دوره و شماره: دوره 10، شماره 41، اسفند 1399 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

صفحه 1-14

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیا

صفحه 33-44

سید مرتضی موسوی دارانی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی

صفحه 111-139

جواد عسگری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

زمانبندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر جغرافیایی- منطقه ای پایدار احتمالی با استفاده از مدل ریاضی الگوریتم تلفیقی فراابتکاری

صفحه 159-186

بیژن شجاعی برجوئی؛ سید احمد شایان نیا؛ محمدرضا لطفی؛ جواد رضائیان زیدی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تبیین و تحلیل شاخص ها و اصول مادی و معنوی آرمان شهر اسلامی

صفحه 203-218

احمد عرب عامری؛ هاشم امیری؛ مصیب عباسی؛ زهرا سرجوانی شیراز؛ حسین محمدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

هم‌جواری مکانی_جغرافیایی: مزیتی در خدمت تدوین الگوی بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای نوپای نوآور

صفحه 219-232

محمدرضا گیتی نژاد؛ اسماعیل حسن پور


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی وقانون کسینوس در میانه

صفحه 233-245

انوشیروان راوند؛ شهریار خالدی؛ داوود حسن آبادی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان چهارفریضه شهرستان بندرانزلی)

صفحه 275-288

محمدرضا کاظمی؛ رفعت شهماری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


طراحی و تبیین مدل حُکمرانی خوب برای ادارات کل کتابخانه‌های عمومی کشور

صفحه 289-310

محمد سعید باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ تورج مجیبی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی مهدیزاده اشرفی


چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)

صفحه 377-400

عبدالرحیم قادری؛ مجتبی مقصودی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ صادق زیباکلام


تحلیل توسعه‌یافتگی روستاها با استفاده از مدل AHP (مورد مطالعه: دهستان پسیخان بخش مرکزی رشت)

صفحه 401-412

محسن قربانزاد کهنه سری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

صفحه 425-441

فرشته گل زاده؛ زهرا حمیدی؛ محمد حسین فتحی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

صفحه 484-510

اسماعیل مکرمی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن


تبیین و اولویت بندی زیست پذیری مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

صفحه 613-630

یونس شهنوازی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و بین المللی در سواحل دریای عمان و اثر آن بر توسعه ایران

صفحه 631-651

امین سهرابی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ داود حسن آبادی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و شکل گیری چشم انداز فضاهای مسکونی در محدوده محله قصردشت شیراز

صفحه 715-734

حمید رضا زراعت پیشه؛ خسرو موحد؛ وحیده حجتی


مقایسه‌ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب

صفحه 735-752

سید ابوطالب نوری همپا؛ خیراله پروین؛ محمدحسن حبیبی


بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد کیفیت زندگی در منطقه 15 تهران

صفحه 753-774

زهره یوسف زاده؛ علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین‌زاده


نقش توسعه شهری در کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ منطقه۲۲ تهران

صفحه 775-800

مجید کاشانی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر


تبیین راهبردی جایگاه ایران در ساختار ژئوپلیتیکی جدید خاورمیانه از۲۰۱۱تا۲۰۲۰

صفحه 801-825

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تعامل طراحی شهری و تغییر اقلیم مبتنی بر نظریه ها

صفحه 461-472

علیرضا حسنی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

شناسایی ابعاد جغرافیایی الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت در ایران

صفحه 957-967

10.22034/jgeoq.2023.243206.2669

محمود صوفی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی؛ روح الله سمیعی