دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، خرداد 1399 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

سنجش و ارزیابی تاب آوری کلانشهر شیراز با رویکرد کاهش خطرپذیری در برابر مخاطرات طبیعی

صفحه 1-14

محمدحسین پورحسن زاده؛ قادر احمدی


تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان)

صفحه 15-41

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول وآیین دادرسی منصفانه

صفحه 69-85

علیرضا برنجی باقری؛ خیرالله پروین؛ محمدحسن حبیبی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین اثرات تبدیل روستاها به شهر در پایداری نظام ناحیه‌ای(مطالعه‌ی موردی شهرستان ری و روستاهای پیرامون)

صفحه 155-170

حسین توکلی کجانی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر


ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

صفحه 195-214

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان توران پشتی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

واکاوی الگوهای گردشی موثر بر گرمای زودهنگام در ایستگاه همدید اندیمشک

صفحه 255-268

محمد خزائی؛ جبرئیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی توان تاب آوری مناطق در برابر مخاطرات (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 283-296

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمود آروین؛ حسین فرهادیخواه


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستاهای مناطق کویری شهرستان گرمسار

صفحه 313-333

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 371-392

ساسان رضائی فرد؛ اکبر وروائی؛ محمد جواد جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارزیابی وضعیت کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مراغه

صفحه 393-406

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیلی بر رویکرد شهر سالم و شاخص های آن، مطالعه موردی: شهر شیراز

صفحه 455-469

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری