بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

3 استاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه نیروی انتظامی امین

چکیده

تاثیرات گردشگری برتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف منجر شده است که امروزه از گردشگری به عنوان یک ابر صنعت یاد کنند. این در حالی است که با توجه به مشکلات و نارسایی های ناشی سبک زندگی مدرن ، مناطق روستایی از اولیت بالاتری به منظور مقاصد گردشگری در نزد گردشگران برخوردارند که این امر می تواند زمینه های توسعه کارآفرینی درمناطق روستایی را محقق سازد. در این پژوهش با نگرش آمایش گردشگری و هدف بررسی زمینه های توسعه کارآفرینی در روستاهای شهرستان کرج در راستای جذب گردشگران و رونق کسب وکار در روستاهای هدف با روش های علمی با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی عوامل و زمینه های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی مورد شناسایی قرار گرفته است بر این اساس نتایج به دست آمده از طریق آزمون T در گروه گردشگران حکایت از نامناسب بودن ظرفتهای موجود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ، زیست محیطی و کالبدی است در حالی که از نظر کارشناسان این ظرفیت ها وجود دارد هم چنین نتیجه آزمون آنووا نیز بیانگر ان است که از نظر گردشگران و مردم محلی (تا حدودی) ظرفیت های کارآفرینانه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی ، زیست محیطی و کالبدی در سطح شهرستان وجود ندارد امری که مورد تایید کارشناسان نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the fields of entrepreneurial development of rural tourism ( case study : rural areas of Karaj county )

نویسندگان [English]

  • ABOLFAZL POURIAN 1
  • parvaneh zivyar 2
  • alireza estelaji 3
  • vahid barani pesyan 4
1 PhD student in Geography and Rural Planning
2 Associate Professor ISMLAIC AZAD UNIVERSITY Shahr-E- Rey branch
3 Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
4 Assistant Professor, Faculty Member, Amin University of Law Enforcement
چکیده [English]

