تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیا

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

امروزه مسائل پناهندگان در جهان بیش از پیش در حال توجه و تأمل است و در میان حمایت از حقوق آن‌ها اهمیت دارد؛ در این بین در کشورهایی که در تقسیم‌بندی سیاسی-جغرافیایی آن‌ها ایالت یا استان از خودمختاری و استقلال نسبی برخوردار است هرکدام از ایالات قوانین و مقررات ویژه‌ای در ارتباط با پناهندگان و پذیرش آن-ها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیای آمریکا انجام شد. مطابق یافته‌های پژوهش حاضر، موضوع پناهندگان به طور رسمی در اسناد بین‌المللی به بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد برمی‌گردد. مطابق این کنوانسیون دولت‌های متعهد حق اخراج، اعاده یا بازگرداندن پناهنده را ندارند و حقوق مروبط به کسب تابعیت و حق آزادی رفت و آمد را برای پناهندگان به رسمیت می‌شناسند. در این کنوانسیون سایر حمایت‌های حقوق در حوزه اشتغال، حق مراجعه به دادگاه، آموزش و تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین ایالات متحده آمریکا نیز مطابق اعلامیه حقوق و وظایف آمریکائی، ایالات‌متحده وظیفه دارد حقوق بشر همه پناهندگان را به طور یکسان اعم از مهاجرین قانونی و غیر قانونی تضمین کند، که شامل حقوق شخصی، آزادی، رفتار انسانی، حداقل تضمین‌های دادرسی مناسب، برابری و عدم تبعیض و حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی می‌باشد. در همین راستا دولت محلی کالیفرنیا انواع حقوق و حمایت‌های قانونی برای پناهندگان و فرزندان آن‌ها را فراهم کرده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه بهداشت و خدمات عمومی، آموزش، و کار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Refugee Rights in the Government of California

نویسندگان [English]

  • seyed morteza mousavi darani 1
  • abumohammad asgarkhani 2
  • Maryam Moradi 2
1 PhD Student in International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Professor of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

Today, the issue of refugees in the world is becoming more and more important, and it is important to protect their rights, including in countries whose political-geographical division is a state or province of relative autonomy and independence. Each state has its own rules and regulations regarding refugees and their admission.The aim of this study was to analyze the protection of refugee rights in the local government of the state of California. According to the present study, the issue of refugees is officially covered in international documents after World War II and the establishment of the United Nations. Under the Convention, States Parties do not have the right to deport, reinstate or reinstate asylum seekers, and to recognize the right to citizenship and the right to freedom of movement for refugees. The Convention recognizes other rights in the field of employment, the right to a trial, education and social security.Under U.S. law, the United States has a duty to ensure that the rights of all refugees, both legal and illegal, are equal, including personal rights, liberty, human rights, and at least adequate legal guarantees. And non-discrimination and protection of private and family life. In this regard, the local government of California has provided a variety of rights and legal protections for refugees and their children, the most important of which are in the areas of public health, education, and employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refugee
  • Refugee Rights
  • Right to Education
  • Right to Work
  • Local Government of California
صفایی، جواد (1374). توسعه و تحول حقوق پناهندگان، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1374، ص 4.
Achiron, Marilyn. (2001) A timeless treaty under attack refugee’s volume 2 nuber123. UNHCR Geneva, 200.P7.
American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948), available at: http://www.IACHR.oas.org/Basicos/English/Basic2.American%20Declaration.htm.
 Barghadouch, Amina. Morten Skovdal, Marie Norredam, (2019). Do health reception policies in the Nordic region recognize the rights of asylum-seeking and resettled refugee children?, Health Policy, Volume 123, Issue 12, 2019, Pages 1173-1184, ISSN 0168-8510, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.09.00
California Immigration Policy center (2015). AB 60 Technical Clean Up (AB 1660), Signed: 2014 Effective: 2015.
California Immigration Policy center (2015). Access to Crime Reports for Victims of Crime (AB 1195), Signed: 2013 Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Access to Education for Survivors of Crime (AB 1899), Signed: 2012 Effective: 2013.
California Immigration Policy center (2015). Admission to Practice Law (AB 1024), Signed: 2013 Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Benefits for Immigrant Survivors of Trafficking (SB 1569), Signed: 2006 Effective: 2007.
California Immigration Policy center (2015). California Dream Act/Scholarship Eligibility, (AB 130), Signed: 2011 Effective: 2012.
California Immigration Policy center (2015). California Food Assistance Program of 1997 (AB 1576), Signed and Effective: 1997.
California Immigration Policy center (2015). Cash Assistance Program for Immigrants (Budget Act Implementation Bill for Social Services of 1998, AB 2779), Signed and Effective: 1998.
California Immigration Policy center (2015). Domestic Workers Bill of Rights (AB 241), Signed: 2013 Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Employment Acceleration Act (SB 1236), Signed: 2011 Effective: 2012.
California Immigration Policy center (2015). Empowering Immigrants to Exercise Rights, Under the Law without Fear of Retaliation (SB 666). Signed: 2013 Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Expanding Access to Professional Licenses (SB 1159), Signed: 2014 Effective no later than: 2016.
California Immigration Policy center (2015). Implementation of Health Care Reform - 2011-2013.
California Immigration Policy center (2015). Implementation of Health Care Reform - 2011-2013.
California Immigration Policy center (2015). Legal Services for Children (Budget Act of 2014, AB 1476), Signed and Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Preventing Extortion Based on Immigration Status (AB 524), Signed: 2013 Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Public Post-Secondary: Exemption for non-resident tuition (AB 540), Signed: 2001 Effective: 2002.
California Immigration Policy center (2015). Registration for Foreign Labor Contracting (SB 477), Signed: 2014 Effective: 2016.
 California Immigration Policy center (2015). Registration for Foreign Labor Contracting (SB 477), Signed: 2014 Effective: 2016.
California Immigration Policy center (2015). Restoring Higher Education Access and Affordability (SB 141), Signed: 2013 Effective: 2014.
California Immigration Policy center (2015). Retaliation against Immigrant Workers (AB 263), Signed: 2013 Effective.
California Immigration Policy center (2015). TRUST Act (AB 4), Signed: 2013 Effective: 2014.
Carsley, Sarah & Russell, S. (2020). Exploring the Enforceability of Refugees' Right to Education: A Comparative Analysis of Human Rights Treaties. Journal on Education in Emergencies. 5. 10. 10.33682/xwx5-eau.
Dreher, Axel & Fuchs, Andreas & Langlotz, Sarah, (2019). "The effects of foreign aid on refugee flows," European Economic Review, Elsevier, vol. 112(C), pages 127-147.
Enclocypedia of Public International Law. (1988). Vol8 north Holand.1988.P452.
Garrett, Elizabeth (2019). California's Hybrid democracy. Working paper, No. 39. Center for the study of law and politics. 1-42.
Human Rights Watch (2016) “‘At Least Let Them Work’: The Denial of Work Authorization and Assistance to Asylum Seekers in the United States,”
Jiho Cha, Pamela J. Surkan, Jaeshin Kim, Isabel A. Yoon, Courtland Robinson, Barbara Lopes Cardozo, Hayoung Lee, (2018). Human Rights as Political Determinants of Health: A Retrospective Study of North Korean Refugees, American Journal of Preventive Medicine, Volume 55, Issue 2, 2018, Pages 271-279.
Lori, Jody R.., Joyceen S. Boyle, (2015). Forced migration: Health and human rights issues among refugee populations, Nursing Outlook, Volume 63, Issue 1, 2015, Pages 68-76.
Milner, D. (2004). ‘Exemption from Cessation of Refugee Status in the Second Sentence of Art. 1C (5)/ (6) of the 1951 Refugee Convention’, International Journal of Refugee Law, vol. 16, no. 1 (2004), pp. 91–107.
Naujoks, Daniel. (2019). Refugee camps and refugee rights: A simulation of the response to large refugee influxes. Journal of Political Science Education. 1-18. 10.1080/15512169.2018.1559066.
Odhiambo-Abuya E. (2007). ‘Reinforcing Refugee Protection in the Wake of the War on Terror’, Boston College International & Comparative Law Review, vol. 30 (2007), pp. 277–329.
Owino, Jonix. Weber Christina D., (2020). Explicating anomie in refugee women’s integration narratives: A qualitative research study, International Journal of Intercultural Relations, Volume 74, 2020, Pages 69-79.
Prakash Sinha. (1971). Asylum and international law. Hague martinis dijhoff.1971.p.124.
Skjerven, S. and Chao, R. (2018), "Refugee Education: International Perspectives from Higher Education and Non-Governmental Organizations (NGOs)", Sengupta, E. and Blessinger, P. (Ed.) Strategies, Policies, and Directions for Refugee Education (Innovations in Higher Education Teaching and Learning, Vol. 13), Emerald Publishing Limited, pp. 85-99.
Smith, Daniel A. & Tolbert, Caroline J (2004). Educated by Initiative: The Effects of Direct Democracy on Citizens and Political Organizations in the American States 39-42.
U.N.G.A res.2312 (XXII).14 December 1969.
U.S. Government Accountability Office, Asylum: Variation Exists in Outcomes of Applications Across Immigration Courts and Judges, GAO-17-72, November 2016, p. 5.
Zetter, Roger. Ruaude, Héloïse (2016). Refugees’ Right to Work and Access to Labor Markets –An Assessment. KNOMAD Working Paper. P. 12.