نقش توسعه شهری در کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ منطقه۲۲ تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بهبود ساختار اقتصادی و سنجش میزان کیفیت زندگی روستایی و شناسایی عوامل بهبوددهندة آن، به سیاستگذاران , و برنامه ریزان برای افزایش سطح کیفیت زندگی کمک می کند ،بسیاری از روستاها یی که در حوزه نفوذ کلانشهر ها و شهرهای بزرگ قرار دارند با بی توجهی به ساختار اقتصادی ،که منجر به تغییر در ساختار کیفیت زندگی روستائیان شده است .بنا براین هدف این پژوهش نقش توسعه شهری در کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ منطقه۲۲ تهران می باشد ،داده های تحقیق از طریق تنظیم پرسشنامه های مختلف، مطالعات میدانی و اسنادی برای8 روستای حوزه نفوذ منطقه ۲۲ تهران جمع آوری شده است و با استفاده از روش شناسی توصیفی تحلیلی، پیمایش به صورت میدانی و با نظر خواهی از مردم بوسیله آزمون کروسکال والیس موردبررسی قرار گرفته است که بر اساس فرمول کوکران 352 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است و 4مولفه و 19 گویه در ابعاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص های مذکور،بیانگر این مطلب است که که روستا های حوزه نفوذ منطقه22 تهران به لحاظ دار بودن مشکلاتی همچون اقتصاد غیررسمی و پایین بودن سطح درآمد رضایتمندی از کیفیت زندگی در مولفه های اقتصادی در بین این روستاها تفاوتهای زیادی وجود داردودر مجموع کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه در ابعاد اقتصادی در سطح متوسط قرار دارد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of urban development in the quality of life in the economic dimensions of the villages of the 22nd district of Tehran

نویسندگان [English]

 • Majid Kashani 1
 • Alireza Estelaji 2
 • majid valishariatpanahi 3
 • mohsen Ranjbar 4
1 PhD Student in Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geography, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geography, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic factors are among the factors that play an effective role in improving the quality of life and human health. Paying attention to these factors can be effective in reducing socio-economic injustices related to health as well as improving the dimensions of quality of life, improving economic structure and measuring The quality of rural life and the identification of its improving factors help policymakers and planners to increase the quality of life, many villages within the sphere of influence of metropolises and large cities regardless of the economic structure, which leads to Therefore, the purpose of this study is the role of urban development in the quality of life in the economic dimensions of the villages of the 22nd district of Tehran. 22 Tehran has been collected and using descriptive-analytical methodology, the survey has been studied in the field and with the opinion of the people by Kruskal-Wallis test, which according to Cochran's formula 352 households have been selected as the sample size 4 components and 19 items were examined in economic dimensions. The results obtained from field research and evaluation of the mentioned indicators, indicate that the villages of the 22nd district of Tehran in terms of problems such as informal economy and low income level. Satisfaction with quality of life in economic components There are many differences between these villages and the total quality of life in the study area is at an average level in economic dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Development
 • Quality of Life
 • Villages of Influence
 • District 22 of Tehran

 

 1. ابراهیم زاده، حبیب زاده لمسو، عیسی، کاظم، 1388، نحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا، شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 71.
 2. انصاری، مهدی نسب، عموزاده ، میترا، مهدی، معصومه، 1392، تحلیلی بر توزیع مکان‌گزینی پارک‌های شهر پلدختر.
 3. زیاری، کرامت الله، 1388، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری.
 4. بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی، خالصی، محمدمهدی، بمانیان،‌ رضا.1392. کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی(زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین، مطالعه موردی: ناحیه 5 منطقه 3 تهران، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره 2، 5- 15.
 5. بمانیان، محمودی نژاد، محمد رضا، هادی،1387، نظریه­های توسعه کالبدی شهر، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری­های کشور، هران.
 6. بدری، سیدعلی،‌ رمضان زاده لسبوئی،‌ مهدی،‌ عسگری، علی، قدیری معصوم،‌ مجتبی، سلمانی، محمد. 1393. نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید برسیلاب،‌ مطالعه‌ی موردی: دو حوضه چشمه کیله  شهرستان تنکابن و سردآبرود کلاردشت، دو فصلنامه مدیریت بحران، شماره 3،‌ 39-50.
