تبیین الگوی تاب آوری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی با تاکیدبر کیفیت زندگی نمونه موردی محله خط4 حصارکرج

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم الانبیاء (ص)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت‌های انسانی به محیط‌های شهری، اهمیت مفهوم کیفیت زندگی شهری را بیش از پیش نمودارساخته است ،سکونتگاه های غیررسمی که بازتابی از کاستی ها و نارسایی های سیاست های دولتی و بازار رسمی محسوب می شوددارای مشکلات عدیده ای ازجمله کیفیت پایین زندگی است محله خط 4 حصار کرج به عنوان یکی از سکونتگاه های غیررسمی بحرانی که به علل مختلف از جمله آلودگی، کیفیت پایین مسکن، نبود امکانات و زیرساخت های شهری، مواد مخدر، جرم دارای کیفیت زندگی پایینی بوده که میزان رضایت مندی ساکنان در حد نامطلوبی قرار داده است و به عنوان یکی مناطقی است که دارای معضلات بسیاری در زمینه کیفیت زندگی ساکنان می باشد باتوجه به هم پوشانی برخی ویژگیهای تاب آوری اجتماعی با سکونتگاههای غیر رسمی باشدپژوهش حاضر درپی ارائه الگویی جهت بهبود وضعیت کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی به روش توصیفی –تحلیلی با استفاده از اسنادکتابخانه ای وداده های میدانی( پرسش نامه و مصاحبه) می باشدوبه بررسی تاثیر مولفه های تاب آوری اجتماعی برامنیت درمحله خط4حصارکرج بعنوان یکی ازمناطق بحرانی در سکونتگاههای غیررسمی پرداخته شده که پس از جمع آوری پرسشنامه،نتایج حاصله با استفاده از نرم افزارهایSPSS,SMAR PLS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت‌که ‌نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر مستقیم مولفه های مشارکت،آموزش،امنیت، عدالت،انعطاف پذیری،تعاملات در تاب آوری اجتماعی برکیفیت زندگی در محله خط 4 حصارکرج می باشدو الگوی ارائه شده بعنوان مدلی جدید با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده مورد تایید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the pattern of social resilience in informal settlements with an emphasis on quality of life Case Study Neighborhood khat 4 hesar karaj

نویسندگان [English]

  • MOHSEN RAHIMI 1
  • bahman karga 2
1 Faculty member of Khatam Al-Anbia University
2 Faculty member of Amin Police Academy
چکیده [English]

