بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و شکل گیری چشم انداز فضاهای مسکونی در محدوده محله قصردشت شیراز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه معماری ،دانشکده هنر ومعماری، واحدشیراز،دانشگاه آزاداسلامی، شیراز،ایران

3 ستادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

رشد جمعیتی شهر شیراز در محدوده محله قصردشت در دوره معاصر، منجر به ساخت فضاهای مسکونی گسترده و تخریب چشم انداز محله شده است. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و شکل گیری چشم انداز فضاهای مسکونی می باشد. جامعه آماری این پژوهش محله قصردشت شیراز می باشد. روش نمونه گیری به صورت ساده تصادفی است. نوع تحقیق در پژوهش پیمایشی (زمینه یابی) می باشد و روش تحقیق همبستگی به رابطه میان متغیرها پرداخته است. مدل تحلیل عاملی مسیر در نرم افزار لیزرل جهت پیش بینی ارتباط متغیرها مستقل، وابسته و میانجی شامل؛ ارزشهای فرهنگی، چشم انداز و ادراک را مورد کنکاش قرار داده است. پرسشنامه محقق ساخته است. و روایی و پایایی پرسشنامه بوسیله نظر اساتید و الفا کرونباخ در نرم افزار اس پی اس بررسی می شود. و به صورت خود پرسشگر به صورت نمونه گیری غیر احتمالی پر می شود. نتایج در دو سطح آمار توصیفی (مدت سکونت) و استنباطی (همبستگی و سطح معنی داری رابطه) مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل تحلیل عاملی مسیر رابطه میان متغیرهای؛ مستقل (ارزشهای فرهنگی)، وابسته (چشم انداز) و میانجی (ادراک) تایید شده است. متغیر وابسته عناصر طبیعی ارتباط بیشتری با ارزشهای فرهنگی دارد و این موضوع بیانگر این است که عناصر طبیعی نقش مهم تری بر کیفیت چشم انداز دارد. و در سطح معنی داری رابطه بین مولفه های ارزشهای فرهنگی رابطه مستقیم و معنی دار می باشد، اما مولفه های، آداب و رسوم و مسولیت پذیری دارای رابطه مستقیم و معنی دار نمی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Cultural values and the formation of the View of Residential spaces in Qasrodasht neighborhood of Shiraz

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Zeraatpisheh 1
 • Khosro Movahed 2
 • vahide hojati 3
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The population growth of city of Shiraz in the area of Qasrodasht neighborhood in the contemporary period has led to the construction of extensive residential spaces and the destruction of the neighborhood view. The purpose of this study is to investigate the relationship between cultural values and the formation of the view of residential spaces in the Qasrodasht neighborhood of Shiraz. The statistical population of this study is Qasrodasht neighborhood of Shiraz. The sampling method is simply random. The type of research in the research is survey (field research) and the research method is the correlation between the variables. Path factor analysis model in LISREL software is to predict the relationship between independent, dependent and mediated variables including the cultural values, the view (man-made and natural elements) and perception. A questionnaire is researcher-made. And the validity and reliability of the questionnaire have been checked by the opinion of professors and Alpha Cronbach in SPSS software. And the questionnaire itself is filled with non-probabilistic sampling.The results are examined at two levels of descriptive statistics (duration of residence) and inferential statistics (correlation and significance level of the relationship). In the path analysis model, the relationship between independent variable (cultural values), dependent variable (View including man-made and natural view) and mediator (perception) have been approved. The dependent variable, natural elements, is more related to the cultural values and this indicates that natural elements have played a more important role in the quality of view

کلیدواژه‌ها [English]

