طراحی الگویی بومی برای موفقیت کسب و کار با توجه به ویژگی های روانشناختی مناطق جغرافیایی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 استادیار ، گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران .

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 دانشیار،‌ گروه حسابداری و مالی، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران.

چکیده

این مطالعه براساس رویکرد اکتشافی از نوع آمیخته( کمی - کیفی) انجام شده است. در بخش نخست براساس مطالعات کتابخانه‌ای و سپس مصاحبه‌های تخصصی به شناسایی شاخص‌های موفقیت کسب‌وکار با رویکرد روان‌شناختی مبادرت ورزیده شد. پس از مرحله تحلیل کیفی به توزیع پرسشنامه و گردآوری داده‌ها از خبرگان شهرک‌های صنعتی استان سمنان پرداخته شد و مولفه های اصلی و فرعی موفقیت در کسب و کار با رویکرد روانشناختی استخراج شده. در روش تحقیق در بخش کیفی، خبرگان نظری و تجربی شامل اساتید دانشگاه و مدیران شرکت صنعتی استان سمنان شامل 10 نفر از خبرگان بودند که به روش غیر تصادفی از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی، جامعه آماری تعداد 325 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 176 نفر برآورد شده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند داده‌ها در بخش کیفی به روش مصاحبه انجام گرفته که جمع آوری با استفاده از دلفی فازی غربالگری شده و برای سطح بندب مولفه ها و مدلسازی از روش ISM استفاده شده است سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد و در نهایت الگوی موفقیت کسب و کار در ایران با توجه به ویژگی های روانشناختی و شخصیتی کارآفرینان در بخش صنعت استان سمنان طراحی گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a native model for business success according to the psychological characteristics of Iran's geographical areas

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari 1
  • Majid Nasiri 2
  • Seyyed Mohammad Reza Hosseini 3
  • parviz saeidi 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Associate of professor, Department of Accounting and Finance, Aliabad Katoul branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

This study is based on a mixed (quantitative-qualitative) exploratory approach. In the first part, based on library studies and then specialized interviews, the indicators of business success were identified with a psychological approach. After the qualitative analysis stage, a questionnaire was distributed and data were collected from experts in the industrial towns of Semnan province, and the main and sub-components of success in business were extracted with a psychological approach. In the qualitative research method, theoretical and experimental experts including university professors and managers of Semnan Province Industrial Company included 10 experts who were selected by non-random snowball method and in the quantitative part, the statistical population is 325 people. The sample size was estimated to be 176 people using Krejcie and Morgan table, which were selected by simple random sampling. Data in the qualitative section were done by interview. ISM has been used, then in a small part, the partial least squares approach and Smart PLS software were used, and finally, the model of business success in Iran was designed according to the psychological and personality characteristics of entrepreneurs in the industrial sector of Semnan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity
  • Economic Entrepreneurship
  • E-Commerce
  • Banking
احمد پور داریانی محمود، علی داوری و عادله قربان پور(1389). بررسی عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی در کشور با استفاده از نتایج چارچوبهای محیط کسب وکار (در راستای محور بررسی تنگناها و موانع پیشرفت کارآفرینی و راهکارهای مقابله با آنها). ،130
احمدپور داریانی، محمود، (1387)، مبانی کارآفرینی، تهران: نشر شرکت پردیس، ص 18
آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل، عباس؛ انواری، اصغر. (1389)، طراحی مدل چابکی زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری، پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، دوره 14، شماره 4 (پیاپی 69) ; صص 1-25 .
آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل، عباس؛ انواری، اصغر. (1396)، طراحی مدل چابکی زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری، پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، دوره 14، شماره 4 (پیاپی 69) ; صص 1-25 .
آذر، عادل؛ بیات، کریم. (1394)، طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، صص 3 تا 18.
آذر، عادل؛ بیات، کریم. (1396)، طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، صص 3 تا 18.
آرمان، مانی و شفیعی، محبوبه (1396)، قابلیتهای رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره  ،26شماره 83.
استاد زاده، زهرا. (1382)، کارآفرینی، توسعه و اشتغال، رهیافت، 1382: 29: 71-81
اسدالله، مهسا، ثانوی فرد، رسول و حمیدی زاده، علی(1398)، الگوی کسب وکار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتکها و استارتاپهای مالی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره هفتم/ شماره2 /تابستان1398
الوانی، مهدی؛ آذر، عادل؛ دانایی‌فرد، حسن. (1395)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع،  انتشارات صفار
امیرخانــی، ط. و عــارف نــژاد، م(1391)، تحلیــل تأثیــر رفتــار شــهروندی ســازمانی و ســرمایه­ی روانشــناختی بــر ســرمایه­ی اجتماعــی. فصلنامــه علــوم مدیریــت ایــران، ســال هفتــم، شــماره 26، صص89- 112
انصاری، منوچهر؛ احمدپورداریانی، محمود و بهروزآذر، زهرا (۱۳۸۹). ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه ی استان تهران توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هشتم، صص64-۳۷.
