تبیین تاثیر حکمروایی مطلوب شهری بر توانمندسازی شهروندان: یک الگوی سیاست شهری دارایی مبنا

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان ، زنجان، ایران

2 استاد یار ، دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه زنجان، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

حکمروایی مطلوب شهری لزوما بر کنشگری سیاسی شهروندان مبتنی هست که در واقع منتج از توانمندسازی است. نظام شهروندی در سیستم شهری و سیاسی کشور به دلایل مختلف از جمله تمرکزگرایی فرهنگی – سیاسی و حتی جغرافیایی چندان رشد نکرده است. هم دست یافتن به سطوح مختلف شهروندی مانند آنچه در نظریه شهروندی مارشال آمده است نیازمند کنشگری سیاسی است و هم توانمندسازی. این مقاله به پروبلماتیک سازی این چالش می پردازد. روش تحقیق مقاله تبیینی است و امیدوار است بر غنای ادبیات دانش جغرافیای شهری افزوده باشد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که حکمروایی مطلوب مبتنی بر سیاست شهری دارایی مبنا است که هم حامل توانمند سازی است و هم بر فرایند سازی کنشگری سیاسی شهروندان و جامعه مدنی تاکید می کند. نتایج این مقاله حاکی از آن است که حکمروایی مطلوب مبتنی بر سیاست شهری دارایی مبنا است که هم حامل توانمند سازی است و هم بر فرایند سازی کنشگری سیاسی شهروندان و جامعه مدنی تاکید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Good Urban Governance on Citizen Empowerment: An Asset-Based Urban Policy Model

نویسندگان [English]

  • mohammad ali javid 1
  • isa piri 2
  • Mohsen Kalantari 3
  • Mohammad Taghi Heydari 4
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Humanities, Department of Geography, Department of geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor Zanjan University. Geography and Urban Planning
چکیده [English]

