ارزیابی عملکرددهیاری ها در توسعه ی پایدار روستایی (مطالعه ی موردی دهستان همگین در بخش مرکزی شهرستان دهاقان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشدجغرافیای انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دهیاری‌های ایجاد شده در روستاهای دهستان همگین واقع در استان اصفهان انجام شده است.روش تحقیق پژوهش ، توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده ، جامعه‌ی آماری شامل ساکنین حوزه‌ی پژوهش ( 4700 نفر) می‌باشند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و در مجموع 350 نفر مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. پایایی پرسشنامه ‌از روش آلفای کرونباخ استفاده شده ، روایی محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور تأیید شده است. نتایج نشان داد، دهیاران مورد مطالعه روستای همگین نسبت به سایر روستاهای مورد مطالعه از نظر ابعاد مورد مطالعه دارای موفقیت بهتری بوده و کمترین میزان موفقیت دهیاری های دهستان همگین در روستای قمیشلو و در زمینه اجتماعی ـ فرهنگی بوده است.همچنین، نتایج نشان داد مهمترین دلیل عدم موفقیت دهیاران روستاها ، عدم مشارکت روستاییان در برنامه‌های مورد نظر است.محدودیت‌های منابع مالی دهیاری‌ها برای انجام امور محوله، یکی از عوامل اصلی محدودیت-ها و مشکلات در انجام وظایف دهیاری می‌باشد و در این زمینه سازمان باید نسبت به مساعدت مالی از طرف دولت، اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات عمومی، استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مشارکت مردمی در جهت برطرف کردن این مشکل اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation in Rural Sustainable Development (Case study of the same village in the central part of the city of Dehaghan)

نویسندگان [English]

  • hamid barghi 1
  • zahra azimi yancheshmeh 2
  • mohammad reza shafiee 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Iran
2 Master of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Iran
3 Master of Human Geography, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This study has been conducted having the evaluation of the established rural managements at Hamgin villages in Esfahan Province as its purposes. The study sample consisted of study area residents (4700 people), A total of 350 persons have been studied to random sampling method. To determine the reliability of the questionnaire used Cronbach's alpha (0.862), validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of advisor and supervisors. Data analysis was performed using SPSS software. The results showed that the villagers in the study area had better success in comparison with other studied villages, and the least success rate was in the rural districts of Qomishlou village in the cultural and social field. Also, the results showed that the most important reason for the failure of villagers in the villages was lack of participation of the villagers in the desired programs. Limitations of financial resources for carrying out affairs are one of the main factors of the limitations and difficulties in performing the tasks of the organization. Therefore, in this regard, the organization should take financial compensation from the government, collecting fees for public services, use of financial facilities of banks and public participation in solving this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Municipality
  • rural management
  • sustainable development
  • participation
  • district Hamgin
ازکیا، محمد .و غفاری، غلام رضا. (1383). توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران، تهران: انتشارات نی.
افتخاری، علی رکن الدین. (1385). جایگاه روستا در برنامه ریزی کلان. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
افتخاری، علی رکن الدین .کلانتری، خلیل و عینالی، جواد. (1386). نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 2، صص 1-31.
چوپانیان، شمسی.سجاسی قیداری، حمدالله و شعبانعلی فمی، حامد. (1386). عوامل موثر بر عملکرد دهیارهای استان گیلان، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 2.
رضاییان، علی. (1385). مبانی سازمان مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
ازکیا، محمد. (1384). مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
رضوانی، محمدرضا. (1383). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران. تهران: انتشارات قومس.
سوری، فهیمه. (1390). ارزیابی عملکرد مدیران روستایی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.
مرکز آمار ایران (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اصفهان. تهران: مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران، (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اصفهان. تهران: مرکز آمار ایران.
مهدوی، محمود. و نجفی کانی، علی اکبر. (1384). تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران، نمونه موردی دهیاری‌های استان آذربایجان غربی. فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی. شماره 53.
ناییجی، محمد. (1388). نقش آموزش دهیاریان در توسعه روستایی نمونه موردی دهیاری‌های بخش چمستان شهرستان نور. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
نعمتی، محمد. و بدری سید علی. ( 1386). ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی، مقایسه تطبیقی دهیاری‌های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مورد گلستان، نشریه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 59.
یاسوری، محمد .رمضانژاد، یزدان و شایان، حمید. (1395). سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تأکید بر شوراها (مطالعة موردی: شهرستان تالش) دهستان اسالم). پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 18، شماره 1، صص 89-104.
Berger, GU, (1994) Social structure and rural develoment in the third world, Cambrdge University.
Cleavar Kevin,(1997) Rural development strategies, for poverty reduction and environmental production in sub- sahran Africa,the world Bank Washington DC.
Rashidpour Loghman, Farajallah Hosseini Seyed Jamal and Mirdamadi Seyed Mahdi(2011) , Local Community Based Management as a Good Governance Approach to Rural Poverty Reduction and Sustainable Development in Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, 10 (2) : 174-179.
Tanguay, G. A., Rajaonson, J., Lefebvre, J. F., Lanoie, P., (2010) , Measuring the sustainability of cities: An analysis of the use of local indicators, Journal of Ecological Indicators, Vol. 10, pp 407-418 .