آراستی، زهرا؛ ملکی، محمد مهدی والی نژاد، محبوبه و مبارکی، محمدحسن (۱۳۹۲). انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب و کار و تأثیر آن در رشد کسب و کار. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. سال ۱۱، شماره ۱، صص ۹۲-۷۱.
باب‌الحوائجی، فهیمه. (1394)، تحلیل محتوا، فصلنامه کتاب.
باورصاد، بلقیس؛ نوروزی، پویا و حاجی پور، بهمن (۱۳۹۹). تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب و کار. مطالعات مدیریت راهبردی. شماره ۲۹، صص 64-۳۷.
بخش امین، منصور؛ جمالی، اختر؛ رشادت جو، فریده. (۱۳۹۷). ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان. پژوهش اجتماعی، ۱۰(۳۹)، ۱-۳۷.
پژوهشی جهرمی، امین (۱۳۹6). نوآوری در مدل کسب و کار (عامل جدیت مزیت رقابتی). بررسی‌های بازرگانی. شماره ۸۰ صص ۱۳-۱.
تابع جماعت، ماشااله؛ موسی خانی، مرتضی الوانی، سیدمهدی و داوری، علی (1396). الگوی کارآفرینی استراتژیک. فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی. سال ۳، شماره ۷، صص۲۰۰-۱۷۱.
تبریزی، منصوره. (1393)، تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، نشریه علوم اجتماعی، شماره 64، ص 105 تا 138.
توکلی، ریحانه(1395)، طراحی سازمان بر پایه مدل کسب و کار با رویکردی بر مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی پارس مدیر، شماره3 ، تابستان 1395
جلالی، رستم. (1391)، نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره 1، شماره 4، ص 310 تا 320.
رنجبر،‌هادی؛ حقدوست، اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدول، علی. (1391)، نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. پژوهش علوم سلامت و نظامی، دوره 2، شماره 3، ص 238 تا250.
رﺿﺎﭘﻮر ﻧﺼﺮآﺑﺎد،رﻓﻌﺖ. (1396)، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ، 493-499.
رضایی منش، بهروز؛ رودساز، حبیب اله؛ تقری فرد، محمدنقی؛ حقیقی کفاش، مهدی و کمرئی، عباس (۱۳۹۱). شناسایی قابلیت‌ها و منابع لازم جهت تغییر در مدل کسب و کار در بانک‌های تجاری ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری سال6، شماره ۲۱، صص۱۷۳-۱7۱.
رضوانی م، اصلاحی م. (1392)، مفهوم­پردازی مدلهای کسب وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه الگو
در بانکهای نوظهور. پژوهشنامه مدیریت تحول، 5(10)، 125-144
رونقی، محمدحسین و رونقی، مرضیه(1393)، ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان‌های ایرانی، رشد فناوری، فصلنامه تحصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره 38
زندحسامی، حسام و بیات، نرگس.(1395)، انتخاب مدل کسب وکار برای شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد. مجله مدیریت وتوسعه تحول، دوره  1395، شماره 26، 69-59
زعفریان، رضا، نیرومند، پوراندخت، رنجبر، محبوبه(1390)، الگوهای طراحی مدل کسب و کار، کار و جامعه، شماره 135، شهریورماه 1390
زنجیرچی، محمود؛ کرباسیان، مهدی؛ جوانمردی، محمد؛ خبوشانی، اعظم. (1390)، طراحی یک رویکرد تلفیقی از الگوی ساختار تفسیری (ISM) و TOPSIS-AHP فازی برای انتخاب و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان چابک، مدیریت تولید و عملیات، دوره دوم، شماره 1، صص: 107-134.
زندحسامی، حسام؛ بیات، نرگس (۱۳۹5). انتخاب مدل کسب و کار برای شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد. مجله مدیریت توسعه و تحول شماره ۲، صص 6۹-۵۹.
زیودار، مهدی، ایمااهنی پور، نرگس، طالبی، کامبیز و حسینی، سید رسول(1395)، الگویی برای تصمیم­گیری در مورد ایجاد کسب وکار جدید با رویکرد نظریه داده بنیاد، نشریه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره  ،2تابستان 1395، 134-109
سپهری، م،.  . 1387طراحی سازمان بر اساس مدل کسب و کار، مجله علمی پژوهشی شریف، شماره .45
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1394)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهاردهم.
