سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی وقانون کسینوس در میانه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع دکترا جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران(نویسنده مسئول)

3 استاد یار اقلیم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

تغییراقلیم تاثیرات گسترده ای برجامعه وساختار آن خواهد داشت. در سالهای اخیر در معماری و توسعه شهری اثرات سوء اقلیمی داشته که بعلت عدم توجه به رعایت اصول و قوانین معماری همساز با اقلیم و سود اگری در معماری بوده است که بادر نظرگرفتن دیگر عوامل مهم در سازه ها مانند مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و ضرورت واهمیت اجرای سازه های منطیق با عناصر وعوامل اقلیمی ؛ باهدف ارائه طرح اقلیمی بطوریکه در تمام شرایط آب وهوایی ساختمانهایی که برطبق اصول مهندسی وارکان طراحی اقلیمی ساخته شوند . درکشور ایران بخصوص شهر میانه برابرشرایط اقلیمی ساز وکارهای مربوطه اتخاذ شد تا هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشدوهم با طرح اقلیمی همساز با معماری ؛ سازه هایی ایجاد شود که به آسایش منجرشود فلذا بااستفاد از تحلیل های سینوپتیکی از طریق جداول ماهانی ، قانون کسینوس منتج شد به این که ساختمان جهت شمالی وجنوبی احداث شود و پنجره ها متوسط انتخاب شوند . دیوارها وکف بنا سنگین. بازمان تاخیر بیش از 8 ساعت باشد . ،جهت تهویه بهتر ؛ خانه های مسکونی مستطیل شکل احداث شوند . محور اصلی بنا بطور کلی عمود برجهت باد غالب باشد چون باد غالب میانه در جهت شمال غربی می وزد مضافا این که میزان تابش در تابستان افزایشی و زمستان در جهات مختلف دیوار کاهشی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation to the Climate Change Effect on Colonial Using Mahanian and Cosine Indicators in (Mianeh)

نویسندگان [English]