Informal settlements reflect the shortcomings and deficiencies of government policies and official markets that endanger the environment and impose additional costs to solve problems. The most important problems in marginal areas are the poor quality of urban living in these neighborhoods. And is an effective component in improving the quality of life of the social component Which encompasses the psychological, emotional and social needs of citizens such as the need for security, tranquility, beauty, social belonging, happiness, etc. These settlements are the 4th district of the city of Karaj. Except for areas that have many problems regarding the quality of life of residents. The current research presents a pattern of overlapping of some characteristics of social resilience with informal settlements to improve the quality of life in informal settlements by descriptive-analytical method using library documents Field information (questionnaire and interview). In order to investigate the effect of social resiliency components on the area of 4th district of Karaj, as a critical area in informal settlements, after collecting the questionnaires, the results were analyzed using SPSS software SMAR PLS. Results showed that the components of participation were directly effective , Education, security, justice, flexibility, interactions in social resilience in the neighborhood of line 4 of the fence of Karaj, and the proposed model is approved as a new model according to the results of the tests carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlement
  • social resilience
  • quality of life
  • neighborhood ofkhat 4 hesar karaj
1-پرتوی، پروین، بهزادفر، مصطفی، شیرانی، زهرا(1395)- طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی در محله جلفا اصفهان- فصلنامه معماری وشهرسازی شماره 17- تهران
2-حاتمی نژاد، حسین، جعفریان، نغمه( 1396) ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی دربرابر زلزله فصلنامه امداد ونجات سال نهم شماره 1- تهران
3-10-حاتمی نژاد، حسین میره ای محمد (1392) اسکان غیررسمی در جهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
3-حیدریان شیدا رحیمی، محمود، (1395)عنوان بررسی نقش برنامه ریزی شهری در ارتقای تاب آوری سکونتگاههای غیررسمی درخطر بلایا با تاکید بر شاخص های کالبدی-مجله مطالعات مدیریت شهری-شماره 20- تهران
4-خزائی، ز(1390)اسکان غیررسمی و ضرورت اعمال برنامه ریزی و مدیریت در کلانشهرها، سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیرت محیط. خزائی، ز(1390)اسکان غیررسمی و ضرورت اعمال برنامه ریزی و مدیریت در کلانشهرها، سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیرت محیط.
5- داداش پور، ه وعلیزاده(1390)اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین، آذرخش-تهران
6-داداش پور، هاشم؛زینب عادلی(1394)سنجش ظرفیت تاب آوری در مجموعه شهری قزوین، دو فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت بحران. شماره هشتم.
7- شیروانی، زهرا(1394) تدوین راهنمای طراحی محلات شهری به منظور ارتقای تاب آوری اجتماعی و فرهنگی پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد معماری- دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه هنر-تهران
8- کارگربهمن، رحیمی محسن، بیکی، پریسا(1397) بهبودکیفیت زندگی در مناطق حاشیه نشین مبتنی برمشارکت ساکنان، همایش ملی سرمیه وامنیت اجتماعی اردیبهشت 1397 پردیس فارابی دانشگاه تهارن -قم
9- -محمدی، اکبر، آشوری، کسری، محمد بشیر، رباطی(1396)، تبیین و ارزیابی مؤلفه های تا ب آوری نهادی واجتماعی در سکونتگا ههای خودانگیخته شهری، مجله مطالعات شهری-شماره 22-تهران
10- هادی زاده، م(1392)حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان، شهرداری مشهد
15- Ahsan, S. M. M (2013), Resilient Cities for the Poor or by the Poor? A Case Study from Bangkok, MS Thesis, University of Technology, Berlin.
16- Beilin, R. & Wilkinson, C. (2015). Introduction: governing for urban resilience. Urban Studies Journal Limited. 9 (2), 38-51
17- Cole, J. (2013). Measuring the resilience of cities, the role of big data. Publication of RUSI and theSFTC
18- Husmann, C. (2016). Marginality as A Root Cause of Poverty: IdentifyingMarginality Hotspots in Ethiopia. World78-430-435
19- Kusumastuti, R. D., Husodo, Z. A., Suardi, L., &Danarsari, D. N. (2014). Developing a resilience indextowards natural disasters in Indonesia. InternationalJournal of Disaster Risk Reduction, 10, 327-340.
20-. Kim. Dovey, (2015), Sustainable Informal Settlements Social and BehavioralSciences Vol179- Pp5-13.
21- Klein, R.J. N & Thomalla, F (2003). “Resilience tonatural hazards: how useful is this conceptEnvironmental Hazards5 (1-2), 35-45
22- Labaka, L., Comes, T., Hernantes, J., & ... (2014). Implementation methodology of the resilienceframework. … (HICSS), 2014 47
23- Lucini, B. (2015). Disaster Resilience from aSociological Perspective Exploring Three ItalianEarthquakes as Models for Disaster ResiliencePlanning: Springer International Publishing.
24-- Masys, A. J. (2015). Disaster Management: EnablingResilience: Springer International Publishing
25-. Pitrenaite, B. Z. & Torresi, F. (2014), Integrated approach to a resilient city: Associating social, environmental and infrastructure resilience in its whole, European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 6, No. 2: 1- 13.
26- Pitrenaite-Zileniene, B. & Torresi, F. (2014), Integrated approach to a resilient city: Associating social, environmental and infrastructure resilience in its whole, EUROPEAN Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 6, No. 2: 1- 13.
27- Reinhorn, A. (2015). Computational Methods, Seismic Protection, Hybrid Testing and Resilience in Earthquake Engineering a Tribute to the Research Contributions of Prof. Andrei Reinhorn: Springer International Publishing.
28. -Henseler, j (2012) Using partial least squares path modeling in international advertising research