Good Urban Governance Is Necessarily Based on The Political Activism of Citizens, Which in Fact Results in Empowerment. The Citizenship System in The Urban and Political System of The Country Has Not Grown Much for Various Reasons, Including Cultural-Political and Even Geographical Centralism. Achieving Both Levels of Citizenship, As Stated in Marshall Citizenship Theory, Requires Both Political Activism and Empowerment. This Article Addresses This Issue. The Research Method of The Article Is Explanatory and It Is Hoped That It Has Added to The Richness of Urban Geography Knowledge Literature. The Results of This Article Indicate That Good Governance Is Based on Asset-Based Urban Policy, Which Carries Both Empowerment and Emphasizes the Process of Political Activism of Citizens and Civil Society. The Results of This Article Indicate That Good Governance Is Based on Asset-Based Urban Policy, Which Carries Both Empowerment and Emphasizes the Process of Political Activism of Citizens and Civil Society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Basic Assets Policy
  • Empowerment
  • Explanation
اشمیت کارل (1395)، مفهوم امر سیاسی، ترجمه سهیل صفاری، انتشارات نگاه معاصر
پیری عیسی،‌ خاکپور براتعلی(1384)، آسیب شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن(دیدگاهی جغرافیایی)،‌ مجله علوم اجتماعی،‌دوره دوم،‌شماره 2،‌صص: 13- 30
پرندوش، پوریا(1397)، رخداد، سوژه و حقیقت در اندیشه سیاسی آلن بدیو، انتشارات تیسا
پیری عیسی(1390)، تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
سوجا ادوارد(1396)، پساکلان شهر؛ مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق، ترجمه نرگس خالصی مقدم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
کاکرین آلن(1378)، سیاست های شهری، ترجمه عارف اقوامی مقدم، انتشارات آذرخش
کالینیکوس آلکس(1385)، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی،‌ترجمه اکبر معصوم بیگی،‌نشر آگه
کرایب یان(1388)، نظریه اجتماعی کلاسیک؛‌مقدمه ای بر اندیشه مارکس،‌وبر،‌دورکهیم،‌زیمل،‌ ترجمه شهناز مسمی پرست،‌ نشر آگه
- عارفی، مهیار، به سوی رویکرد دارایی مبنا برای توسعه اجتماع محلی؛ نشریه هنرهای زیبا، شماره 10، زمستان 1380
Ahmed I. (1999), Governance and the international development community: making sense of the Bangladesh experience. Contemporary south Asia, Vol.3,No.3,pp: 295-309
Baud I. and Dhanalakshmi R.(2007), Governance in urban environmental management: comparing accountability and performance in multi- stakeholder arrangements in south India cities, Cities,Vol.24,No.2,pp: 133-147
Bhuiyan, S (2011): Transition Towards a Knowledge-Based Society in Post-Communist Kazakhstan: Does Good Governance Matter? Matter? Matter? Journal of Asian and African Studies, Vol. 46, N. 4.
- Bulkery H.(2005), Reconfiguring environmental governance: towards a politics of scales and networks, Political geography,No.24,pp:875- 902
Buizer M. and Herzel A.V.(2010),Combining deliberative governance theory and discource analysis to understand the deliberative incompleteness of centrally formulated plans, Forest policy and economic,No.xxx,pp: 1-9
Chuang Y.C, Chuang K.Y, (2008), Gender differences in relationships between social capital and individual smoking and drinking behavior in Taiwan, Social science and Medicine, No.67,pp: 1321- 1330
Gore T. and Wells P(2009), Governance and evaluation: the case of EU regional policy horizontal priorities, Evaluation and program, No.32,pp:158-167
Hyden G., Court J. and Mease K. (2004), Making sense of governance: empirical evidence from sixteen developing countries, Boulder: Lynne Rienner
Marrising E.V., Bolt G., Kempen R.V. (2006), Urban governance and social cohesion: effects of urban restructuring policies in two Dutch cities, Cities, Vol.23,No.4,pp: 279-290
Maru Y.T., Macalister R.RJ., Smith M., Stafford S.(2007), Modeling community interactions and social capital dynamics: the case of regional and rural communities of Australia, agricultural systems, No. 92,pp: 179-200
Mercer C. (2003), Performing partnership: civil society and the illusions of good governance in Tanzania, Political geography, No.22,pp: 741- 763
Narayan D. (2002), Empowerment and Poverty reduction; a source book, the World Bank press.
Peris J.,Cebillo-Baque M.A.,Calabuig C.(2011), Scrutinizing the link between participatory governance and urban environmental management, the experience in Arequipa during 2003-2006, Habitat international,No.35,pp: 84-92
Roberts S.M., Wright S. and O’Neil PH. (2007), Good governance in the Pacific? Ambivalence and possibility, Geoforum,No.38,pp: 967- 984
Rakodi P.(2003), Politics and performance: the implications of emerging governance arrangements for urban management approaches and information systems, Habitat international, No.27,pp:523-547
Sadashiva m. (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore,India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund
Sheng, Y (2010): Good uban governance in southeast asia, Enviorment and Urbanization Asia, 1(2).
- Stoker G. (1998), Public – Private partnerships and urban governance. Partnerships in Urban Governance, European and American experiences, Palgrave Macmillan, London
- Sadashiva m. (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore,India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund
- Stewart K. (2006), Designing good urban governance indicators: the importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver, Cities,Vol.23,No.3,pp:196-204
- Suzuki E., Takao S. Subramanian SV., Kumatsu H., Doi H., Kawachi I. (2010), Does low work place social capital have detrimental effect on worker’s health? Social science and Medicine, No.70, pp: 1367- 1372
- UN Habitat (2002), The global campaign on urban governance, concept paper, Nairobi: Un- Habitat
- UNDP(1997), Governance for sustainable human development,NewYork
- Williams D., Young T.(1994), Governance, the world bank and liberal theory, Political studies, Vol.42,No.1,pp: 84-100
- Sen A. (1999), Development as freedom, Oxford university press