 7. پورسر اسکانرود، محمد اکبر. نوروزی، محبوبه. (1388). ارزیابی و مکان یابی کاربری فضای سبز منطقه 9 شهر تهران . نشریه تحقیقاتی علوم جغرافیایی . شماره 14.
 8. پور احمد، سیف­الدینی، پرنون احمد، فرانک، زیبا، 1390، مهاجرت و تغییر کاربری اراضی در شهر اسلامشهر، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره 5.
 9. پورمحمدی، محمد رضا، 1386، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران. 21- طیبی، امین، 1388، پیش­بینی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری.
 10. حبیبی، نظری عدلی، کیومرث، سعید، 1385، پیاده­سازی ماتریس­های هم­جواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین و یا تغییر کاربری­های شهری.
 11. حسینعلی، آل شیخ فرهاد، نوریان ، علی اصغر، فرشاد، 1392، شناسایی گزینه­های مناسب توسعه آتی کاربری اراضی شهری در قزوین به روش مدل­سازی ایجاد گزینه­ها، نشریه علمی و پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره سوم، شماره2.
 12. حرجانی، محمد حسن، 1386، توسعه فیزیکی شهر و تاثیر آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گنبد کاووس، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 13. خاکپور، برات علی و دیگران، 1386، الگوی تغییرات کاربری اراضی شهر بابل طی سال های 1378-1362، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره 9.
 14. جلالیان، اسحاق، 1397، ارزیابی تابآوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه 4 کلانشهر تهران، فصلنامه شهر پایدار، دورۀ 1، شمارۀ 4، زمستان 1397ص123.
 15. رضویان، محمد تقی 1381، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران.
 16. شالین، کلود ،1372، دینامیک شهری یا پویایی شهرها، مترجم: اصغر نظریان، مشهد، انتشارات آستان قدس.
 17. سیف الدینی، فرانک، 1381، فرهنگ واژگان برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، انتشارات دانشگاه ، شیراز.
 18. حسینی، مریم،1390، طراحی و پیاده­سازی یک سیستم برای مدل­سازی تغییر کاربری اراضی شهری ، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، نقشه­برداری، دانشکده مهندسی نقشه­برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 19. رحمان پو، علی اکبر، 1389، معیار­های مکان­یابی مدارس و ارزیابی آنها، آموزش جغرافیا، دوره 24، شماره 3.
 20. ضرابی، غلامی بیمرغ، موسوی، اصغر، یونس، سید علی، 1388، بررسی کاربری اراضی شهر نور آباد ممسنی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال اول، شماره 1.
 21. رضایی، رحیمی، محمدرضا، اسمعیل، 1392، بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح­های تفضیلی شهری و تاثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرو دشت، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال چهارم، شماره 13.
 22. زیاری، بشارتی فر، رشیدی فرد، کرامت الله، صادق، سید نعمت الله، 1389، ارزیابی کاربری اراضی شهر دهشت.
 23. واحدیان بیکی، پوراحمد سیف­الدینی، لیلا، احمد، فرانک،1390، اثر توسعه فزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه 5 ، فصل­نامه علمی و پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره اول.
 24. صالحی، اسماعیل، آقابابایی، محمد تقی، سرمدی، هاجر، فرزاد بهتاش، محمد رضا .1390. بررسی میزان تاب­آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه علیت، مجله محیط شناسی،‌سال سی و هشتم، شماره 59، ص 112-99.
 25. عظیمی، پویان، نور الدین، صالح، 1391، بررسی تغییرات کاربری زمین شهری از طریق مصوبات کمسیون ماده پنج(مطالعه موردی شهر رشت)، نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 18، شماره 47.
 26. کلانتری، خ، 1390، برنامه­ریزی و توسعه منطقه­ای(تئوری و تکنیک ها)، انتشارات خوشبین ، تهران.
 27. سعیدی، نوید و مشرف دهکردی، حسین (1392) کاربرد مدل  What if?در برنامه ریزی کاربری زمین شهری و منطقه ای، تهران: نشر آیندگان.
 28. فردوسی، سجاد، شکری فییروزجاه، پری. 1393. ‌بررسی میزان تاب­آوری شبکه معابر شهری(مطالعه موردی: شهر دامغان)، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیر عامل، سال پنجم، شماره 3، ص 51- 62.
