بررسی تاثیر عوامل محیطی جغرافیایی کیفیت مسکن بر میزان سلامت محیطی ساکنان(مطالعه موردی:منطقه 6 شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار شهرسازی، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران‌

3 دکتری تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه محل سکونت افراد چه از بعد اجتماعی و چه از بعد فیزیکی از تعیین کننده‌های مهم سلامت محسوب می‌شود و هرگونه مداخله موفق به منظور ارتقای سطح سلامتی و بهداشت بدون شناخت محیط زندگی امکان پذیر نیست. این پژوهش در صدد آن است که با بررسی کیفیت مسکن آپارتمانی و شناخت عواملی که دردستیابی به سلامت محیطی و بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان اثرگذار است گام نهاده و موجب کاهش حداکثری آلودگی محیط زیست طبیعی و مصنوع گردد. روش تحقیق این مقاله، روش ترکیبی(کمی-کیفی) و از نوع تحقیق همبستگی است و به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. پس از بررسی-های با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مجتمع مسکونی APS در بلوار معالی آباد شهر شیراز شناسایی شد. حجم اطمینان با سطح احتمال 95 در صد، احتمال خطای 5 درصد و با این فرض که 50 در صد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند، برابر 112نفر تعیین گردید که به منظور اطمینان بیشتر به 115 نفر افزایش یافت. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر کیفیت مسکن بر سلامت محیطی ساکنان از پرسشنامه ای با 16 گویه در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت پنج درجه ای(از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم) به گویه‌ها که با بررسی و شناخت زیر عامل‌های متغیر مستقل( کیفیت مسکن) و متغیر وابسته( سلامت محیطی) تهیه شده بود پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of geographical environmental factors on housing quality on environmental health of residents (Case study: District 6 of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • ABDORASOL AMIRI 1
  • طاهره نصر 2
  • Hamed Moztarzadeh 3
1 PhD student, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor; Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad
3 Ph.D. in Urban Planning, Assistant Professor; Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Today, people's habitat, both socially and physically, is an important determinant of health, and no successful intervention is possible to improve health and well-being without understanding the living environment. This study seeks to examine the quality of apartment housing and identify the factors that affect environmental health and improve and improve the quality of life of residents and reduce the maximum pollution of natural and artificial environment. The research method of this article is a combination (quantitative-qualitative) method and it is a correlational research and it is a practical research in terms of purpose. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. After investigations, the APS residential complex on Ma'ali Abad Boulevard in Shiraz was identified by simple random sampling method. The confidence level was set at 95 percent, with a probability of error of 5 percent, and assuming that 50 percent of the population would respond in the same way, equal to 112, which increased to 115 for greater confidence. In the present study, in order to investigate the effect of housing quality on environmental health of residents, a questionnaire with 16 items in the form of Likert ranking and five degrees (from very agree to very disagree) to the items that by examining and recognizing the sub-factor The independent variable (housing quality) and the dependent variable (environmental health) were prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • housing quality
  • environmental health
  • residents
Ahari, Zahra (1988). Minimum housing, Ministry of Housing and Urban Development Research Center Building and Center, Iran, Tehran.
Ahari, Zahra (1992). Pattern of Housing Construction in Khuzestan, Building and Housing Research Center, Iran, Tehran.
Architects, Gholam Hossein. Tabarsa, Mohammad Ali (2013). Type and typology of architecture, Scientific-research journal of Iranian Architecture and Design Association, No. 6, p:1
 Bentley, Yeen; Alk, Alan; Maureen; Paul; McGlin; Sue; Smith; Graham; 2003; Responsible Environments (Handbook for Designers); Mustafa Behzadfar; Iran University of Science and Technology; Tehran
Butter worth, I. (2000). The Relationship Between the Built Environment and Well Being.
Barati, Nasser (2006), Environmental psychology, pamphlet, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Kho
Biddulph, Mike. (2007) "Introduction to Residential Layout" ,Amsterdam, Architectural Press
Barker, R(1968). Ecological Psychology. Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior, Stanford, ca: Stanford University Press.
Bartuska, Tom(2007). Understanding Environment: Built and Natural, in Wendy R. McClure and tom j. Bartuska(eds), the Built Environment a Collaborative Inquiry into
Design and Planning, John Wiley and Sons.
Tavasoli, Gholam Abbas (2010). Theories of Sociology, Second Edition, Publications, Iran, Tehran.
Ghasemi Isfahani, Pearl (2011), Where do I come from? (Identity to the Residential Texture), Second Edition, Rosen Publishing, Iran, Tehran.
Mc Andrew, Francis (2008). Environmental psychology, translation by Gholamreza Mahmoudi, Zarbaf Asl Publishing, Iran, Tehran.
Statistics Center of Iran (2006). Results of Population and Housing Census, 2010, Shiraz, Iran Statistics Center.
Rafiean, Mojtaba, Asgarizadeh, Zahra, Asgarizadeh, Mohammad (2010). Assessing the quality of housing complexes with emphasis on satisfaction approach in Navab neighborhood. Quarterly Journal of Humanities, Volume 14, Issue 1, Pages 197-212.
Rafat, Rasool (2014) The study plan of the organization of Qasr Abu Nasr, Shiraz Municipality, Iran, Shiraz
Rafiean, Mojtaba, Khodaee, Zahra (2009). Investigating the Indices and Criteria Effect on Citizens' Satisfaction with Urban Spaces, Strategic Quarterly, Eighteenth, No. 53, Pages: 227-248.
Rafiean, Mojtaba, Saifai, Mahsa (2005). Public spaces of the city; Review and qualitative evaluation, Fine Arts, No. 23, p:5-42
Shateryan, Mohsen, Ganjipour, Mahmoud, Ashunoyi, Amir (2012). The Role of Environmental Perception in the attitudes of Shahreza People toward Qashqa'is Residing in the City, Geographical Space Journal, Year 12, Number thirty-nine, Pages: 211-234.
Zarghami, Ismail (2010). Principles of Social Sustainability of Residential Complexes in Iranian-Islamic Cities, Iranian-Islamic Studies Quarterly, No. 2, P:105-116
Gharebiglu, Minoo. Khaleghi Moghadam, Navid (1392). Typology of residential complexes, an effective step in designing the quality of contemporary residential complexes (case study: residential complexes of Tabriz city), two quarterly articles of the University of Art, No. 14, p:3
http://www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw(3776)
Mogtadai, Mehta (2006). A Method for Analyzing City Personality, Journal of Environmental Studies, No. 39, p: 129-140.
Yarahmadi, Mahmoud Amir(1999). Humanist Urban Planning, Tehran, Urban Planning and Processing Company
Pfeifer, Günter. & Brauneck, Per. (2008) "Courtyard Houses: A Housing Typology" ,Berlin, Springer.
Purdhimi, Shahram,(1391). City of Housing and Collections, First Printing, Arman Shahr Publishing House, Tehran, 3 Pages to.P:1-205
Polyzoides, Stefanos. & Sherwood, Roger. & Tice, James. (1992) "Courtyard Housing in Los Angeles: A Typological Analysis" ,Princeton, Architectural Press.
Pallasma,Juhani.2009. The eyes of the skin:architecture and the senses. (Ghods,Ramin. trans). Tehran:GanjHonarParhamNaghsh Publication
Uzzell, d(2000), Environmental psychology and environmental(design) professions-a comment on Garling and Hartig, Newsletter of the International Association of Applied Psychology, 15, 4,2009-310
Tschen, Rolf (1991) Le jandin japonais, printed in Germany,p: 32.
Kellert, Stephen R(2005). Building for life, ISLAND PRESS, Washington.