تبیین و تحلیل شاخص ها و اصول مادی و معنوی آرمان شهر اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار، سمنان، ایران

2 دانش آموخته جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه حقوق و الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

4 دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه آزاد(علوم و تحقیقات) و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

5 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

بی تردید آنچه در قرآن کریم آمده، کلام حق تعالی جل شأنه است که توسط جبریل امین بر خاتم انبیا(ص) نازل شده تا راهنمای ابدی بشر باشد، پس باید این کتاب آسمانی در همة زمینه های زندگی بشر از جمله ابعاد سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و نحوه چگونه حکومت کردن و کشور داری و امثال آن رهنمودهای کلی را داده یاشد. از آنجایی که قرآن کریم برای اجتماع بشری و محیطی که ابناء بشر در آن رشد و نمو و پرستش خداوند را میکنند اهمیت زیادی داده است، در این تحقیق برآن شدیم تا از دیدگاه شارع مقدس اسلام عناصر ممیزه آرمان شهر اسلامی را مورد واکاوی قرار دهیم. در این تحقیق ویژه گی های ماهوی آرمان شهر اسلامی از جمله، داشتن امنیت پایدار، وجود آرامش و اطمینان، فراوانی رزق و روزی، و... وشاخصه های مادی مانند راه ها و معابر، عدالت محیطی، مکانیابی و ... را به شیوه ی کتابخانه ای مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتیجه خواهیم گرفت که شریعت مقدس اسلام برای مدیرت شهری همچون سایر نیازهای اجتماعی جوامع انسانی دستورات و قوانینی فرو فرستاده است و اگر این آموزه ها مورد عنایت قرار بگیرند، سعادت دنیوی نوع بشر تضمین خواهد شد، مهمترین تاکید شریعت مقدس اسلام در این زمینه عبارتند از: امنیت شهروندان ، اطمیان خاطر و روزی فراوان، در متن تحقیق علاوه بر این موارد، احکام و آموزه های مرتبط نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and analysis Indices and material and spiritual principles of the Islamic utopia

نویسندگان [English]

  • ahmad arabameri 1
  • Amiri, Hashem 2
  • Mosayeb Abbasi 3
  • Zahra SARJOVANSHIRAZI 4
  • hosaein mohamadi 5
1 Faculty member of Payame Noor University, Garmsar Center, Semnan, Iran
2 Graduated in Political Geography, Science and Research Branch, Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Theology and Islamic Studies, Golestan University, Golestan, Iran
4 PhD student in Islamic Theology, Azad University (Science and Research) and faculty member of Farhangian University
5 Master student of political geography, Garmsar branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Certainly what the Quran says, God's Word by Amin Jibril on the Seal of the Prophets (PBUH) to human eternal guide, then have the book in all areas of human life, including aspects political, social, moral and how wisdom and statecraft, etc. general guidelines given situations. since the Quran for human society and the environment that Muslims worship the Lord their growth and development and is of great importance, in this study, we decided to urban management analyzed from the perspective of Islam's founder in this study the characteristics of the ideal city, a sustainable security, peace and confidence, a lot of sustenance, and ... And material characteristics such as roads and passages, environmental justice, location, etc. will be examined and we will conclude that he Holy Law of Islam for city administration as well as other social needs, human societies have sent orders and rules if these teachings are taken into account, the earthly saint of the human species will be guaranteed, the most important emphasis of the sacred Islamic law in this field are: security of citizens assuredly abundant voodoo in the context of the research, in addition to these, related verdicts and doctrines have also been evaluated. In this study, in addition to field research, the library method is used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management"
  • "Sustainable security"
  • "Justice
- آکوچکیان، احمد، (1387) از آرمان شهر فلسفی تا آرمان شهر توسعهای، اصفهان: مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی، دانشگاه اصفهان
 -اخوت، هانیه و الماسی فر، نینا و بمانیان، محمدرضا؛ (1389) معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسالمی، نشر هله، چاپ اول.
- تمیمی المغربی، نعمان بن محمد، (1385) دعائم االسالم، مصر: دارالمعارف، چاپ دوم.
- حرانی، حسن بن علی ابن شعبه، (1363) تحف العقول عن آل الرسول(ص)، تصحیح: علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: موسسه انتشارت اسلامی.
-خطیبــی کوشــک، محمــد (1385) فرهنگ شــیعه، پژوهشــکده تحقیقات اسلامى، زمزم هدایت، قم.
--سیوطی، عبدالرحمن ابی بکر (1981/1401،) الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت: دارالفکر، چاپ یکم.
-عاملی، جعفر علی، (1389) شهر اسلامی: نشانه ها و شناسه ها، قم: موسسه بوستان کتاب.
-فیض کاشانی، محمد بن مرتضی الوافی، (1365) اصفهان: مکتبه امیرالمومنین.
 -کلینی، محمد بن یعقوب، (1365) کافی، تهران: دارالکتب االسلامیه، چاپ چهارم.
-نقی زاده، محمد، (1382) صفات شهر اسلامی از نگاه قرآن کریم، صحیفه مبین، دوره 2، شماره 9.
-مطهری، مرتضی (1357) عدل الهی، انتشارات صدرا، قم.
-Abbott, C. and Marsden, S. (2008), Tigersand Dragons: Sustainable Securityin Asiaand Australia, London ـ Singapore:Oxford Research Groupand the Singapore Institute of International Affairs.
-Quran Karim, (2007)Al-Hadi Institute, Holy Quran Publishing Center - April 10.
-Plato, Republic (Fourth Book)(1974), translated by Mohammad Hossein Lotfi, first edition, Fereshteh Printing House, (in persian)
-Bozan, Bari(2016), People, Governments and Fear, Tehran, Institute for Strategic Studies. Fifth edition, (in persian)
-Papas, Nicholas(2010), Guide to Plato's Republic, translated by Behzad Sabzi, Hekmat Publications, (in persian)
-Reading: Jamaluddin Mohammad-(1994) Explanation of Gharr al-Hakam and Dar al-Kalam, Volume 4 - University of Tehran Press - Fifth Edition - (in persian)
-Har Ameli: Muhammad bin Al-Hussein(1991)- Wasa'il al-Shi'ah-Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi-Beirut-1412 AH-1991 AD(in persian)
- Foster, Michael B. (1982), The Gods of Political Thought, translated by Mohammad Javad Shaykh al-Islami, (Amirkabir Publications, Ch. 2. (in persian)
- Makin Lai, Robert (2001)- Global Security: Approaches and Theories - Translated by Asghar Eftekhari - Tehran - Research Institute for Strategic Studies, (in persian)
- Mousavi Al-Khomeini, Ruhollah - Tahrir al-Waseela (1983)- Publications of the School of Trust - Tehran - 1403 AH - AD(in persian)
- Will Durant (William James Durant) – (2013)History of Civilization - Volume 1 - Translated by Amir Hossein Arianpour, A. Pashaei and Ahmad Aram - Scientific and Cultural Publications - Tehran (in persian)
-Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein-Tafsir Al-Mizan-Translated by Seyyed Mohammad Baqer Mousavi Hamedani-Islamic Publishing Office-Qom, Iran(in persian)