The impact of tourism on the economic and social development of different societies has led to today's tourism being regarded as a super industry. However, due to the problems and inadequacies of the modern lifestyle, rural areas have a higher priority for tourists for tourism purposes, which can fulfill the areas of entrepreneurship development in the rural areas. In this research, using scientific methods, questionnaire tools have been identified, factors and areas of entrepreneurship development in the field of rural tourism have been identified. Accordingly, the results obtained through T-test in tourist group indicate inappropriate attributes Available in sociology-cultural, environmental and physical areas, while experts say these capacities also indicate that the Anova test indicates that (to some extent) tourists and locals have (to some extent) entrepreneurial capacities in the fields. There are no social, cultural, environmental and physical issues at city level Experts do not approve of.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Entrepreneurship
  • Factor analysis
احمدپور داریانی، محمود‌ (1383). کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ دوم، تهران: پردیس.
ایمنی قشلاق، سیاوش(1388)، نقشگردشگریدرتوسعهکارآفرینیجوانانروستایی(مطالعه موردی: روستایکندوان، دهستانسهندشهرستاناسکو)، پایاننامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکترمحمدرضا رضوانی، دانشکده رشته جغرافیا و برنامه روستایی، دانشگاه تهران.
استعلاجی، علیرضا، الله قلینژاد، مهناز(1390)، برنامه ریزی توسعه پایدار با تاکید بر گردشگری مطلعه موردی، سرعین و روستا های اطراف، جغرافیا، 30، 129
خاتون آبادی، سید احمد و رست قلم، مهدی (1390)، سنجش ارکان چهار گانه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی روستاهای چهار محال و بختیاری، اقتصاد و توسعه کشاورزی، 30، 330
دادورخانی، فصیله، رضوانی، محمدرضا، ایمنی قشلاق، سیاوش و بوذرجمهری، خدیجه، (1390)، تحلیل نقشگردشگری در توسعه ی ویژگیهای کارآفرینانه و گرایشبه کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه ی موردی: روستای کندوان و اسکندران شهرستان اسکو)، مجله ی پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ی 78
رحمانی بیژن و همکاران (1391)، بررسی توان های طبیعی و انسانی در گردشگری روستایی دهستان آبگرم سرعین، فضای گردشگری شماره 2
رضوانی، محمدرضا و محمد نجارزاده (1387)، بررسی و تحلیل زمینه های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، تهران، صص 252 28
قهرمانی، مریم (1391) توسعه پایدار گردشگری روستایی و جایگاه با ارزش بافت روستایی (سیمین شهر همدان)، فضای گردشگری، شماره 2
قادری، اسماعیل و همکاران (1389)، گردشگری روستایی و توسعه پایدار مطالعه موردی روستای آسارا، فصلنامه جغرافیای سرزمین، 31
کاظمی، مهدی، ارحامی، فریده (1396)، توسعة کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعة موردی روستاهای مشهد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 20، شماره 3
کاویانی، ابوطالب و همکاران (1397)، ارزیابی نقش و تأثیر توسعه ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان)، نگرش های نو جغرافیایی، سال 10، شماره 2
کیوانیزاده، سلیمه، (1392)، نقش گردشگری در کارآفرینی روستایی(دهستان شیرکوه، شهرستان تفت)، پایاننامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر سیروس قنبری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مرکز آمار ایران (1395) سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان البرز
مومنی، مهدی، صفری پورچافی مهسا (1391) برنامه ریزی راهبردی گردشگری روستایی مطالعه موردی روستای جواهرده رامسر، فضای گردشگری، 3، 119
Ahmad, A.R., Yusoff, W.F., Noor, H.M. and Ramin, A.K. (2012): Preliminary Study of Rural Entrepreneurship Development Program in Malaysia, Journal of Global Entrepreneurship, Vol. 2, No. 1, pp: 1-8.
Borodako , K , (2014), Key Foresight Attributes of Tourism Companies in the City of Krakow and the Region, International Journal of Tourism Research, Int. J. Tourism Res., 16: 282–290 .(2014). Published online 13 December 2012 in Wiley Online Library(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/jtr.1927
Bredvold, R, Skålen, P.(2016), Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the tourism industry, Tourism Management, Vol 56,P96
Dohar Bob, M. Situmorang, I .M, (2012), Social entrepreneurship to develop ecotourism, International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme “Innovation and Sustainability in SME Development, pp: 398 – 405.
Daeban Astana, Alireza (2006), Sustainable Rural Tourism and its Evaluation Indicators, Special Issue of the First Conference on Rural and Nomadic Tourism Development, Organizations and Municipalities of Iran, pp. 51-61(in Persian).
Islam, F. and Carlsen, J. (2012): Tourism in Rural Bangladesh: Unlocking Opportunities for Poverty Alleviation?, Tourism Recreation Research, Vol. 37, No.1, pp: 1-8.
Hertin, J., Berkhout, F. and Schepelmann, P. (2001): Indicators for monitoring integration of environment and sustainable development in enterprise policy, Final Report, Science and Technology Policy Research, University of Sussex, 31 January.
Hoy, F.S. (1983): Who Are the Rural Entrepreneurs?, in National Rural Entrepreneurship Symposium, Southern Rural Development Center, pp: 7-10.
Moreira, A.C. and Martins, P.L. (2009): An integrated Methodology for incubation of Business Ideas in Rural Community in Portugal, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 3, Issue 2, pp: 176-192
Psaltopoulos, D., Stathopoulau, S. and Skuras, D. (2005): The Location of Markets, Perceived Entrepreneurial Risk, and Start-up Capital of Micro Rural Firms, Small Business Economics, No. 25, pp:147-158.
Rezvani , M (2009) Rural tourism development in sustainable tourism approach. Tehran: Publications of Tehran University. (Persian)
Schumpeter, J.A. (1934): The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press: Cambridge, USA.
Slee,Bill, (1997): The economic impact of alternative types of rural tourism, Journal of agriculture economics, vol:10,No:6
Smith, D. (2010): The Role of Entrepreneurship in Economic Growth, Undergraduate Economic Review, Vol. 6, Issue. 1, Article 7. Available at: http://digitalcommons.iwu.edu/uer/vol6/iss1/7
Weibing zhao, J. R, brent ritchie, C, echtner. (2011), social capital and tourism entrepreneurship , Annals of Tourism Research, Volume 38, p:9.