تحلیل توزیع فضایی فقردر روابط روستا وشهری با استفاده از شاخص‌های هزینه و درآمد ؛ مطالعه موردی روستاهای استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

وضعیت خالص درآمدی و هزینه خانوار روستایی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعة پایدار روستایی، است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی توزیع هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و تحلیل توزیع فضایی آن در بین شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در سال 96-1395 می‌باشد. باتوجه به هدف مطالعه، جامعة آماری تحقیق حاضر، خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی است (3669 روستای دارای سکنه و 304853 خانوار). 142 روستا (403 خانوار) با استفاده از فرمول کوکران و به روش خوشه‌ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان جامعة آماری تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات لازم به استفاده از پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه هزینه درآمد خانوار مرکز ملی آمار ایران) بدست آمده است. نتایج کلی نشان داد، متوسط درآمد کلی خانوارهای روستایی مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی 16654920 تومان در سال و متوسط هزینه کلی هر خانوار در ماه برابر با 1989071 تومان است. همچنین، نتایج نشان داد، خانوارهای روستایی شهرستان‌های نقده و تکاب به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سطح درآمد سالانه بوده؛ خانوارهای روستایی شهرستان‌های شوط، پلدشت و ماکو دارای کمترین میزان هزینه در ماه و شهرستان پیرانشهر دارای بیشترین هزینه خانوار در ماه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Poor Spatial Distribution of Rural and Urban Relationships Using Cost and Income Indicators, Case Study: Rural Areas of West Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • golnaz shahsavari 1
  • bijan rahmani 2
  • abdolreza rahmanifazli 2
1 PhD student in Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The net income and cost of rural households is one of the main factors affecting sustainable rural development. Therefore, the purpose of this study is to examine the distribution of rural and household income and expenditure and its spatial distribution distribution among the cities of West Azarbayejan province during 2016-2017. Regarding the aim of the study, the statistical population of the present study is rural households in West Azarbaijan province (3669 villages and 304853 households). 142 villages (403 households) using Cochran formula and stratified random cluster sampling were selected as sample. Information was obtained using a standard questionnaire (household income cost questionnaire of the National Center for Statistics of Iran). The overall results indicated that the average total income of rural households in West Azarbaijan was 16654920 tomans per year and the average total cost per household per month was 1989071 tomans. Also, the results showed that rural households in Naghadeh and Takab cities have the highest and lowest annual income levels, respectively. The rural households of Shohr, Poldasht and Moko cities have the lowest cost per month and the city of Piranshahr has the highest household cost per month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost and Income
  • Spatial Distribution
  • West Azarbaijan
آقایی,س.نسبت طرد اجتماعی و فقر شهری در میان کارتن خوابهای شهر تهران, فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).سال نهم,شماره 4,پائیز1398.ص2.
جعفری,ف.شماعی,ع.حاتمی,ا. تحلیل نابرابری‌های فضایی (مطالعه موردی شهرستانهای استان تهران) فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).سال نهم,شماره 1,پائیز1397.ص3.
رسولی,م.استعلاجی,ع.ولی شریعت پناهی,م.سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی و ارائه الگوهای بهینه خدمات رسانی با استفاده از تکنیک کمی تاکسنومی عددی(مطالعه موردی شهرستان ساوه), فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).سال نهم,شماره 4,پائیز1398.ص2.
عاشوری,غ.حسن آبادی,د.عزتی,ع.نقش جغرافیایی در بحران‌های ژئوپلیتیکی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).سال نهم,شماره 4,پائیز1398.ص3
غفاری گیلانده,ع. ده ده زاده سیلابی,پ. نظم فر,ح.شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر اردبیل),فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).سال نهم,شماره 4,پائیز1398.ص2.
 Akhavanfard, R. (2012). Distribution of income in Mazandaran province through economic, social and cultural development plans. Monthly Journal of Economic Issues and Policy Planning, 1, 40-27. [In Persian].
BaniAsad, M.; Varmaziar, H. (2015). Investigation of Effective Factors on Agricultural Labor Productivity, Income Distribution and Poverty in Rural Areas of Iran. Journal of Village and Development, 7(4): 1-23.
Jamshidi, R., & Salimifar, M. (2013). A survey and comparison of the income distribution of urban and rural households in Khorasan Razavi province and the country during 2005-2011. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(3), 253-266. [In Persian]
Laderchi, C.R., Saith, R. & Stewart, F., (2003). Does It Matter that We Don’t Agree On the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches, Oxford: Queen Elizabeth House, the University of Oxford.
Mahmoudi, V. (2002). Measuring poverty in Iran. Commercial Letter of Business, 24(1): 57-21.
Mohammadi Yegane, B.; Cheraghi, M.; Yazdani, Z. (2015). Analysis of the Factors Affecting the Spatial Distribution of Poverty in Rural Areas, by Emphasizing on the Economic-Social Characteristics, Case Study: Mahmoudabad Village, Shahin Dej Town Ship. Journal Management System, 4(13): 699-721.
Momeni, F.; Yousefi, M.; Mobark, A. (2011). Determinants of Growth, Labour Productivity and Poverty in Rural Areas of Iran. 1(1): 99-120. 
Nakhjavani, A. (2005). The Poverty of Iranian Households During the Last Two Decades. Social Welfare Quarterly, 5(17): 93-118.
Pahrizkari, A.; Sabouhi, Mahmoud.; and Salarpur, M. (2012). A Study on the Distribution of Income and Its Impact on the Rural Households' Economy in Qazvin. Selected Articles of the Rural Development Conference, Gilan, September 15 - 16, p. 48.
Pahrizkari, Abuzar (2016). Spatial analysis of income distribution pattern and social welfare of rural households Case: Taleghan city. Journal Space Economy & Rural Development, 5(3):1-18.
Rezvani, M. R., Mahmoudi Chenari, H., Talkhab, A. & Mahmoudi, H. (2017). An analysis of the spatial distribution of expense and income of rural households in Iran. Journal of Research & Rural Planning, 6(3), 1-18.
Seli, F. (1994). Planning of internal immigration (A. Lahsayizadeh, Trans.). Shiraz: Navid Shiraz Publications. [In Persian]
Sidayee, A. (2009). Rural planning in Iran. Isfahan: Jahad Publications. [In Persian]
Statistical Center of Iran. (2011). Statistical yearbook of the country. Tehran: Statistical Center of Iran. [In Persian]
Statistical Center of Iran. (2014). Statistical yearbook of the country. Tehran: Statistical Center of Iran. [In Persian]
Subramanian, S. V., & Kawachi, I. (2004). Income inequality and health: what have we learned so far? Epidemiologic reviews, 26(1), 78-91.
Taghavi, M. (2007). An Introduction to Microeconomic Analysis. Tehran, Papyrus Publishing.
Todaro, M. (2007). Economic development in the third world (G. Farajadi, Trans.). Tehran: Kohsar Publications. [In Persian]
Yousefi, A.; Mahdiam, Sh.; Khalaj, S (2016). Determinants of Multidimensional Poverty in Iran Rural Areas. Journal of Rural Research, 6(4): 699-721. http: //web.wo indonesia