شناسایی ابعاد جغرافیایی الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت در ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت ایران انجام گردید. این تحقیق از جمله تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) اجرا گردید. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان حوزه گردشگری سلامت و کسب و کارهای الکترونیکی بودند که در موضوع پژوهش تجربه و آگاهی لازم را داشتند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی انجام شد و پس از مصاحبه با 14 نفر به اشباع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی، متخصصان حوزه کسب و کار، صاحبان شرکت‌های موفق در حوزه گردشگری سلامت و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که به صورت هدفمند تعداد 130 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی تحقیق از کدگذاری باز و محوری مطابق با اصول روش کیفی استفاده گردید. به‌منظور اعتباریابی الگو و ارائه الگوی نهایی از روش آماری معادلات ساختاری استفاده شد. فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گردید. با توجه به نتایج حاصل، برازش الگو مورد تایید قرار گرفت. الگوی درآمدی شناسایی شده در 2 دسته شامل عدالت جغرافیایی با 7 مولفه و پوشش جغرافیایی با 6 مولفه دسته‌بندی گردیدند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در توزیع منابع، امکانات و تجهیزات مرتبط با حوزه گردشگری سلامت در تمام مناطق جغرافیایی عدالت رعایت شده و همچنین با پوشش همه جانبه بر حسب مناطق مختلف جغرافیایی کشور، در توسعه این حوزه و ارتقاء سطح سلامت جامعه کمک شایانی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the geographical dimensions of the e-business model in the field of health tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud soufi 1
  • Ahmad Mehrabian 2
  • hossein didehkhani 2
  • roohallah samiee 3
1 PhD student of Entrepreneurship Department, Aliabad Katul branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide an e-business model in the field of health tourism in Iran. This research was conducted as a mixed (qualitative-quantitative) research. The statistical population of the qualitative section included experts in the field of health tourism and e-business who had the necessary experience and knowledge in the field of research. Sampling was performed by snowball method and after interviewing 14 people, there was theoretical saturation. A small part of the statistical population included academic experts, business experts, owners of successful companies in the field of health tourism and information and communication technology specialists and 130 people were purposefully selected. Data collection tools included a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In the qualitative part of the research open and axial coding was used in accordance with the principles of the qualitative method. In order to validate the model and present the final model the statistical method of structural equations was used. Data analysis process was performed in SPSS and PLS software. According to the results, the pattern fit was confirmed. The identified income pattern was classified into 2 categories including geographical justice with 7 components and geographical coverage with 6 components. Therefore, it is suggested that justice be observed in the distribution of resources, facilities and equipment related to the field of health tourism in all geographical areas and also with comprehensive coverage according to different geographical areas of the country, to help develop this area and promote community health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health tourism
  • business
  • electronics
  • geography
آسمانه، زهرا؛ امامقلی پور، سارا. (۱۳۹۳). وضعیت کشورهای آسیایی موفق در گردشگری سلامت (با بررسی وضعیت ایران). اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران.
تقی زاده، زهرا؛ نوری، غلامرضا؛ شیرانی، زیبا. (۱۳۹۰). نقش ایران در گردشگری درمانی جهان اسلام با تأکید بر طبیعت درمانی: کارکردها، چالش‌ها و راهکارها. اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
جعفری، حسن؛ بختیاری، الهام؛ کشتکار، مینا. (۱۳۹۰). گردشگری پزشکی و اهمیت آن در نظام سلامت ایران، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
عباسی، بیژن؛ بابائی همتی، روشن. (۱۳۹۳). راه‌کارهای توسعه گردشگری سلامت در ایران. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران.
کیامهر، رامین؛ پیری، عیسی؛ تنگستانی زاده، نازنین. (۱۳۹۴). بررسی گردشگری پزشکی و چالش های پیش رو مورد مطالعه شهر شیراز، اولین کنفرانس بین المللی علوم.
کمالی، مهدی؛ آسایش، حمید. (1398). تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران، فصلنامه جغرافیا ( برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 10 (1-2)، 659-678.
حسینی نژاد، سیدرامین؛ دریاباری، سید جمال الدین. (1395). بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل). فصلنامه جغرافیا ( برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 6(3)، 55-63.
کرمی، زین العابدین؛ لطفی، حیدر؛ ناصری منش، علی. (1397). برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم، فصلنامه جغرافیا ( برنامه‌ریزی منطقهای)، 8(4)، 369-393.
موقرپاک، علی؛ قربانی، فاطمه. (1397). جایگاه گردشگری در امنیت ملی و روند توسعه کشورها (مطالعه موردی: کشور ایران). نشریه جغرافیایی فضای گردشگری، 7(26)، 1-25.
Görener, A. (2016). A SWOT-AHP Approach for Assessment of Medical Tourism Sector in Turkey. Alphanumeric Journal, 4(2), 491- 515.
Hall, C. M. (Ed.). (2013). Medical tourism: The ethics, regulation, and marketing of health mobility, Routledge, 33, 189- 197.
Pocock, N. S., & Phua, K. H. (2011). Medical tourism and policy implications for health systems: a conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia. Globalization and health, 7(1), 12.‏
Wong, L. Y. (2016). Development of a holistic internet marketing strategy framework (IMSF) in promoting medical tourism industry (MTI) in Malaysia, Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Wanner, G.A., Ertel, W., Müller, P., Höfer, Y., Leiderer, R., Menger, M.D., Messmer, K. (1996). Liver ischemia and reperfusion induces a systemic inflammatory response through Kupffer cell activation. Shock, Augusta Ga., 5(1):34-40.