ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری و نقش آن در کاهش وقوع جرایم شهری (مورد شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان ، زنجان، ایران

2 دانشیار ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

3 استاد یار ، دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 استادیار دانشگاه زنجان، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روشهای ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت های اساسی حرفه مندان و تئوری پردازان شهری تبدیل شده است. جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی، تبیین ویژگیها و اثرات مترتّب بر نقش کالبدی شهر بر کاهش جرایم شهری و یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوریهای نوین شهرسازی بدان اشاره می شود. بنابراین توجه به نقش کالبدی شهر (برنامه ریزی و طراحی شهری) در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری اهمیت اساسی دارد و بایستی مفاهیم، اصول، پارادایم ها و استراتژیهای مربوط به آن، مورد اشاره قرار گیرد. این امر از آن جهت دارای اهمیت است که امروزه در فرایندهای طراحی فضاهای شهری کمتر به پتانسیل های بالقوه مناطق شهر و ساختمانها در کاهش یا جلوگیری از جرائم توجه می شود. رویکرد حاضر را می توان طراحی کارآمد و بهینه محیط مصنوع در کاهش جرائم شهری قلمداد کرد که در بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندی تاثیر بسزایی دارد. هدف از نوشتارحاضر ، بررسی و تحلیل مفاهیم و اصول مرتبط با رویکردایمن سازی و طراحی فضاهای بی دفاع شهری  و نقش آن در کاهش وقوع جرایم شهری است. روش تحقیق مقاله ، توصیفی _ تحلیلی است که با روش تحلیل استنباطی، داده های مستخرج از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS.22 و SmartPLS2.0.3 ارائه شده است. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل شده و به کارگیری مدل معادلات ساختاری، به اولویت بندی میزان تاثیرگذاری مولفه های مختلف در ایمن سازی و طراحی فضاهای بی دفاع شهری و نقش آن در کاهش وقوع جرایم شهری و تحلیل همبستگی بین معیارها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Securing and Designing Defensible Urban Spaces and Its Role in Reducing the Occurrence of Urban Crime (Case of Yasuj City)

نویسندگان [English]

  • majid Riyahi pour 1
  • Mohsen Kalantari 2
  • isa piri 3
  • Mohammad Taghi Heydari 4
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Department of Geography, Department of geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
4 Assistant Professor Zanjan University. Geography and Urban Planning
چکیده [English]

Today, Paying Attention to The Concept of Citizen Security and Its Promotion Methods Has Become One of The Basic Priorities of Urban Professionals and Theorists. Apart from The Social and Cultural Effects of Planning and Designing Safe Urban Environments on Patterns of Citizenship Behavior and Improving the Environmental Quality of Residential Areas, Explaining the Characteristics and Effects on The Physical Role of The City on Reducing Urban Crime or Reducing Crime, It Is Important to Mention It in The Form of New Theories of Urban Planning. Therefore, Paying Attention to The Physical Role of The City (Urban Planning and Design) Is Essential in Reducing and Preventing Urban Crimes, And the Concepts, Principles, Paradigms and Strategies Related to It Should Be Mentioned. This Is Important Because in Today's Urban Space Design Processes, Less Attention Is Paid to The Potential of Urban Areas and Buildings in Reducing or Preventing Crime. The Present Approach Can Be Considered as An Efficient and Optimal Design of The Artificial Environment in Reducing Urban Crimes, Which Has A Great Impact on Improving the Quality of Life and Increasing Citizen Satisfaction. The Purpose of The Present Paper Is to Investigate and Analyze the Concepts and Principles Related to The Approach of Securing and Designing Defenseless Urban Spaces and Its Role in Reducing the Occurrence of Urban Crimes. The Research Method of The Article Is Descriptive-Analytical. With the Method of Inferential Analysis, The Data Extracted from The Questionnaire Were Presented Using Spss.22 And Smartpls2.0.0.3 Statistical Software. Finally, Using the Results and Using the Structural Equation Model, Prioritizing the Effectiveness of Various Components in Securing and Designing Defenseless Urban Spaces and Its Role in Reducing the Occurrence of Urban Crimes and Analyzing the Correlation Between Criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Design
  • Urban Defensible Spaces
  • Urban Crimes
احمدی، حبیب، (1377)، نظریه های انحرافات اجتماع، ی شیراز: انتشارات زر.
خاوریان گرمسیر؛ استاورس، ژاککلین ام. و علیان، مهدی (1392). برنامه ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (نمونة موری شهر تفت)، مجلة برنامه ریزی و آمایش فضا، سال هفدهم، شمارة سوم، صص 127-143.
محمدی ده چشمه، مصطفی، (1392)، (ایمنی و پدافند غیر عامل شهری)، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
محسنی، رضاعلی و همکاران، (1395)، تبیین جامعه شناختی رابطه بین فضاهای بیدفاع شهری با خشونت های شهری (مورد مطالعه شهر تهران). دو فصلنامه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر، سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان، 127
مرتضایی، رضا، (1381)، طراحی ابزار مقابله با تخریب گرایی در محیط شهری، مجلة شهرداری ها، سال سوم، شمارة بیست و پنجم، صص 12-17
لنگ، جان (1383). آفرینش نظریه معماری. ترجمه علیرضا عینی فر. تهران: دانشگاه تهران.
نویدنیا، منیژه، (1388)، (چند گانگی امنیت: امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی)، تهران: نشریه معاونت اجتماعی ناجا، فصلنامه مطالعات . 35، امنیت اجتماعی، شماره دوم و سوم.
نایبی، هوشنگ، سروستانی رحمت اله، صدیق، قهرمانی، سهراب، (1390)، نقش فضاهای بی دفاع شهری در رفتارهای خشونت آمیز، فصـلنامه دانـش انتظـامی: دوره 13, شماره 1، مسلسل 50.
Atlas, Randall, Environmental Design that Prevents Crime, the construction specifier, Atlas Safety Security Design. S antamonica,1999.
Atlas, Randall I (2008). 21st century security and CPTED: designing for critical infrastructure protection and crime prevention, Auerbach publications.
 UN habitat, 2009, Strategic plan for safer cities 2008-2013, summary document.
Van den Berg, Leo, 2013, The safe city: safety and urban development in European cities, Ashgate publishing company.
Cutler, D, E. Glaeser and J. Vigdor, 2010, The Rise and Decline of the American Ghetto National Bureau of Economic Research, Working Paper 5881, Cambridge, MA.
White, rob. And Sutton, Adam. (1995). crime prevention, urban space and social exclusion. Department of criminology. university of Melbourne.
Timothy, C. and O’Shea. (2006). Physical deterioration, disorder, and crime. university of south labama.
Robinson, Matthew, The Theoretical of CPTED 25 years of Responses to C. Ray Jeffry, edited by: William /aufer and Freda Adler, Appalachian State University-Department of Political Science and Criminal Justice,1996.
Davidson, R N, Crime and Environment. St. Martin’s Press, New York. Economy, 76, 169– 217,1981.
Harries, K D, The Geography of Crime and Justice. McGraw-Hill, NewYork,1974.
Pyle, G, The Spatial Dynamics of Crime. University of Chicago Press, Chicago,1974.
Cleveland, G., & Saville, G. (2003, June). Introduction to 2nd Generation CPTED- Part2. CPTED perspective: The International CPTED Association Newsletter, pp. 4 -6.
Cozens, P. M., Saville, G., & Hillier, D. (2005). Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography. Property Management, 328-344.