واکاوی نقش شهروندان در تحقق برند شهری از منظر مداخلات طرح های توسعه شهری با روش پژوهش ترکیبی (نمونه موردی: شهر بیرجند)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

این پژوهش با روش پژوهش ترکیبی، قصد دارد بر اساس ادراکات و ترجیحات ذهنی ساکنان شهر، اثر طرح های توسعه شهری به عنوان بنیاد ترین ابزار شکل دهی شهرها در تحقق برند شهری را تبیین و پس از شناخت مولفه های تاثیرگذار با طرح پژوهش اکتشافی، مدل معادلات ساختاری را ایجاد نماید. بدین منظور5 معیار، 8 زیرمعیار و 14 شاخص مورد بررسی و جمع آوری اطلاعات قرار گرفتند. قلمرو مطالعاتی، شهر بیرجند و جامعه آماری پژوهش در بخش راهبرد کیفی با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب و شامل 19 نفر از خبرگان و مدیران شهری و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 383 شهروند مورد پرسش قرار گرفته اند. مدل پژوهش نشان داد از دید شهروندان، طرح های توسعه شهری بر مولفه های سرزندگی و مهاجرت بیشترین اثر مثبت را در راستای تحقق برنامه های برندسازی شهری دارند. همبستگی بین مولفه ها نشان داد بیشترین ارتباط بین مولفه های مهاجرت و سرزندگی به میزان 0.87 و بازاریابی و سرزندگی به میزان 0.849 و کمترین تاثیر نیز مربوط به تاثیر متقابل کیفیت محیطی و بازاریابی به میزان 0.633 می باشد. تحلیل یافته های مصاحبه ها نیز مشخص کرد تلاش در جهت بهبود تصویر رسانه ای نامناسب، پراکنده و در برخی مواقع نامنطبق بر واقعیات شهر، جلب مشارکت های ذهنی و اجرایی ساکنان بافت های قدیمی، توانمندسازی ساکنان و مدیریت حضور مهاجران افغان و در عین حال بهره گیری از چند فرهنگی بودن شهر با حضور آنان می تواند به تحقق برند شهری کمک نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a Mixed-Method Approach to Analyze the Role of Citizens in the Realization of a City Brand from the Perspective of City Development Plans Interventions (Case Study: Birjand City)

نویسندگان [English]

  • Hamid Fakhimzadeh 1
  • hadi sarvari 2
  • mohamad hadi mahdinia 2
  • mahdi mahmoodzade vashan 3
1 PhD student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Business Management, Department of Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Using a mixed-method approach, this study aimed to illuminate the effect of city-development plans, as the most fundamental city-shaping instrument, on the realization of a city brand based on the citizens’ perceptions and mental preferences. Then, it develops a structural equation model after recognizing the effective components through employing an exploratory research design. For this reason, 5 criteria, 8 sub-criteria, and 14 indices were investigated, and their relevant data were collected. Birjand was chosen as the research field and a statistical sample was chosen at descriptive statistics using purposive and snowball sampling methods. Accordingly, 19 subjects were selected from urban experts, and 383 citizens were chosen at the quantitative step using simple random sampling. The research model indicated that urban development plans had the highest positive effects on the vitality and migration regarding urban branding plans. According to the correlation between components, the highest relationship was between migration and vitality (0.87), marketing, and vitality (0.849), and the lowest relationship was associated with the mutual effect between marketing and environmental equity (0.633). Moreover, the findings of the interviews revealed that the efforts towards improving the improper, dispersed, and, sometimes, city-reality incongruent media images, attracting the mental and executive participation of the residents of old textures, empowering the residents, managing the presence of Afghan immigrants, and, at the same time, exploiting city multiculturalism evolved due to their attendance could help with the realization of a city brand