سعادت، احمد. (1394)، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری کسب وکار در طبقات مشاغل خرد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد
سعیدی کیا، مهدی، (1385)، مبانی و اصول کارآفرینی، چاپ سوم
سلمانی زاده، عباس و انصاری، محمدتقی (۱۳۸۸). ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینان کشور. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره33.
شاملو، اصغر؛ زارعی، بهروز و سلام زاده، آیدین (۱۳۸۸). طراحی مدل کسب و کار شرکت‌های ICT. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 15و۱6، صص ۵۱-۲۵
شربتداران، هدیه، یدالهی، جهانگیر، آقاجانی، علی اکبر(1397)، توسعه مدل کسب و کار و پایدار سازی مشاغل، همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار
شریف زاده، محمد شریف، عبداله زاده، غلامحسین، پهلوانی، محمدزاده(1396)، رابطه ی مولفه‌های سرمایه­ی روان شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 40
شــریفزاده، ا. و عبــدا...زاده، غ.  (1391)، بررســی رابطــه بیــن ســبک یادگیــری و خصایــص کارآفرینانــه دانشــجویان کشــاورزی. فصلنامــه پژوهــش و برنامه­ریــزی در آمــوزش عالــی، شــماره . 64، 152-131
شــریفزاده، م. و زمانــی، غ(1385)، روحیــه کارآفرینــی در دانشــجویان کشــاورزی: مطالعــه مــوردی دانشــگاه شــیراز. مجلــه علــوم کشــاورزی ایــران، ویژه­نامــه اقتصــاد و توســعه کشــاورزی. جلــد 2-37، شماره1، 115-107
صدری نیا، محمد، سمانه میر اسدی و محسن وروانی(1388). روشهای مختلف تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر، رشد فناوری،123-21
عباس‌زاده، محمد. (1397)، تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی ( 45 )، شماره اول.
عظیم زاده، سید مرتضی؛ احسانی، محمد؛ کردنائیچ، اسدا... و کوزه چیان،‌هاشم (1393). تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی. 6 (22). 208-189
علایی، عذرا(1393)، بررسی مولفه‌های موثر بر کارآفرینی و شیوه‌های پرورش آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه - شماره  - 167فروردین ماه 1393
علم بیگی، امیر (1394). گرایش به راه اندازی کسب و کار شخصی بر پایه شور و شوق کارآفرینانه دانشجویان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره34، صص88-78.
فاضلی،محمدرضا. (1396)، روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی، روش / سال هفتم/ روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی‌، شماره بیست و سه.
فروهـر،م. هویـدا، ر. و جمشـیدیان، ع(1390)، تبییـن رابطـه سـرمایهی روانشـناختی و کارآفرینـی سـازمانی اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه. فصلنامـه فرهنـگ مشـاوره و روان درمانـی،  2(8)، 84-100
فتحی، سعید، ( ،)1382خود کارآفرینی، راهبرد اشتغال برای ورود به قرن  21صفحه .1
مرعشـیان، ف. و نـادری، ف. (1392)، فرهنـگ سـازمانی، هـوش هیجانـی و سـرمایهی روان شـناختی بـا خودکارآمـدی شـغلی و کارآفرینـی سـازمانی در کارکنـان سـازمان آب و بـرق خوزسـتان. مجلـه دانـش و پژوهـش در روان شناسـی کاربـردی، سـال چهاردهـم، شـماره 3، (پیاپی53)، 112-121
مسعودنیا، ابراهیم.(1386)،  بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش بینی کارآفرینی، دانشور رفتار، 14(23): 53- 64
مشبکی، اصغر. صادقیانی، فرشاد. و صادقیانی، ایوب (1394)، ارزش ویژه برند با رویکردی به بازار ایران، تهران: انتشارات بازاریابی، چاپ اول
مهرداد، ندا؛ حق‌دوست، فاطمه. (1396)، تحلیل محتوای کیفی، انتشارات بشری
نادری فر، مهین؛ گلی، حمیده؛ قلجایی، فرشته. (1396)، گلوله برفی، روشی هدفمند در نمونه گیری تحقیقات کیفی، نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی ، سال چهاردهم، شماره 3-4 (پیاپی 41)
نیرومند، پوراندخت؛ مسجدیان جزی، سهراب و یعقوبی فر، یوسف. (1389)، مدل کسب و کار عامل حیاتی موفقیت کسب و کار، مجله کار و جامعه، شماره  123-124
نیرومند، پوراندخت؛ زعفریان، رضا قاسم زاده، فریدون و دلخوش کسمایی، ابوالقاسم (۱۳۹۱). انتخاب مدل کسب و کار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه ی اینترنت همراه در ایران با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 4، شماره ۱۳، صص 186-171. ،
نیک بین، حسین، بدیع زده، علی، دوری، علی و حسینی نیا، غلامحسین(1397)، ارائه مدل کسب وکار مؤثر در حوزه کسبوکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره ششم/ شماره  1، تابستان 1397
Afuah, A.; 2014. Business models: a strategic management approach, McGraw-Hill, Irwin
Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.