  • anoshiravan ravand 1
  • Shahryar Khaledi 2
  • Davood Hassan Abadi 3
1 PhD Degree in Natural Geography, Climatology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Natural Geography, Shahid Beheshti University of Tehran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Climatology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Changes will have a widespread impact on society and its structure. In recent years, in urban architecture and urban development, there have been adverse climatic influences due to the lack of respect for the principles and architectural rules consistent with the climate and the profitability of architecture, in consideration of other important factors in structures such as building rehabilitation against earthquakes and necessity And the importance of implementing structures with climatic elements and climates; with the aim of presenting a climate plan that, in all climates, buildings constructed in accordance with the principles of engineering and climate design, and minimize the need for heating and mechanical furnish. In the country of Iran, especially the Mianeh city were taken to be economically feasible, with a climate-compatible architectural design; structures that create comfort, hence the use of synoptic analyzes through Mahan's tables, the resulting cosine law It was planned that the building should be constructed to the north and south, and the windows should be selected on average. Heavy walls and walls. Our delay is more than 8 hours. For better ventilation, rectangular residential houses should be constructed. The main axis of the building generally is perpendicular to the wind, because the wind dominates in the northwest direction the fact that the amount of radiation in the summer increases and the winter in different directions of the wall is decreasing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mianeh
  • Climate change
  • Architecture
  • Cosine law
  • mahany
آروین, عباسعلی و علیرضا صانعیان، ۱۳۹۴، معماری همساز با اقلیم شهر آباده، سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار، اصفهان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
انصاری، احمد لاری؛ زارعی کلوئی، هاجر(1393) نگرشی بر ارزیابی آسایش انسانی در شهرستان میناب دهستان تیاب، فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره25، سال هفتم، پاییز.  
بذرپاش، رحیم؛ ملکی، حمیدرضا؛ حسینی، سیدعلی اکبر (1387).  ﺑﺮرﺳﻲ شرایط آسایش حرارتی در فضای آزاد جهت اکوتوریسم درشهرستان بابلسر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  شماره 90، صص  94 تا 108
حجازی زاده، زهرا؛ کربلایی درئی، علیرضا (1395). مقدمه ای براقلیم آسایش حرارتی وشاخص های آن. انتشارات آکادمیک ص:385.11
ﺧﺎﻟﺪی، ﺷﻬﺮﯾﺎر (1373) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ:ﮐﺎرﺑﺮد آب و ﻫﻮا در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﯾﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﯿﺎﺣﺘﯽ
ﺧﻮش اﺧﻼق، فرامرز؛ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎن؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﺷﻦ؛ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻲ(1389)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ روی آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﺰد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اواﻧﺰ، مجله ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. دوره 8، ﺷﻤﺎره.20 صص: 93-107
رازﺟﻮﯾﺎن، ﻣﺤﻤﻮد (1367) آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ، چاپ اول، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. ص:285
شجاعی زاده, کبری؛ مرضیه انصاری و روح الله دریجانی، (۱۳۹۲)، ارزیابی شرایط حرارتی در مناطق گرم و خشک و تأثیر آن بر معماری (مطالعه موردی: شهر بابک)، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اصفهان، سازمان بهره وری انرژی ایران، صص 10-20
عزیزیان, محمد صادق؛ الهام امی؛ پریسا فرج الهی و کفسان بهرامی، ۱۳۹۳، بررسی تاثیر عناصر اقلیم بر معماری در مناطق
مختلف ایران، دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، دانشکده شهید مفتح، صص119-120
ﻓﺮج زاده، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ؛ اﺣﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﺣﺴﻦ ﻟﺸﻜﺮی(1387). ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ  آن ﺑﻪ روش ﻣﺎﻫﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. دوره.12 ﺷﻤﺎره.2.
لشنی زند، مهران  و همکاران، (1391)بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر کرمانشاه با استفاده از مدل های اقلیم آسایش، سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، کرج
فلاح قالهری غلام عباس؛ میوانه، فاطمه؛ شاکری، فاطمه (1394). ارزیابی آسایش حرارتی انسان با استفاده از شاخص جهانی اقلیم حرارتی، مطالعه موردی استان کردستان. مجله سلامت و محیط زیست، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، شماره سوم، صص: 378- 367
مداحیان, سیدمحسن و مهدی عشاقی، ۱۳۹۲، آسایش در داخل بنا بر اساس شاخص ماهانی، نمونه موردی شهر ایلام، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اصفهان، سازمان بهره وری انرژی ایران،
محمدخان, شیرین و پگاه اعتمادی، ۱۳۹۱، اثرات اقلیم گرم و خشک بر معماری و شهرسازی منطقه اردستان اصفهان، اولین همایش ملی بیابان، تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران،
طاهباز، منصوره؛ جلیلیان، شهربانو(1387). اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، صص: 125-118
ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، (1372) ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺴﺖ اﻗﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺷﻤﺎره 28 صص 108-77
Arvin, Abbasali and Alireza Saneian, 1394, Architecture compatible with the climate of Abadeh, Third National Conference on Climate Change, Building and Energy Saving Improvement with Sustainable Development Approach, Isfahan, Isfahan Building Engineering Organization
Ansari, Ahmad Lari, Zarei Kalooei, Hajar (1393) An Attitude to the Assessment of Human Comfort in Minab County, Tiba District. Natural Geography, No. 25, Seventh Year, Autumn
Bazrpash, Rahim; Maleki, Hamid Reza; Hosseini, Seyed Ali Akbar (2008) Investigation of thermal comfort conditions in open space for ecotourism in Babolsar city, Geographical Survey Quarterly No. 90, Pages 94 to 108
Hejazi Zadeh, Zahra; Karbalaei Dari, Alireza (1395). An introduction to the thermal comfort and its characteristics. Academic publications p. 385
Khaladi, Shahriar (1373) Articles of Tourism and Development: Application of Climate in Tourism Development of Iran, Research Center and Tourism Studies
Honestly, Faramarz; Saeed Sybanban; Gholamreza Roshan; Hamid Reza Baghiani (2010), Investigating the Role and Effect of Climate Change on Thermal Comfort of Yazd Using the Evans Model, Geography and Development Magazine. Issue 8, Issue 20 pp. 93-107
Razgovian, Mahmoud (1367) Asayesh by the architecture compatible with the climate, First edition, Shahid Beheshti University Press. 285
Shojaeezadeh, Kobra; Marzieh Ansari and Rouhollah Dorijani, (2013), Evaluation of thermal conditions in hot and dry areas and its effect on architecture (case study: Babak city), second national climate conference, building and energy efficiency optimization, Isfahan, Iran Energy Efficiency Organization, Pages 10-20.
Shams Majid, Khodakarmi Mahnaz (2010) A Coherent Architecture Approach to the Cold Climate (Case Study: Shahrsanandaj), Geographical Quarterly, Environmental Issue No. 10
Azizian, Mohammad Sadegh, Elham Ami, Parisa Farajolahi and Kapsas Bahrami, (1393), Investigating the Effect of Climate Elements on Architecture in Different Regions of Iran, Second National Conference on Architecture, Restoration, Urbanism and Sustainable Environment, Hamedan, Hegmataneh Environment Assessment Center, Faculty of Martyr Mofattah, pp. 119-120.
Askarian Fardastani, Mohsen and Amir Hossein Kofi gher,(1394), Investigating the Effect of Climatic Factors in Cold and Tropical Regions on Urban Design, International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iliya Capital Ideal Managers Co.
Farajzadeh, Manouchehr; Ahmad Ghorbani; Hasan Lashkarri (2008). Investigation of Architectural Adaptation of Sanandaj City Buildings with Its Bioclimatic Conditions by Mahani Method, Modares Journal of Humanities. Volume.12 Number.2.
Fallah Gholamiri Gholam Abbas; Miwanah; Fatima; Shakeri; Fatima (1394). Evaluation of thermal comfort of a person using the global thermal climate index, case study of Kurdistan province. Journal of Health and Environment, Journal of Environmental Health Research Center of Iran, Number 3, Pages: 367-378.