terms of data collection, library and fieldwork. . In this research, descriptive statistics (frequency, standard deviation and mean), inferential statistics (single sample T test, Chi square test, Wendel Kendall rank test and Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data. The descriptive and inferential results of the research indicate that the level of satisfaction of foreign tourists from the technological, competitive, economic, and political-legal environments is at a low level. Based on the results of the Wendel Kendall Rank test at 99% confidence level, it was determined that the quality level and satisfaction of foreign employees from the technological environment with Kendall statistics 2.78 were at the highest level and the level of quality and satisfaction of the competitive environment with the Kendall statistical 1.98 was at the lowest level. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Political-Legal
  • Competitive
  • Economic
  • Technologic
  • Isfahan
الماسی، حسن، دورفرد، مرجان سادات (1390)، تدوین استراتژی گردشگری کشور بر اساس مدل سوات (مطالعه موردی: سازمان میراث و فرهنگی گردشگری استان تهران)، فصلنامه گردشگری توسعه، دوره 1، شماره 1، صص 121-97.
آمارنامه شهر اصفهان ،(1393)
بینش، امید (1383)، شناخت ظرفیت‌های طبیعی حوزه های اکو توریسم شهرستان شیراز با تأکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
پورفرج، علیرضا، عیسی زاده، یوسف، چراغی، کبری (1387)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری و رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره 13، مشاره 4، صص 66-46.
حافظ نیا، محمدرضا (1393)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات سمت.
حقیقی، محمد، روشندل، طاهر، صالحی، علی (1394)، بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران، مدیریت بازارگانی، دوره 7، شماره 4، صص 880-865.
رهنمایی، محمد تقی، ربیعی فراهانی، بهزاد (1394)، اوقات فراغت و گردشگری، نشر مهکامه.
سعیدیان، عبدالحسین (1379 ) ،شناخت شهرهای ایران «تهران ،جلد اول ، انتشارات علم وزندگی
غفاری، محمد، رضایی، حسین، دهقانی اناری، فرشید (1393)، تحلیل عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 3، صص 568-551.
کاظمی، علی (1389)، طراحی مدل ارزیابی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی بر جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان،، رساله دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
موثقی، احمد (1389)، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
نصرالهی، خدیجه، اکبری، نعمت اله، رمضانی، صفورا (1392)، ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمد ارزی حاصل از مخارج گردشگری بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی استان اصفهان، پژوهش های اقتصادی، دوره 13، شماره 1، صص 23-1.
نکویی، زهرا (1389)، رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری ایران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
Chatterjee, A.Tiwari, Mohan Misra, Prof.S.G.Dhande, (2009), Designing Handicrafts using Information Communication Technology, Indian Journal of Export, Vol 12.
 Dimoska, T, & Trimcev, B. (2012), Competitiveness strategies for supporting economic development of the touristic destination, Social and Behavioral Sciences, Vol 44, pp 279-288.
Hass, Michael, (1992), plity and society, New York
Kim, M. Ki Lee, CH. & Bonn, M (2016), The effect of social capital and altruism on seniors' revisit intention to social network sites for tourism-related purposes, Tourism Management, 53, 96-107.
Martínez, R. Ochoa Galván, M. & Lafuente, A (2014), Public Policies and Tourism Marketing. An analysis of the competitiveness on tourism in Morelia, Mexico and Alcala de Henares, Spain, Procedia - Social and Behavioral Sciences 148 ( 2014 ) 146 – 152.
Riggsfred, (1984), development in sartori, Giovanni, social sciences concepts, landan