Hall, A., and DeVaney, S.A.(2009) Factors that Influence Small Business Start-up, 2009, The 55th Annual Conference of the American Council on Consumer
Interests, July 26-28, 2009 in Milwaukee, Wisconsin
Hamel, G. (2000). Leading the revolution. HBS Press.
handbook. Phi Delta Kappa Intl Inc; 2015.39-43. healthcare. 3rd ed. Chichester, West Sussex, U.K. ; Ames,
Hattab, W. H. (2014). Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Egypt. The Journal of Entrepreneurship. 23(1):1-18.
Hautz, J., Mayer, M.C., and Stadler, C. (2013). Ownership identity and concentration: a study of their joint impact on corporate diversification. British Journal of Management, 24, 1, 102–126.
Hayek, M., 2012. Control Beliefs and Positive Psychological Capital: Can Nascent Entrepreneurs Discriminate between What Can and cannot be controlled? Journal of Management Research. 12(1), pp. 3-13.
Haynie, J. M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P. C., 2010. A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of business venturing, 25(2), pp. 217-229.
Hmieleski, K.M. and Carr, J.C. 2008. The relationship between entrepreneur psychological capital and new venture performance. Frontiers of Entrepreneurship Research, 28(4):1-16.
Hmieleski, K.M.; Lerner, D.A.(2016) The dark triad and nascent entrepreneurship, An examination of unproductive versus productive entrepreneurial motives. J. Small Bus. Manag. 2016, 54, 7–32. [CrossRef]
Holloway, I. (2010). Qualitative research in health care. McGraw-Hill Education (UK).
Hormozi, A. Becoming an entrepreneur(2004): How to start a small business, International Journal of Management, 2004; 21(3): 278-85.
Horowitz AS. (1996). The real value of VARS: resellers lead a movement to a new service and support. Marketing Computing, 16(4): PP 31-36
Hribar I.(2010) Rajterič, Overview of business intelligence maturity models, Management 15 (1) 47–67
Hsu, P. F., & Chen, B. Y. (2017). Developing and implementing a selection model for bedding chain retail store franchisee using Delphi and fuzzy AHP. Quality & Quantity, 41(2), 275-290.
Hsu, Yu-Lung; Cheng-Haw Lee, V.B. Kreng. (2018), The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection, Expert Systems with Applications, Vol. 37, PP. 419-425.
Huang J. W., Li Y. H .(2009) "The mediating effect of knowledge management
on social interaction and innovation performance ", International Journal of
Manpower, 30(3): 285-301.
Hung R.Y.Y., Lien B.Y.H., Yang B., Wu C. M., Kue.Y. M. (2011) "Impact of
TQM and organizational learning on innovation performance in the high- tech
industry", International Business Teview, 20(2): 213-225
IBM, Global CEO Study(2008): The Enterprise of the Future (IBM Global Business Services.
Immelt, J.R., Govindarajan, V., and Trimble, C. (2009). How GE is disrupting itself. Harvard Business Review, 87, 10, 56–65
Inyang, B. J. & Enuoh, R. O. (2009). Entrepreneurial competencies: The missing links to successful entrepreneurship in Nigeria. International business research, 2(2), 62
Izaidin A. M., Mohd, T. D., and 3 Mohd, F. K.(2008) Factors influencing the formation of business ventures, Journal of Human Capital Development, 2008, 1 (1): 29-40.
Izquierdo, E. & Deschoolmeester, D. (2010). What entrepreneurial competencies should be emphasized in entrepreneurship and innovation education at the undergraduate level.Handbook of research in entrepreneurship education, 3, 194-207.
_Izquierdo, E. Deschoolmeester, D. & Salazar, D. (2005, July). The importance of competencies for entrepreneurship: A view from entrepreneurs and scholars’ perspective.In Present at IntEnt Conference in Reino Unido.
Jeon, Y.(2018) Analysis of the impact of start-up mentoring on strengthening business capabilities of one-man design entrepreneur-focusing on ‘Creative Maestro Job Creation Project’. J. Digit. Converg. 2018, 16, 343–349.
Kahneman, D., 2003. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. American psy chologist, 58(9), p. 697.
Kauko-Valli, S. Niittykangas, H. and Haapanen, M. 2009. Positive psychological capital and growth aspirations of Entrepreneurs. Frontiers of Entrepreneurship Research, 29(4):1-2.
Kawaf F, & Tagg S. (2017). The construction of online shopping experience: a repertory grid approach. Computers in Human Behavior, 72: PP 222-232.
Kent, C.; Sexton, D.L.; Vesper, K.(2018) Encyclopedia of Entrepreneurship. University of Illinois at Urbana-