تبیین اثرات تبدیل روستاها به شهر در پایداری نظام ناحیه‌ای(مطالعه‌ی موردی شهرستان ری و روستاهای پیرامون)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیای انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، ایران

چکیده

رشد و گسترش انفجار گونه جمعیت شهرنشین شهرها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را پدید می‌آورد. در نتیجه این مشکلات، تحلیل‌گران مسائل شهری و منطقه‌ای، توجه خود را به توسعه شهرهای کوچک و متوسط، به عنوان راه حل مقابله با عدم تعادل ناشی از توسعه شهرهای بزرگ، معطوف کرده‌اند. به عقیده برنامه ریزان راهبرد توسعه روستا- شهرها و شهرهای کوچک از جمله راهبردهایی است که قادر است ضمن ایجاد تعادل در نظام استقرار سکونتگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی را در تحرک بخشی نواحی روستایی ایجاد و اشتغال‌زایی و متنوع‌سازی فعالیت‌ها داشته باشد. هدف این مقاله تبیین اثرات تبدیل روستاها به شهر در نظام پایداری ناحیه‌ای شهرستان ری و روستاهای پیرامون است. سوال اصلی مقاله این است که تبدیل روستاها به شهر در نظام پایداری ناحیه ای شهرستان ری و روستاهای پیرامون چه تاثیراتی را به همراه داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و داده‌های میدانی‌(مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه) انجام شده است و برای تحلیل داده‌ها از مدل تحلیلی سوآت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تبدیل روستاها به شهر ابعاد ساختار جغرافیایی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی و ساختار کالبدی نظام پایداری ناحیه‌ای را در شهرستان ری و روستاهای پیرامون تحت تاثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effects of converting villages to towns on regional system stability (Case Study of Rey County and Villages Around))

نویسندگان [English]

  • Hossein Tavakoli Kajani 1
  • Alireza estelaji 2
  • mohsen ranjebar 3
1 PhD Student in Geography and Rural Planning, Imam Khomeini Memorial Unit, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Human Geography, Imam Khomeini Memorial Unit, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Unit, Shahreri, Iran
چکیده [English]

The explosion of urban population explosion causes many economic, social and environmental problems. As a result of these problems, urban and regional analysts have turned their attention to the development of small and medium-sized cities as a solution to the imbalance caused by the development of large cities.Planners believe that the strategy of rural development of small towns and cities is one of the strategies that is able to balance the system of settlement and economic activities and has an important role in motivating rural areas, creating employment and diversifying activities. The purpose of this paper is to explain the effects of the conversion of villages into cities on the sustainability system of Rey County and surrounding villages.The main question of this paper is: what impact has the conversion of villages to the city had on the regional stability system of Rey County and the surrounding villages? The present study is a descriptive-analytical study using library resources and field data (observation, interview, and questionnaire). The data were analyzed using SWOT analytical model. The results show that the conversion of villages into cities has affected the geographical structure, social structure, economic structure and physical structure of regional sustainability system in Ray County and surrounding villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development
  • Regional System Sustainability
  • Rey County
  • Surrounding Villages
بابایی، ماریا، رمضانی گورابی، بهمن(1398)، ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 10(1-1)، 435-448.
بنا، مرتضی، سرور، رحیم، قربانی نژاد، ریباز(1398)، چالش‌ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 9(4)، 195-213.
توکلی کجانی، حسین(1394)، نقش ایجاد شهرداری‌های جدید در حریم کلان‌شهر تهران­(نمونه‌ی موردی باقرشهر) پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه یادگار امام ره استاد راهنما علیرضا استعلاجی
رضائی زاده مهابادی، کامران، محمدی، حسین، سرور، رحیم(1398)، امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 10(1-2)، 643-658.
زیاری، کرامت اله، حاتمی، احمد، مصباحی، سحر، عاشوری، حسن(1398)، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه‌های زیست‌پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی: بندر دیلم)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 9(4)، 569-586.
سمیعی، داود(1392)، تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه‌ای و تحولات نظام شهری مطالعه موردی: استان خراسان رضوی، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر یعقوب زنگنه
سیاهویی، حمیدرضا، احمدی، مهدیه(1393)، کتاب معماری روستا، انتشارات دانشگاه پیام نور، صفحات 16-17
شیخ بیگلو، رعنا و سعید رضا رونیزی­(1397)، خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان مطالعه موردی: روستاهای الحاقی به کلان‌شهر شیراز، 1397 پژوهش‌های جغرافیای انسانی دوره 50 شماره 3
شیخی، حجت، الهیاری، گودرز(1398)، بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: محله جلیلی شهر کرمانشاه)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 10(1-2)، 531-545.
طاهری، علی(1391)، بررسی و تحلیل اثرات روستا_ شهرها در توسعه روستایی، نمونه موردی: شهرستان نیشابور، رساله‌ی دکتری گروه جغرافیا، استاد راهنما دکتر خدیجه بوزرجمهری
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کهریزک 1386
عربی، مهدی(1389)، مسائل و مشکلات حقوقی حریم و پیرامون کلان‌شهرها، مجموعه مقالات چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام 2010
عزیزی، محمدمهدی و اسفندیار زبردست و مهدی برنافر(1397)، تحلیلی بر عوامل و اثرات تبدیل روستا به شهر بر نظام شهری استان 1395-1335 گیلان، 1397 رساله دکتری آقای مهدی برنافر است که در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
علیزاده، محمد، رحیمی، محمد، فراگردی، زهره، افراسیابی، فاطمه(1398)، ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 10(1-1)، 421-433.
فتحی، الهام(1397)، روند شهرنشینی کشور در سال‌های ۹۵-۱۳۳۵، نقش کلیک، http://naghshclick.org
کیوانی نژاد، ملیکا، تاج، شهره، صالحی، هما(1398)، انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 10(1-2)، 925-944.
مهاجرانی، علی‌اصغر و منصور حقیقتیان و مهدی یوسف نیا(1394)­، بررسی تأثیر شهرنشینی بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل‌شده به شهر در استان خراسان رضوی نمونه‌ی موردی: شهرستان‌های خواف و رشت خوار، فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی، دوره‌ی چهارم، شماره‌ی 2، پاییز 94، صفحات 301-321
هوشیار، حسن، کوروشی، ابراهیم(1398)، رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه ی موردی محله ی استاد مجدی. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 10(1-2)، 835-846.
پرتابل شهرداری قیام دشت 1398
سند توسعه شهرستان ری 1396-1400)
طرح راهبردی – ساختاری حوزه شهری حسن‌آباد 1395
https://old.moi.ir
https://www.ostan-th.ir