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Development Plans
  • City Branding
  • Citizens
  • Mixed Research Methodology
  • Birjand City
رضایی، جمال (1381). بیرجند نامه، چاپ اول، انتشارات هیرمند، تهران.
وفایی فرد، مهدی(1384)، در جستجوی هویت شهری بیرجند، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
Ashworth, G. J., Kavaratzis, M., & Warnaby, G. (2015). The need to rethink place branding. In Rethinking place branding (pp. 1-11). Springer, Cham.‏ Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI city brands index: How the world sees the world's cities. Place branding, 2(1), 18-31.‏
Beckmann, S. C., & Zenker, S. (2012, May). Place branding: A multiple stakeholder perspective. In 41st European Marketing Academy Conference, Lisbon, Portugal (pp. 22-25).‏
Creswell, J. W., & Tashakkori, A. (2007). Differing perspectives on mixed methods research.‏
Che-Ha, N., Nguyen, B., Yahya, W. K., Melewar, T. C., & Chen, Y. P. (2016). Country branding emerging from citizens’ emotions and the perceptions of competitive advantage: The case of Malaysia. Journal of Vacation Marketing, 22(1), 13-28.‏
Eshuis, J., & Klijn, E. H. (2012). Branding in governance and public management. Routledge.
Eshuis, J., Klijn, E. H., & Braun, E. (2014). Place marketing and citizen participation: branding as strategy to address the emotional dimension of policy making?. International review of administrative sciences80(1), 151-171.‏
Feinberg, F. M., Kinnear, T. C., & Taylor, J. R. (2013). Modern marketing research. Concepts, methods and cases.‏
Foner, N., Rath, J., Duyvendak, J. W., & van Reekum, R. (Eds.). (2014). New York and Amsterdam: immigration and the new urban landscape. NYU Press.‏
Freire, J. R. (2009). ‘Local People’a critical dimension for place brands. Journal of brand management16(7), 420-438.‏
Hanna, S. A., & Rowley, J. (2015). Rethinking strategic place branding in the digital age. In Rethinking Place Branding (pp. 85-100). Springer, Cham.‏ Hassen, I., & Giovanardi, M. (2018). The difference of ‘being diverse’: City branding and multiculturalism in the ‘Leicester Model’. Cities80, 45-52.
Insch, A. (2011). Branding the city as an attractive place to live. In City Branding (pp. 8-14). Palgrave Macmillan, London.‏
Kalandides, A., Braun, E., Kavaratzis, M., & Zenker, S. (2013). My city–my brand: the different roles of residents in place branding. Journal of Place Management and Development.‏
Kalandides, A., & Hernandez‐Garcia, J. (2013). Slum tourism, city branding and social urbanism: The case of Medellin, Colombia. Journal of Place Management and Development.
Kavaratzis, M. (2008). From city marketing to city branding: an interdisciplinary analysis with reference to Amsterdam. Budapest and Athens.‏
Kavaratzis, M., & Kalandides, A. (2015). Rethinking the place brand: the interactive formation of place brands and the role of participatory place branding. Environment and Planning A47(6), 1368-1382.‏
Kemp, E., Williams, K. H., & Bordelon, B. M. (2012). The impact of marketing on internal stakeholders in destination branding: The case of a musical city. Journal of Vacation Marketing18(2), 121-133.‏
Kornberger, M. (2010). Brand society: How brands transform management and lifestyle. Cambridge University Press.‏ ‏
Merrilees, B., Miller, D., & Herington, C. (2009). Antecedents of residents' city brand attitudes. Journal of Business Research62(3), 362-367.‏ Munda, G. (2009). A conflict analysis approach for illuminating distributional issues in sustainability policy. European Journal of Operational Research, 194(1), 307-322.
Oguztimur, S., & Akturan, U. (2016). Synthesis of city branding literature (1988–2014) as a research domain. International Journal of Tourism Research18(4), 357-372.‏
Oliveira, E., & Ashworth, G. J. (2017). A strategic spatial planning approach to regional branding: Challenges and opportunities. In Handbook on place branding and marketing. Edward Elgar Publishing.‏
Pompe, A., & Salaj, A. T. (2014). Qualitative criteria of urbanism and brands: A comparative analysis. Urbani izziv, 25(1), 74-92.‏
Savitch, H. V. (2010). What makes a great city great? An American perspective. Cities, 27(1), 42-49.‏
Sevin, H. E. (2014). Understanding cities through city brands: City branding as a social and semantic network. Cities, 38, 47-56.‏
Tobias, S., & Wahl, P. M. (2013). Can place branding support landscape conservation in city-regions? A case study from Switzerland. Land Use Policy, 30(1), 266-275.‏
Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2003). Major issues and controversies in the use of mixed methods in the social and behavioral sciences. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 1, 13-50.‏
Van Assche, K., Beunen, R., & Oliveira, E. (2020). Spatial planning and place branding: Rethinking relations and synergies. European Planning Studies28(7), 1274-1290.‏
Zhang, L., & Zhao, S. X. (2009). City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Cities26(5), 245-254.‏
Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2013). The Citizen Satisfaction Index (CSI): Evidence for a four basic factor model in a German sample. Cities, 31, 156-164‏