 29. سلمانی مقدم، محمد، امیراحمدی، ابوالقاسم،‌کاویان، فرزانه. 1393.کاربرد برنامه­ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب­آوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS(مطالعه موردی:‌ شهرسبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال پنچم، شماره هفدهم، ص 17- 34.
 30. شکوئی، حسین(1373) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
 31. ضرابی، اصغر؛ دیوسالار، اسدالله؛ کنعانی، محمدرضا(1391)، تحلیل فضایی سکونتگاه های شهری بر اساس توان های محیطی، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 16 ، شماره 2، ص. 10
 32. زیاری، کرامت الله، 1378، اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.
 33. مشکینی، ابوالفضل،  1385، جزوه درسی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری ، دانشگاه زنجان.
 34. معرب، یاسر و امیری، محمدجواد(1397)، بررسی و ارزیابی و تدوین تاب آوری کاربری اراضی شهری بر پایه رویکرد توسعه پایدار، محیط شناسی، دوره44 شماره1 صص. 169.
 35. معرب، یاسر(1395)، ارزیابی تاب آوری کاربری اراضی شهری بر پایه رویکرد توسعه پایدار(نمونه موردی: شهرداری منطقه یک شهرداری تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمای اسماعیل صالحی و جواد امیری، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
 36. معرب، یاسر، 1398، ساخت مدل مفهومی تابآوری کاربری اراضی شهری در برابر بلایا با رویکرد توسعه پایدار، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و یک، شماره سه، خرداد ماه.
 37. یوسف زاده، الهام؛ ستوده، احد؛ پریور، پرستو؛ رضایی، محمدرضا؛ سودائی زاده، حمید(136)، ارزیابی تاب آوری خدمات اکوسیستمی محی زیست شهری، پژوهشهای محی زیست، دوره 8 شماره 16 ص. 28
 38. Chapin, F. Stuart and Kaiser, Edward. (1978). Land use planning Illinois. University press. Illinois.
 39. Seif al, Dini. Frank. (2004). principles of urban planning. Abij publishing, Tehran.
 40. Stillwell, j. Geertman, s. Open Shaw, s. (1999). Developments in Geographical information and planning. Geographical information and planning (springer).
 41. Jenks, M. Burton, E. (2000). Achieving Sustainable urban. Spoon press, Zooo.
 42. Briassou lis, chpter. Briassoulis, Helen. (2000). Analysis of land use change theoretical and modeling approaches. West Virginia University.
 43. Amaratunga D, Haigh, R, 2011, Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment Building for Resilience; WileyBlackwell; U.K.
 44. Vale, L. J, Campanella T. J, 2005, The Resilient City: How Modern Cites Recover from Disaster- Axioms of resilience; Oxford University Pre; Wiley. Norlnan, R. (1975). Urban Geography, London.
 45. León‚ J., March‚ A.  2014‚ Urban morphology as a tool for supporting tsunami rapid resilience: A case study of Talcahuano, Chile‚ Habitat International‚ Volume 43, July 2014, Pages 250–262.
 46. Forman, R.TT. & Godron, M. (2008) Landscape Ecology. USA: John Wily & Sons.
 47. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). The World’s Cities in 2018-Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/417).
 48. Milutinovic, Z. V. and G. S. Trendafiloski, 2003. WP4 Report: Vulnerability of Current Buildings. RISK UE Project. An Advanced Approach to Earthquake Risk Scenarios with Applications to Different European Towns,
 49. Yamazaki Fumio (2005). Building Damage Mapping of the Ban, Iran, Earthquake Using ENVISAT /ASAR Intensity Imagery, Earthquake Spectra, Vol.21, No. S1, Pp. S285-S294,.12.
 50. Lantada Nieves, Pujades Luis, Barbat, Alex (2008), Vulnerability Index and Capacity Spectrum. Based Method for Urban Seismic Risk Evaluation Journal of Nathazard.
 51. Little, M., Paul, Ki, Jorderns, C.F. and Sayers, E, J (2002).” Vulnerability in the Narrative of Patients and Their Cares: Studies of Colorectal Cancer”. Health 4(4): 425-510.
 52. Smith, K. (1996). Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. London, Routledge.
 53. Clark, G.E, Moser, S.G., Ratick. 1998.” Assessing The Vulnerability of Coastal Communities to Extreme Storm”: The Case of Revere, MA, USA.