بررسی تأثیر سبک زندگی بر سازمان فضایی خانه‌های روستای تاریخی-توریستی نمونه موردی: روستای کندوان از توابع استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه‌ هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار دکتری معماری دانشگاه‌ هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سبک زندگی اصطلاحی است که در بطن خود مؤلفه‌های زیستی، اجتماعی-فرهنگی و معیشتی را می‌پروراند و تأثیرات عمیقی در الگوهای زندگی افراد جامعه می‌گذارد. یکی از مصادیق تجلی سبک زندگی، کیفیت فضای سکونت و سازمان فضایی است که به‌تبع آن معماری خانه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر شیوه زندگی ساکنین محلی در عرصه معماری مسکن روستای کندوان در سه گروه کران‌های سنتی، کران‌های سنتی- معاصر و خانه‌های نوساز است؛ بنابراین این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. پژوهش در دو سطح کتابخانه‌ای و میدانی انجام پذیرفت. در بخش میدانی، با منازل و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی روستائیان، اطلاعات موردنیاز کسب‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فضاهای زیستی و قدیمی روستای کندوان در جوابگویی به عملکردها شکل‌گرفته و تمامی فعالیت‌های تولیدی - معیشتی در کنار سایر فعالیت‌های زیستی و فرهنگی در فضای کران‌ها به فعلیت رسیده است. همچنین با نظر به تغییرات فرهنگی پیش‌آمده و توجه به مشاغل جدید چون گردشگری، فضاهای عملکردی کران‌ها از کارکردهای سابق فاصله گرفته و به فضاهای زیستی ساده مبدل شده است که سنخیت چندانی با رسوم و آداب محلی و معماری بومی ندارد. علاوه بر این‌ها، یافته‌ها نشان داد، تغییراتی این‌چنینی به دلیل موج معاصرسازی و مدیریت ناصحیح آسیب‌هایی گاه جبران‌ناپذیر بر معماری و بافت وارد ساخته است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به شهرت روستای کندوان، ویژگی‌های کالبدی و عملکردی کران‌ها جهت احیاء و به‌کارگیری ظرفیت‌های محیطی و انسانی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on the effect of lifestyle on spatial organization of the houses in historical- tourist rural aress Case study: Kandovan village of the East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • nahideh rezaei 1
  • Farzin Haghparast 2
1 Doctoral student of Architecture, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran
2 Associate Professor at Faculty of Architecture and Urbanism، Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Life style is a term that, at the core, develops biological, socio-cultural and livelihood components, and exerts a profound effect on the patterns of life of the community. One of the examples of the manifestation of lifestyle is the quality of living space and space organization, which in turn affects the architecture of the house. The main objective of this research is to investigate and analyze the effectiveness of local residents' lifestyle in the field of housing architecture in Kandovan Village in three groups: traditional, traditional and modern borders; Therefore, this research is based on an applied and descriptive-analytical purpose. The research has been conducted at two levels of library and field studies. In the field, information has been gathered with the homes and dimensions of the individual and social life of the villagers. The results of the research showed that the old and enduring habitats of the Kandovan countryside are often shaped in response to the functions. Considering the cultural changes that have taken place and the attention to new and emerging businesses, the functional spaces of the boundaries have moved away from the former. there is no local traditions and no traces of native architecture. And it may cause damage to architecture and texture; so its necessary to take into account the physical and functional features of the boundaries for the rehabilitation and utilization of environmental and human capacities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: lifestyle
  • housing organization
  • rock architecture
  • Kandovan village
ابراهیمی، غلامرضا، سلطان­زاده، حسین و شروین میرشاهزاده (1395)، تاثیر نوگرایی سبک زندگی در معماری خانه­های دوره پهلوی اول؛ شهر همدان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 47: 522-505
بوردیو، پی­یر (1392) تمایز، نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر ثالث.
سامع سردرودی، محمد (1383)، کندوان و معماری صخره­ای آن، نشریه فرهنگ مردم، شماره 10: 32-25.
گرجی ملهبانی، یوسف، سنائی، المیرا (1390)، معماری همساز با اقلیم روستای کندوان، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 29، شماره 129: 19-2.
گیدینز، آنتونی (1388)، مدرنیته، زمان، مکان، ترجمه حامد حاجی زمانی، نشر اختران.
محمدی­فر، یعقوب، همتی‌ازندریانی، اسماعیل (1395)، مطالعه و بررسی معماری دستکند ایران، مسکن‌و محیط‌ روستا، شماره 156: 97-110.
پوررمضان، عیسی؛‌هاشمی زهی، سودابه؛ جوان، فرهاد؛ نعیم آبادی، نازنین (1396)، نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک)، فصلنامه جغرافیا(برنامه­ریزی منطقه­ای)، 29(1)، 312-299.
مهندسین مشاور پدیده صامت (1387)، ساماندهی و حفاظت از روستاهای با ارزش (روستای تاریخی کندوان)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری.
ورمازن، مارتن (1390)، آیین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاده، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دهخدا
همایون، غلامعلی (1354)، روستای کندوان، بررسی­های تاریخی، شماره 1، سال 12: 216-155.
Bocock, R. (1992). “Consumption and Lifestyles”. In Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds). Social and Cultural Forms of Modernity. Open University Press.
Dana, L. -P. , Gurau, C. , & Lasch, F. (2014). Entrepreneurship, tourism and regional development: a tale of two villages. Entrepreneurship & Regional Development, 26(3-4), 357-374.
Hojrup, T, (2003), State, Culture and Life-Modes: The Foundations of Life-Mode Analysis, Ashgate Pub Ltd.
Lawrence, R, (1987), Housing, Dwellings and Homes, John Wiley & Sons Inc.
Lawrence, R, (1995), Deciphering Home: An Integrative, Benjamin and Stea.
Nair, V. , Munikrishnan, U. T. , Rajaratnam, S. D. , & King, N. (2015). Redefining rural tourism in Malaysia: A conceptual perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(3), 314-337.
Stea ,D, Turan ,M. (1993). Placemaking: Production of Built Environment in Two Cultures (Ethnoscapes), Aldershot, Hants, England; Brookfield, Vt. , USA: Avebury.
UNESCO World Heritage Center; (2009); Cultural Landscape; htp://whc. unesco. org/en/culturallandscape1#/; [visited on December 2017 ,28]
Yang, J. , Ryan, C. , & Zhang, L. (2014). Sustaining culture and seeking a Just Destination: governments, power and tension–a life-cycle approach to analysing tourism development in an ethnic-inhabited scenic area in Xinjiang, China. Journal of sustainable tourism, 22(8), 1151-1174. Study of the effect of lifestyle on spatial organization of dwellings in tourist villages
Prince, S. (2017). Craft-art in the Danish countryside: reconciling a lifestyle, livelihood and artistic career through rural tourism. Journal of Tourism and Cultural Change, 15(4), 339-358.