طراحی و تبیین مدل حُکمرانی خوب برای ادارات کل کتابخانه‌های عمومی کشور

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه ، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و فیروزکوه ، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر و فیروزکوه ، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و فیروزکوه ،گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر و فیروزکوه، ایران

5 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی و تبیین الگوی حُکمرانی خوب جهت ادارات کل کتابخانه‌های عمومی کشور با رویکرد تلفیقی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که با بررسی اسناد و مصاحبه به شناسایی شاخص های اولیه پرداخت و 34 شاخصه اکتشافی مطابق تکنیک دلفی دراختیار 37 نفر از خبرگان دانشگاهی و کتابخانه ایی قرار گرفت. نتایج حاصل از تکنیک فن دلفی بر اساس تحلیل عاملی تاییدی به صورت یک الگوی حکمرانی خوب شامل دو بعد، 9 مولفه و 28 شاخص بصورت زیر بوده است: بعد سیاسی (شامل 5 مولفه و 14 شاخص): مولفه پاسخگویی وشفافیت (شامل 3 شاخص)، مولفه عدالت اجتماعی (شامل 3 شاخص)، مولفه قانون محوری اخلاقی (شامل 4 شاخص)، مولفه مشارکت گرایی (شامل 2 شاخص) ومولفه فسادستیزی (شامل 2 شاخص). بعد مدیریتی: (دارای 4 موئلفه و 14 شاخص): مولفه عدالت تعاملی (شامل 4 شاخص)، مولفه کارامدی وتوانمندسازی (شامل 5 شاخص)، مولفه توسعه خلاقانه (شامل 2 شاخص) و مولفه شبکه های مجازی حرفه ای (شامل 3 شاخص). از نظر خبرگان، قانون محوری اخلاقی بعنوان با اولویت ترین و عدالت اجتماعی بعنوان کم اولویت ترین مولفه بعد سیاسی وهمچنین توسعه خلاقانه بعنوان با اولویت ترین و شبکه های مجازی حرفه ای بعنوان کم اولویت ترین مولفه بعدمدیریتی حکمرانی خوب در کتابخانه های عمومی کشور می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining a good governance model for all public libraries in the country

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Bagherzadeh 1
  • Mojtaba Tabari 2
  • toraj mojibi 3
  • Mohammad reza Bagherzadeh 4
  • Ali Mehdizadeh Ashrafi 5
1 PhD Student, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Department of Public Administration, Azad University Islami, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Islamic Azad University, Ghaemshahr and Firoozkooh Branch, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Ghaemshahr and Firoozkooh, Iran
3 Associate Professor, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
4 Assistant Professor, Islamic Azad University, Ghaemshahr and Firoozkooh Branch, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Ghaemshahr and Firoozkooh, Iran
5 Assistant Professor, Islamic Azad University of Firoozkooh, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and explain a good governance model for the general public libraries departments of the country using a integrated approach. The results of Delphi technique based on confirmatory factor analysis as a good governance model consisted of two dimensions, 9 components and 28 indicators: Political Dimension (Including 5 Components and 14 Indicators): Accountability and Transparency Component (Including 3 Indicators), Social Justice Component (Including 3 Indicators), Ethical Law Component Component (Including 4 Indicators), Participatory Component (Including 2 Indicators) and Corruption Component (Including 2 Indicators). Includes 2 indicators). Managerial Dimension (4 components and 14 indicators): Interactive justice component (including 4 indicators), Efficiency and empowerment component (including 5 indicators), Creative development component (including 2 indicators) and Professional Virtual Networks component (including 3 indicators). According to experts, Creative rules was as the top priority and social justice was as the least priority component of the political dimension. Also, creative development was as the top priority and professional virtual networks was as the least priority component of good governance in public libraries in the country. This is an applied-developmental research that identifies basic indicators by analyzing documents and interviews

