هم‌جواری مکانی_جغرافیایی: مزیتی در خدمت تدوین الگوی بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای نوپای نوآور

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی بازاریابی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

اهمیت و ضرورت همجواری جغرافیایی برای بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای نوپای نوآور در اقتصاد کلاسیک و مدرن تأکید شده است. اقتصاد کلاسیک با تمرکز بر صرفه های مربوط به تمرکز صنایع و شرکت های هم سو و هم تکمیل مانند کاهش هزینه ها و صرفه مقیاس و اقتصاد مدرن با تأکید بر مزایای همجواری بنگاهها مانند سرریز دانش، لزوم طراحی سیاستها و ابزارهای مبتنی بر همجواری را مطرح میکنند. در ساختارهای مبتنی بر مجاورت جغرافیایی، تیمها، هسته های فناوری، شرکتهای نوپا و شرکتهای صنعتی در جوار هم مستقر میشوند. شرکتهای نوپا و نوآور در این ساختارها، ضمن برخورداری از زیرساخت مشترک با هزینه کمتر، از هم‌‌افزایی ناشی از سرریز دانش و فناوری بهره مند میشوند. در این مقاله، ابتدا اهمیت همجواری مکانی-جغرافیایی در شرکتهای نوپای نوآور از دید نظریه های مختلف بیان و سپس ساختارهای متنوع مبتنی بر مجاورت مکانی- جغرافیایی از جمله تسریع کننده، بازاریابی کارافرینانه در شرکت های نوپا و نوآور، متناسب با مراحل دوره عمر شرکتها، بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial-geographical proximity: an advantage in the service of developing an entrepreneurial marketing model in innovative start-up companies

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Gitinejad 1
  • esmaeil hassanpour 2
1 PhD student, Marketing Business Administration, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

The need for geographical proximity for entrepreneurial marketing in start-ups in the classical and modern economy has been emphasized. Classical economics focuses solely on centralized industries and corporations, as well as reducing costs and purely scale, and modern economics with an emphasis on the benefits of other corporate magazines such as knowledge overflows, the need for media design and other tools for coexistence. Use them. In a geographical proximity structure, teams, technology cores, start-ups and industrial companies are located side by side. Start-ups and innovators in these structures, affecting the shared infrastructure by reducing overlap synergy. Knowledge and technology benefit. In this paper, the beginning of geographical mechanics in innovative start-up companies is expressed from the perspective of various theories and then the text is influenced and based on the license of geographical mechanics, including distributor, entrepreneurial retrieval in start-ups and innovative companies. , Proportional to the life span of companies, has been reviewed and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Geographical proximity
  • Science and Technology Park
  • New start-ups
تائبی، اسحاقی(1381)­، بررسی وضعیت زیست- محیطی و استقرار صنایع در اصفهان".(اولین کنفرانس بهسازی زمین"، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، صص 564.-555
قدسی پور، حسین­(1381­)، مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 کوهساری، حبیبی­(1385­)، تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق همپوشانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت مکان گزینی تجهیزات شهری ، همایش سیستمهای اطلاعات مکانی.
 مالچوفسکی، پرهیزکار­، غفاری گیلانده­(­1385­)، سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصـمیم چنـد معیاره، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، صفحه597
 مسگری، م.، مهدی پور، ف.(­1385­)، مکانیابی خوابگاه­های دانشجویی بـا اسـتفاده از سیسـتم اطلاعـات جغرافیـایی، همایش ژئوماتیک­، تهران.
Bone, J., Allen, O., & Haley, C. (2017). Business Incubators and accelerators: the national picture. BEIS Research paper, (7). Department for business, energy and industrial strategy. UK
Cohen, S. (2013). What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels. Innovations, 8(3-4), 19-25.
Coffey, W. & Bailly, A. (1991), “Producer services and flexible production: an exploratory analysis”, Growth and Change, 22, 95- 117.
Derudder, B.Witlox, F. (2004). Assessing Central Places in a Global Age. Journal of Retailing and Consumer Services 11, pp.171- 180.
-Deng, H., 1999, Multicriteria analysis with fuzzy pairwise comparison, International journal of Approximate Reasoning, Vol. 21, pp. 215-231
Eldrandaly, K., 2003, A COM-based Spatial Decision Support System for Industrial Site Selection, Journal of Geographic information and Decision Ananlysis, Vol. 7, pp. 72-92
Gomes, E., Estellitalins, M., 2002, Integration Geographical Information Systems and MultiCriteria Methods: A Case study, Annals of Operation Research, Vol. 116, pp. 243-269.
Hansen, H., 2005, GIS-based Multi- Criteria Analysis of Wind Farm Development, ScanGIS'2005, pp. 75-87.
Huallachain, O, Leslie, F. (2007).Producer Services in the Urban Core and Suburbs of Phoenix, Arizona. Urban Studies, Vol. 44, No. 8, 1581–1601, July 2007.
Hacioglu, G., Eren, S. S., Eren, M. S., and Celikkan, H., 2012, The effect of entrepreneurial marketing on firms’ innovative performance in Turkish SMEs: Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 58, p. 871-878
Linkov, I., Satterstorm, F.K., Kiker, G., Seager, T.P., Bridges, T., Gardner, K.H., Rogers, S.H., Belluck, D.A., Meyer, A., 2006, Multicriteria Decision Analysis: A Compehensive Decision Approach for Management of Contaminated Sediments, Risk analysis, Vol. 26, No. 1, pp. 61- 78.
Loken, E., 2007, “Use of multicriteria decision analysis methods for energy planning problems”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 11, pp. 1584- 1595.
Kantola, Jan (2007).Market Potential Analysis of Producer Services A study of Jonkoping County. Jonkpoing International Business School, Jonkpoing University. Master Thesis in Economics.
Moulaert, F. Gallouj, C (1993). The Locational Geography of Advanced Producer Service Firms: The Limits of Economies of Agglomeration. The Service Industries Journal, 1743-9507, Volume 13, Issue 2, Pages 91 – 106. http://www.informaworld.com.
Malczewski, J., 2006, A GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature, International Journal of Geographic information Science, Vol. 20, pp.703-726.
Miller, P., & Bound, K. (2011). The Startup Factories: The Rise of Accelerator Programmes to Support New Technology Ventures. Nesta. Discussion Paper
StartupYard. (2019). This will Make You Think Again About Accelerators. Available at: https://bit.ly/2vzTPsA.
Sedghi Kalvanaq, M. (2009). Incubators: The Mechanisms for Knowledge-based Economic Development. East Azarbaijan Science and Technology Park (1st Ed.).
Rocco, Roberto (2006). The Geography of Advanced Producer Services: New corporate centralities in polycentric urban structures.17 pp. www.reser.net/file/28524/ 12/07/2010 09:25.
Mansano, F. H., & Pereira, M. F. (2016). Business Incubators as Support Mechanisms for the Economic Development: Case of Maringa’s Technology Incubator. International Journal of Innovation, 4(1), 23-32.