 • cultural values
 • view
 • perception
 • Qasrodasht neighborhood
 • اسکندرپور، بهروز (1396)، طراحی مدل ارزشهای فرهنگی اسلامی در دانشگاه پیام نور، فرهنگ در دانشگاه اسلامی ، دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 371-396.
 • بهزاد فر، محمد؛ الهام عطایی؛ فریده حسن پور (۱۳۹۸)، روانشناسی انسان و محیط. انتشارات طحان، تهران.
 • پل ویک، وان (1390)، رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهر، (ترجمه؛ آرزو رفیعیان؛ مولودی)، انتشارات آذرخش، تهران.
 • پوردیهیمی، شهرام (1391)، شهر مسکن و مجموعه ها، انتشارات آرمان شهر، تهران.
 • پوردیهیمی، شهرام (1394)، منظر انسانی در محیط مسکونی، انتشارات آرمان شهر، تهران.
 • حبیبی، آرش (1395) آموزش کاربردی نرم‌افزار SPSS. ویرایش چهارم: پائیز 1395، نشر الکترونیک، ناشر: پایگاه اینترنتی پارس‌مدیر.
 • خدائی، جواد؛ مریم خزاعی (1395) ارزیابی مکانگزینی مسجد محلهای در راستای تقویت ساختار هویتی محالت به عنوان مکانی برای سکونت. مطالعات شهری، ص 5- 20.
 • دورک، دانــا پی (1389)، برنامه دهــی معماری: مدیریت اطالعات، (ترجمه؛ امیرســعید محمودی)، انتشارات دانشگاه تهران.
 • دورکیم، ژان (1399)، فلسفه اجتماعی تا سوسیولوژیسم معنوی. ترجمه: مهدی اصلان زاده. انتشارات: گام نو، تهران.
 • راپاپورت، آموس(2005)، فرهنگ، معماری و طراحی، (ترجمه: برزگر، یوسف نیا) . انتشارات شلفین، چاپ؛1390، ساری.
 • راجر، ایوانز و همکاران (۱۳۹۶)، اراعه مکان های با کیفیت طراحی شهری، (ترجمه؛ ارزو مومنیان، همکاران)، انتشارات طحان، تهران.
 • سیف الدینی، فرانک (1391)، منظر شهری ، انتشارات آییژ، تهران.
 • شایانمهر، علیرضا (1379)، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی،  جلد دوم ، انتشارات: کیهان، تهران.
 • طالبان، محمد رضا؛ محمد بشیری و مصطفی مهر آیین (1389)، بررسی روند دگرگونی ارزشی در ایران. دانشــنامــة علــوم اجتمــاعی، دورة 1 ،شمـارة 3 ،بهار 1389. 23- 63.
 • عبدالملکی، جمال؛ مرتضی امانی (1395)، تکنیک های کاربردی تحلیل مسیر در مطالعات پژوهشی. انتشارات: ناظر، تهران.
 • علامه دهخدا (1377)، لغت‌نامه دهخدا دوره کامل، انتشارات دانشگاه تهران.
 • عیوضی، محمد رحیم؛  محمدجواد هراتی (1389)، توسعه و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران،  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم تابستان 1389 شماره 21، صفحات  11-28.
 • فریدمن، آوی (1396)، مفاهیم پایه در محلات پایدار، (ترجمه؛ حامد مضطرزاده و وحیده حجتی)،  انتشارات طحان، تهران.
 • کالن، گوردن (۱۳۹۴)، گزیده منظر شهری، (ترجمه؛ منوچهر طبیبیان)،  انتشارات دانشگاه تهران. تهران‎.
 • گروت، لیندا و وانگ، دیوید (1396)، روشهای تحقیق در معماری، (ترجمه: علیرضا عینی فر)، مؤسسه انتشارات: دانشگاه تهران، چاپ نهم.
 • ماهان، امین؛ سیدامیر منصوری (1396)، مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحب نظران رشته های مختلف، سال چهاردهم/ دوره 14، شماره 47 /اردیبهشت 1396، صفحات 17-28.
 • محسنی، منوچهر (1398)، جامعه شناسی عمومی. انتشارات: طهوری، تهران.
 • ملاصدرا، محمد بن ابراهیم صدر شیرازی (1395)، اسفار عقلی اربعه، (ترجمه: محمدخواجوی)، جلد 6،انتشارات مولی،  قم.

Antrop, M) 2005), Why landscapes of the past are important for the future, Landscape Urban Plann. 70 (1-2), 21–34.

Avrami, E; Mason, R; de la Torre, M (2000), Values and Heritage Conservation—Research Report, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.

Bailey, M., & McLaren, S (2005), Physical Activity Alone and with others as Predictors of Sense of Belonging and Mental Health in Retirees. Aging and Mental Health, 9(1), 82-90.

Brown, G., Reed, P., Harris, C (2002), Testing a place-based theory for environmental evaluation: an Alaska case study, Appl. Geogr. 22, 49–76.

Hornby, A S (2007), Oxford Aavanced Learners Dictionary of Current English. OXFORD, university press. London.

LAWSHE, C. H (1975), A Quantitative Approach to Content Validity.Personnel Psychology, December 1975, 28(4), 563 – 575.

Mannarini. Terri; Fedi. Angela; Trippetti. Stefania (2009). Public Involvement: How to Encourage Citizen Participation. Journal of Community & Applied Social Psychology, Published online 8 December 2009 in Wiley InterScience, 20, 262–274.

Peart, R (2004), A Place to Stand: The Protection of New Zealand’s Natural and Cultural Landscapes, Environ. Defence Soc., Auckland, NZ.

Stephenson, Janet (2008), The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes, Landscape and Urban Planning, 84, 127–139.

Turner, T (1996), City as landscape: A post-postmodern view of design and planning, London: Taylor and Francis.

White, L, A (1959), The Evolution of Culture The Development of civilization to the fall of Rome, McGraw-Hill, New York.