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Integrated Approach
  • Managerial Dimension
  • Political Dimension
احمدی، بهشتی. (۱۳۹۶). حکمرانی خوب در ورزش: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه دکتری تخصصی (PhD)
پاداش زیوه، حمید و خداپناه، بهمن. (1394). برآورد تأثیر شاخ صهای حکمرانی خوب بر اقتصاد دان شبنیان در کشورهای منتخب. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 3، صص 165-186، پاییز، 1394
طالبی، محمدعلی؛ حاجی یوسفی، امیرمحمد و حشمت زاده، محمدباقر. (1396). بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران. جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، سال هشتم، شمارة اول، بهار، صص 24 – 1
عزیزی فر، محمدجواد. (۱۳۹۶). نگرشی بر توانمندی‌های دولت الکترونیک در افزایش و توسعه‌ حُکمرانی خوب، اولین همایش ملی توسعه‌ پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، سیرجان، شهرداری سیرجان
عموری، علی. (۱۳۹۶). آزمون مدل حکمرانی خوب در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد
فتاح شریف زاده ورحمت اله قلی پور. (1382). حُکمرانی خوب ونقش دولت،، نشریه فرهنگ مدیریت، شماره 4
کشاورززاده، سمیه و عبدی، بهنام. (۱۳۹۵). ارائه الگوی معماری حُکمرانی خوب فناوری اطلاعات براساس چارچوب معماری سازمانی زکمن، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی
گرجی پورشفیعی، آرش. (۱۳۹۶). ضرورت سامانه مقررات‌‌گذاری بخشی رگولاتوری به منظور تحقق حُکمرانی خوب، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
مرادی، ابراهیم؛ رهنما، علی و حیدریان، سمیرا. (1396). تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد (مطالعه موردی: کشورهای خاور میانه و جنوب شرق آسیا). دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 55، زمستان، صفحه 151-182
مرتضی سامتی، همایون رنجبر،، فضیلت محسنی. (1390). تحلیل تأثیرشاخص‌های حُکمرانی خوب برشاخص توسعه ‌انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشدوتوسعه‌اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، پائیز
مریم پیمان مجد. (1390). بررسی شاخصه های حُکمرانی خوب درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلام واحدتهران مرکزی دانشکده حقوق
میدری، احمد. (1383). حُکمرانی خوب بنیان توسعه‌. تهران. مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
الوانی، سید مهدی و علیزاده ثانی، محسن مهر. (1386). حلیلی بر کیفیت حُکمرانی خوب در ایران فصلنامه مطالعات مدیریت شماره 53
یگانگی، سیده عاطفه؛ الوانی، سید مهدی و معمارزاده طهران، غلامرضا. (1395). اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین). دوره 7، شماره 1 (پیاپی 21 بهار 1395)، تابستان، صفحه 1-9
Addink, Henk. (2019). an Overview of Good Governance. In book: Good Governance, April, DOI: 10.1093/oso/9780198841159.003.0002, pp.15-24
Bartolini, David & Ssantolini, Raffella. (2017). Political institutions behind good governance. Elsevier_ economic systems 41 (2017) 68-85
Citra Sukmadilaga.; Arie Pratama& Sri Mulyani. (2015). Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial
Epstein,   Gil S & Gang, Ira N. (2019). Inequality, good governance, and endemic corruption. International Tax and Public Finance, Bar Ilan University, June 2019 , DOI: 10.1007/s10797-019-09542-z
Larsen, Peter Dahler & Boodhoo, Adiilah. (2019). Evaluation culture and good governance: Is there a link?, University of Copenhagen, January
Rahman Md. Mostafijur. (2019). THOUGHTS ON GOOD GOVERNANCE: BANGLADESH PERSPECTIVE, Prime University Bangladesh, February
Rotberg, Robert I. (2018). Good Governance: Measuring the Performance of Governments. book, pp.33-48, DOI: 10.1007/978-3-319-62707-6_2
Rudra P. Pradhan & Sanyal G. S. (2011). Good Governance & Human Development: Evidence from Indian States, Journal of Socialand Development Sciences, 1 (1), pp. 1-8.
Sadera, Jefferson M.; Frivaldo Florenda S&Bueno, David Cababaro. (2019). Harmonizing Good Governance across Barangays in a Metropolitan Setting. Institutional Multidisciplinary Research and Development (IMRaD), July, ISSN 2619-7820, DOI: 10.13140/RG.2.2.10006.70723
Shah, Naimatullah&Mangi, Shahnawaz. (2018).IS GOOD GOVERNANCE POSSIBLE THROUGH TACTICS. August Conference: national Graduate Conference, At Allama Iqbal Open University Islamabad, University of Sindh
Shankar Nag, Ninad. (2018). Government, Governance and Good Governance. The Indian journal of public administration: quarterly journal of the Indian Institute of Public Administration 64(1):122-130, March, DOI: 10.1177/0019556117735448